Uživatelé (hotely, restaurace,...)
Členové (umělci, zpěváci, sbory,...)

Vyhledej formulář

Pro vyhledání správného formuláře 1. vyberte, zda jste Člen (výkonný umělec) nebo Uživatel (restaurace, bar, atd) a následně vyberte typ činnosti.
Jsem:    
Formulář vyplňte online nebo nás kontaktujte.
Vyhledat

Vysvětlení zpoždění vyúčtování

Vážení zastupovaní,

obracíme se na Vás s nejaktuálnějšími informacemi a odpověďmi na nejčastěji kladené  dotazy týkajícími se právě probíhajícího vyúčtování:

 

VYSVĚTLENÍ ZPOŽDĚNÍ VYÚČTOVÁNÍ

Opětovně se velmi se omlouváme za časové zpoždění termínu výplat za vyúčtovací rok 2017.

DŮVOD ZPOŽDĚNÍ

Toto zpoždění bylo, bohužel, způsobeno přechodem na nový informační systém, ve kterém byly odměny za 2017 (poprvé, nově) vyúčtovány. Původní plán vyúčtovat rok 2017 paralelně na starém i novém IS za účelem kontroly výsledků nebylo možné realizovat, protože došlo k definitivnímu kolapsu starého IS z níže uvedených důvodů.Tím se INTERGRAMU prodloužila doba nezbytná pro kontroly vypočítaných odměn, aby jejich výše a způsob výpočtu byly plně v souladu s Vyúčtovacím řádem.

VYSVĚTLENÍ DOTAZU NA VÝŠI ODMĚN (POKLES OPROTI MINULÝM LETŮM)

Z důvodu účinnosti novely autorského zákona (novela zákona č. 121/2000 Sb. nabyla účinnosti 20. 4. 2017 s implementační lhůtou 3 měsíců po vejití zákona v platnost), která nově kolektivním správcům ukládá povinnost vést část odměn, které nejsou vyplatitelné z důvodu nedostatečných informací o nositelích práv, po dobu 3 let na oddělených účtech.

Zákon ukládá, že po tuto dobu 3 let má kolektivní správce (Intergram) povinnost aktivně dohledávat veškeré údaje nezbytné k určení nebo nalezení nositelů práv (tedy umožnění výplaty jeho odměn).

V případě, že se během 3 let nepodaří dohledat nositele práv ke konkrétním a identifikovatelným dílům, tyto odměny se rozdělí, v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram, mezi ostatní nositele práv.

O tuto zbylou částku tedy zastupovaní nepřijdou, bude jim rozdělena (vyplacena) ne dříve než za 3 roky.

 

OSVĚTLENÍ DŮVODŮ PRO VZNIK NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

  • objem zpracovatelných dat a náročnost jejich zpracování již přesahoval možnosti starého systému

  • dodavatelská společnost starého IS nebyla schopna v posledních letech reagovat na na naše požadavky na úpravu a rozvoj.

  • starý IS byl vyvíjen a provozován na dnes již nepodporovaném operačním systému, k němuž nelze nalézt kvalifikované IT pracovníky (SCO UNIX, db Informix a programovací jazyk Genero) ani externí firmu, která by údržbu systému převzala.

  • dodavatelská firma starého IS ukončila svou činnost a existenci 1. 1. 2017

  • ke starému IS neexistuje žádná dokumentace.

  • Tyto problémy byly známy už dříve, ale nebyly až do roku 2016 řešeny.

Omlouváme se za zpoždění a nepříjemnosti s tímto spojené. V případě poklesu odměn neexistuje právně přijatelné řešení, které by vedlo k okamžité výplatě této části odměn. Upozorňujeme, že v případě nesouhlasu s výší a strukturou vyplácených odměn je možné se obracet na reklamační oddělení INTERGRAM (reklamace@intergram.cz), které bude postupovat v souladu s Reklamačním řádem INTERGRAM z. s. jako součásti jeho Stanov.

 

Prosíme o pochopení a děkujeme

INTERGRAM z .s.

Zobrazit více

Aktuality

Vyúčtování odměn zastupovaným za užití záznamů uměleckých výkonů na komerčních snímcích v roce 2017

Vážení zastupování,

rádi bychom vás informovali, že v současné době probíhá opravné kontrolní vyúčtování odměn zastupovaným za užití záznamů uměleckých výkonů na komerčních snímcích v roce 2017 a tímto užitím souvisejících neidentifikovatelných odměn. Cílem je porovnat výsledky obou vyúčtování a případně zastupovaným doplatit vzniklé rozdíly v odměnách.

 

Zobrazit více

Oznámení o výplatě odměn z NP a dědicům za rok 2017

Vážení zastupovaní výkonní umělci,

společnost INTERGRAM zaslala ve dnech 27. – 29. 9. 2018 vypočtené odměny z neidentifikovatelných příjmů prostřednictvím platebního příkazu nebo dle podkladů složenkou těm výkonným umělcům, kteří nejsou plátci DPH a vznikl jim nárok na odměnu za výkon jejich práv v roce 2017.

Těm výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH a vznikl jim nárok na odměnu za výkon jejich práv v roce 2017, jsme zaslali dne 29. 9. 2018 prostřednictvím e-mailu a České pošty oznámení o výplatě odměn z neidentifikovatelných příjmů jako podklad pro vystavení daňového dokladu na tuto odměnu.

Toto oznámení jsme zaslali v elektronické formě těm výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH a u kterých máme evidovány platné e-mailové adresy.

V listinné podobě zasíláme toto oznámení pak všem výkonným umělcům, kteří jsou plátci DPH, prostřednictvím České pošty.  Výplatu odměn provedeme neprodleně po obdržení vámi vystaveného daňového dokladu.

Ve stejném režimu rozlišení plátcovství DPH jsme zaslali dne 29. 9. 2018 též odměny z identifikovatelných a neidentifikovatelných příjmů dědicům po zesnulých výkonných umělcích, kterým vznikl za výkon jejich práv nárok na odměnu. U těch dědiců, kteří jsou sami zároveň výkonnými umělci, případně jsou dědici po více zesnulých výkonných umělcích, zasíláme doklad s rozkladem odměny po jednotlivých druzích užití ve stejném režimu jako u plátců DPH.

Těm výkonným umělcům, kterým v rámci výplaty odměny z identifikovatelných příjmů nevznikl nárok na její výplatu z důvodu výše odměny určené k výplate Vyúčtovacím řádem INTERGRAM, avšak v součtu s výpočtem odměn z neidentifikovatelných příjmů stanovené hranice určené k výplatě bylo dosaženo, byla odměna z identifikovatelných i neidentifikovtelných příjmů zaslána prostřednictvím platebního příkazu dne 29. 9. 2018.

Doklady k vyúčtování dle druhu užití záznamů vašich uměleckých výkonů vám budou zaslány v následujících dnech.

V případě nesouhlasu s výší jakéhokoliv druhu vyplacené odměny jste oprávněni ji reklamovat v souladu s Reklamačním řádem INTERGRAM jako přílohy Stanov INTERGRAM, schváleného Valným shromážděním INTERGRAM dne 14. 6. 2018, a to na adrese reklamace@intergram.cz . V této souvislosti vás chceme požádat o součinnost v tom smyslu, že pro INTERGRAM je jediným zdrojem pro výpočet odměn hlášení vysílatelů, a to jak v případě tzv. reprízného, tak užití komerčních snímků. Bude vám tedy v případě reklamace zaslán reklamační výpis, který bude obsahovat veškerá nahlášená užití vašich snímků. V případě nesouhlasu vás prosíme o zaslání těch údajů o vysílání vašich záznamů, které v reklamním výpisu nebudou a vy s určitostí budete vědět, že vysílány byly. Jedině tak můžeme u vysílatele prověřit, že jím poskytnuté hlášení není úplné. V případě, že zjistíme chybu ve výkazech vysílatele a s ní související chybný výpočet výše odměny, vám bude odměna dopočítána a proplacena.

Dovolíme si upozornit, že na vznesení reklamace se uplatňuje promlčecí lhůta tři roky (36 měsíců) od provedení reklamovaného vyúčtování.

Ještě jednou se omlouváme za prodlení vyúčtování roku 2017.

 

Dne 29. 9. 2018

INTERGRAM. z. s.

Zobrazit více