Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro členy   ›  Všeobecné podmínky Intergram

Všeobecné podmínky Intergram

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

poskytování služby kolektivního správce INTERGRAM, z.s. nositelům práv

  1. Pro účely DPH se plnění podle smlouvy o zastupování nositele práv, evidenčních přihlášení se k zastupování nositele práv a plnění přímo na základě autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb. v platném znění) v průběhu vyúčtovacího roku považuje za dílčí plnění (ve smyslu zákona o DPH - § 21 odst. 8).
  2. Dílčím plněním je poskytování služeb kolektivního správce v průběhu vyúčtovacího roku, kdy DUZP je stanoveno na den zjištění veškerých údajů pro provedení řádného vyúčtování.
  3. Nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem je považována za osobu povinnou k dani (soustavně a samostatně poskytuje oprávnění k výkonu práva užít zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a zaznamenané výkony).
  4. Nositel práv případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem se sídlem v jiném členském státě Evropské unie (EU) má povinnost sdělit své DIČ pro státy EU. V případě jeho neuvedení či nesprávného uvedení má povinnost nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem uhradit kolektivnímu správci škodu, která mu v důsledku nesprávného uvedení nebo neuvedení vznikne.
  5. Nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem se sídlem mimo EU, má povinnost sdělit zda je plátcem DPH v České republice a sdělit své české DIČ pro účely DPH, pokud ho má přidělené v souvislosti s ekonomickou činností nositele práv (poskytování možností využití majetkových práv).  V případě jeho neuvedení či nesprávného uvedení má povinnost nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem uhradit kolektivnímu správci škodu, která mu v důsledku nesprávného uvedení nebo neuvedení vznikne.
  6. Nositel práv, nebo jeho zástupce, jednající vlastním jménem je povinen informovat kolektivního správce o svém daňovém domicilu a v případě jeho neuvedení či nesprávného uvedení má povinnost uhradit kolektivnímu správci škodu, která mu v důsledku nesprávného uvedení nebo neuvedení vznikne.
  7. Zástupce jednající jménem nositele práv (na základě vzniklého mandátu) je povinen informovat kolektivního správce o daňovém domicilu zastupovaného nositele práv a v případě jeho neuvedení či nesprávného uvedení, má povinnost uhradit kolektivnímu správci škodu, která mu v důsledku nesprávného uvedení nebo neuvedení vznikne.
  8. Nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje, je povinen na vyžádání předložit potvrzení daňového domicilu vydaného příslušným zahraničním správcem daně.
  9. Nositel práv, případně osoba, která jej zastupuje vlastním jménem nebo osoba jednající jménem nositele práv na základě vzniklého mandátu je povinna uvádět zveřejněné účty používané pro ekonomickou činnost nositele práv (poskytování možností využití majetkových práv) a informovat kolektivního správce neprodleně o vzniklém statusu nespolehlivého plátce ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
  10. Kolektivní správce je oprávněn odvést DPH z odměny za užití majetkových práv nositele v případě, že se nositel práv, nebo osoba, která jej zastupuje vlastním jménem, stane nespolehlivým plátcem.

 

V Praze dne 4. 11. 2016                                                                                 
Mgr. Jan Simon
ředitel INTERGRAM

 


Zobrazit více