Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás

O nás

INTERGRAM, nezávislá společnost
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., vykonává kolektivní správu uvedených subjektů, a to v souladu s ustanovením § 98 odst. 6 písm. c) "autorského zákona": INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, vykonává kolektivní správu uvedených subjektů, a to v souladu s ustanovením § 98 odst. 6 písm. c) jako jediný subjekt na území České republiky.

Základ právní úpravy kolektivní správy práv v České republice představuje s účinností 
od 1. 12. 2000 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), konkrétně jeho hlava IV, ustanovení § 95 a následující. Před nabytím účinnosti autorského zákona byl výkon kolektivní správy práv předmětem úpravy zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně 
a doplnění některých zákonů. Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě autorským zákonem stanovených podmínek Ministerstvo kultury, které je zároveň pověřeno výkonem dohledu nad činností kolektivních správců. 


V souladu s účelem kolektivní správy práv, kterým je podle ustanovení § 95 autorského zákona kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv jejich nositelů 
a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti, zabezpečuje společnost INTERGRAM s péčí řádného hospodáře výkon majetkových práv výkonných umělců 
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům 
a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

Zpět