Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Koho zastupujeme

Základní oblasti společností INTERGRAM kolektivně spravovaných práv jejich nositelů:


a) Oblast práv tzv. povinně kolektivně spravovaných

Ustanovení § 96 autorského zákona obsahuje taxativní výčet práv, která lze vykonávat pouze v zastoupení kolektivním správcem, s tím, že individuální výkon zde zákon nepřipouští. Jedná se o:

  1. Právo na odměnu za užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a za užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání podle ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) body 1. a 2. autorského zákona (užití, ke kterému není třeba souhlasu nositele práva, avšak právo na odměnu je zachováno, jde tzv. úplatné zákonné licence).
  2. Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu podle ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) bod 3. autorského zákona. Novela autorského zákona, která nabyla účinnosti 22. května 2006 jako zákon č. 216/2006 Sb. (dále jen „novela 
    č. 216/2006 Sb.“) zpřesnila výše uvedenou problematiku týkající se ustanovení § 25 autorského zákona, tedy práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním předmětů ochrany pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby. Mimo jiné novela č. 216/2006 Sb. nově stanovila, že typy přístrojů a nosičů, ze kterých přísluší nositelům práv odměna stanoví vyhláškou Ministerstvo kultury (stalo se tak vyhláškou č. 488/2006 Sb., která je účinná od 10. 11. 2006)
  3. právo na užití kabelovým přenosem výkonů zaznamenaných na zvukový nebo zvukově obrazový záznam nevydaný k obchodním účelům a právo na užití kabelovým přenosem zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů nevydaných k obchodním účelům podle ustanovení § 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona.
  4. právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam podle ustanovení § 96 odst. 1 písm. b) autorského zákona


b) Oblast tzv. veřejných produkcí

Autorský zákon upravuje v ustanovení § 18, ve spojení s ustanovení §§ 74,78 a 82 autorského zákona, sdělování díla, výkonu a záznamu veřejnosti, čímž rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování veřejnosti jako jeden ze způsobů užití díla (ustanovení § 12 odst. 4 písm. f) autorského zákona) je pak v následujících ustanoveních (§ 19 – 23 autorského zákona) vymezeno prostřednictvím demonstrativního výčtu. Jedním ze způsobů sdělování veřejnosti je i provozování ze záznamu a jeho přenos (ustanovení § 20, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona). Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů jejich provozováním a jeho přenosem (tzv. přímá veřejná produkce) je takové užití, při němž jsou výkony a záznamy zpřístupňovány prostřednictvím technických zařízení v prostorách přístupných veřejnosti. Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů a děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) provozováním jejich rozhlasového a televizního vysílání a sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů, děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) a děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako je dílo kameramana, scénografa, kostýmního výtvarníka provozováním jejich televizního vysílání – ustanovení § 23 autorského zákona (tzv. nepřímá veřejná produkce) je zpřístupňování výkonu, záznamu a děl vysílaných rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

 

Dne 14.12.2010 byla uzavřena mezi INTERGRAMem a OAZA smlouva o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového či televizního vysílání s účinností od 1.1.2011.

Touto smlouvou OAZA pověřuje INTERGRAM, aby ji zastupoval v souladu s § 97 odst. 5 písm. b) při výkonu kolektivní správy dobrovolně kolektivně spravovaného práva na užití děl provozováním rozhlasového či televizního vysílání podle § 23 autorského zákona.

 

Ve smyslu § 97 odst. 5 autorského zákona a na základě Smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl uzavřené mezi INTERGRAM a OOA-S dne 26.6.2014 bylo dojednáno, že od 1.1.2015 INTERGRAM uděluje oprávnění k užití děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozováním televizního vysílání  podle § 23 autorského zákona za OOA-S a za udělení tohoto oprávnění vybírá INTERGRAM  příslušné odměny pro výše uvedené autory.  Před datem 1.1.2015 zmíněné oprávnění a odměny pro autory zastupované OOA-S udělovala OSA.