Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Neoprávněné užití

Neoprávněné užití

Specifikace neoprávněného užití práv výkonných umělců

Uživatel, který bez oprávnění k výkonu práva užít výkony umělců a záznamy výrobců a/nebo přes zákaz užití výkonů a záznamů udělený INTERGRAMem (z důvodu prodlení se zaplacením odměny) podle ustanovení § 101 odst. 6 autorského zákona užívá jejich výkony a záznamy sdělováním veřejnosti, neoprávněně zasahuje do práv těchto subjektů a jeho jednání může být kvalifikováno

  • jako přestupek ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích a § 105a autorského zákona,
  • jako správní delikt ve smyslu ustanovení § 105b autorského zákona,
  • či v závislosti na stupni nebezpečnosti činu pro společnost jako trestný čin podle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
  • Neoprávněnou činností uživatel rovněž porušuje povinnost uloženou mu ustanovením § 31 odst. 21 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Ustanovení § 40 odst. 4, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona dále upravuje výši bezdůvodného obohacení, které vzniká na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s předmětem ochrany, aniž by k tomuto nakládání získal potřebnou licenci, jako dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s předmětem ochrany.