Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  Oddělení obchodu a licencování

Oddělení obchodu a licencování

 • vedení jednání a uzavírání smluv v oblasti tzv. veřejných produkcí (výstavy, cestovní společnosti, dopravci, tělovýchova, ubytovací zařízení, In-store radii, uživatelů snímků GÜFA, divadel apod.), s výjimkou smluv vyhrazených k podpisu Řediteli,
 • zabezpečení veškeré agendy půjčoven všech druhů nosičů,
 • přípravu pro uzavírání smluv s rozhlasovými, televizními vysílateli a poskytovateli kabelových sužeb (terestrické, internetové),
 • zabezpečení veškeré agendy spojené s vybíráním náhradních odměn za dovoz a výrobu nenahraných nosičů,
 • zabezpečuje agendu licenčních smluv k individuálnímu užití,
 • vydávání a zasílání daňových dokladů uživatelům,
 • evidenci a kontrolu dodržování smluv s uživateli v této oblasti,
 • zpracování dat a plateb plynoucích ze smluv z veřejných produkcí,
 • za vymáhání uzavřených závazků plynoucích ze smluv tzv. veřejných produkcí, včetně přípravy podkladů pro externí advokátní kanceláře pro případy soudních sporů ve věci tzv. bezdůvodného obohacení,
 • zabezpečuje nezbytnou spolupráci z této činnosti plynoucí s ostatními ochrannými organizacemi.

V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že podíl výkonných umělců činí 50 % a podíl výrobců rovněž 50% vybraných odměn.

A) Televizní a rozhlasové vysílání včetně šíření po kabelu a vysílání po internetu dle ustanovení § 21 autorského zákona a jejich přenos dle ustanovení § 22 autorského zákona.

V souladu s ustanovením § 72 a § 76 odst. 3 autorského zákona je ten, kdo má v úmyslu výše uvedenými způsoby užít umělecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, povinen uzavřít se společností INTERGRAM smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení. Užití bez smlouvy je neoprávněným zásahem do práv výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům se rozumí zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem, nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován podle § 18 odst. 2 autorského zákona.

Společnost INTERGRAM uděluje souhlas a vybírá odměny v souvislosti s užitím výkonů zaznamenaných na zvukový záznam nevydaný k obchodním účelům či výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam a s užitím zvukově obrazových záznamů jejich kabelovým přenosem.

Podle ustanovení § 96 odst. 4 autorského zákona je ten, komu vznikne oprávnění ke kabelovému přenosu podle zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, povinen o tom uvědomit příslušné kolektivní správce ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku takového oprávnění.

B) Veřejné produkce

Viz sekce sekce Koho zastupujeme.

C) Jiné užití

Společnost INTERGRAM dále uděluje souhlas a vybírá odměny např. v souvislosti s užitím:

 • uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů na internetu či v telekomunikační síti,
 • uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů k výrobě a prodeji zvukových nosičů, audiovizuálních děl apod.
 • uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům při výrobě reklamy
 • atd.

D) Výběr tzv. náhradních odměn dle ustanovení § 25 a násl. autorského zákona

V souladu s ustanovením § 25 a násl., resp. § 71 odst. 3, § 76 odst. 4 a § 80 odst. 3 autorského zákona společnost INTERGRAM vybírá pro výkonné umělce a výrobce zvukových či zvukově obrazových záznamů od výrobců, příjemců a dovozců přístrojů ke zhotovování rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových záznamů a nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů tzv. náhradní odměny v souvislosti s užitím uměleckých výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů jejich rozmnožováním pro osobní potřebu. Typy přístrojů a nenahraných nosičů záznamů z nichž se platí náhradní odměna stanoví v souladu s ustanovením § 25 odst. 7 autorského zákona vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb.

Zpět