Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›     ›  Oddělení ekonomické, provozní a správní

Oddělení ekonomické, provozní a správní

 • vedení evidenci a zpracování veškerých podkladů od uživatelů o užití výkonů a záznamů a finančních toků inkasa k nositelům práv týkajících se televizních a rozhlasových vysílatelů včetně rozúčtování,
 • evidenci finančních toků inkasa ke skupinám nositelů práv týkajících se příjmů ze smluv v oblasti tzv. veřejných produkcí,
 • řádné vyúčtování odměn za udělené licence a náhradních odměn zastupovaným výkonných umělcům, výrobcům zvukových záznamů a výrobcům zvukově obrazových záznamů v souladu s Vyúčtovacím řádem a v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se zahraničními kolektivními správci, včetně plnění úkolů a povinností vyplývajících z právních předpisů s tím souvisejících,
 • vedení agend spojených s evidencí zastupovaných klientů, včetně správy kont zastupovaných klientů a s tím spojených dalších povinností (např. realizace exekučních příkazů),
 • řešení reklamací vyúčtovaných odměn a náhrad,
 • řešení požadavků a příprava podkladů pro mezinárodní organizace SCAPR, IFPI, AEPO aj.
 • zpracování čestných prohlášení výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů,
 • řešení duplicitních nároků výrobců v katalozích výrobců a v seznamech labelů,
 • vydávání a zasílání daňových dokladů nositelům práv,
 • vedení veškerého účetnictví společnosti, výkazů, likvidaci faktur a zpracování přiznání k DPH včetně zpracování celoroční účetní uzávěrky,
 • evidenci majetku,
 • přípravu podkladů pro účetní a daňový audit,
 • konečnou realizaci veškerých plateb podle pokynů kompetentních útvarů,
 • zajištění agendy mezd a všech úkonů s tím souvisejících provádění všech potřebných úkonů s tím souvisejících,
 • za pokladnu společnosti,
 • zabezpečuje styk s bankou a poštou, zodpovídá za využití příslušných certifikátů,
 • provádí nákup potřeb společnosti, zabezpečení údržby aj. objednávek souvisejících s chodem společnosti,
 • vedení podatelny,
 • rozděluje poštu z datové schránky.

Zpět