INTERGRAM JEDNODUŠE: Průvodce individuálním licencováním

Chcete zařadit písničku do filmu nebo internetového videa? Poptáváte nejnovější hit do reklamy? Vypořádání všech práv může pro laika představovat složitou cestu byrokratickým bludištěm. V tomto díle seriálu INTERGRAM JEDNODUŠE vám poskytneme základní navigaci, aby Vaše cesta za licencí byla co nejsnazší.

Co je to individuální užití?

Individuální užití znamená užití konkrétní nahrávky nebo více nahrávek v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy. INTERGRAM v takovém případě musí prověřovat individuální mandát od jednotlivých nositelů práv, jejichž tvorba je poptávána. Individuální užití představuje souhrnný pojem zejména pro tyto konkrétní situace:

  • zařazení nahrávky do filmu či reklamy (tzv. synchronizace),
  • zařazení již existující nahrávky na zvukový či zvukově obrazový nosič (hudební CD – kompilace, DVD, audiokniha apod.)
  • nabídnutí nahrávky k poslechu v režimu on-demand na internetu (Spotify, Apple Music, Youtube apod.)
  • užití podkresové hudby na webových stránkách

Jaká práva musím vypořádat?

Obecně platí, že pro veřejné užití hudby je vždy třeba vypořádat práva tří skupin nositelů práv: autorů (hudby a textu), výkonných umělcůvýrobců nahrávek. Stejně je tomu i v případě, že hodláte s nahrávkou naložit dle jednoho z výše uvedených scénářů v rámci individuálního užití.

Práva autorů spravuje Ochranný svaz autorský (OSA). Práva výkonných umělců a výrobců jsou pak v gesci INTERGRAM. Narozdíl od jiných typů užití nemá v případě individuálního užití INTERGRAM mandát od výrobců nahrávek k udělení licence. Proto musí jednotlivé výrobce napřímo oslovit vždy uživatel. Jak to učinit, si řekneme níže.

Za výkonné umělce může INTERGRAM udělit licenci k individuálnímu užití při splnění dvou podmínek. 1) Výkonný umělec musí mít s INTERGRAM uzavřenou individuální smlouvu. 2) V této smlouvě nesmí výkonný umělec učinit výhrady pro tento typ užití.

Co to v praxi znamená? Podmínku individuální smlouvy bude splňovat většina tuzemských umělců, kteří v minulosti podepsali smlouvu o zatupování s INTERGRAM. Jinak tomu bude u zahraničních umělců, které INTERGRAM obvykle zastupuje na základě bilaterálních smluv se zahraničními kolektivními správci. Tyto smlouvy jsou úžeji vymezeny a neobsahují práva k individuálnímu užití. V případě zahraničních umělců obvykle drží práva k jejich výkonům výrobce nahrávky.

Kde získám informace o stavu smluv výkonných umělců?

S ohledem na ochranu osobních údajů není v současné době k dispozici veřejná databáze výkonných umělců, ve které by si uživatel mohl sám dohledat konkrétní smluvní podmínky jednotlivých zastupovaných. INTERGRAM v současnosti hledá technické a právní řešení, jak do budoucna situaci uživatelům usnadnit. Než se tak stane, je třeba vždy s konkrétní poptávkou kontaktovat Oddělení obchodu a licencování INTERGRAM.

Shrňme si tedy výše popsaná pravidla vypořádání práv při individuálním užití hudební nahrávky:

1) Práva autorů: pro licenci se musím obrátit na OSA

2) Práva výrobců nahrávek: pro licenci se musím obrátit na jednotlivé výrobce (postup a kontakty viz níže)

3) Práva výkonných umělců:

a) u domácích umělců je primárním kontaktem Oddělení ochodu a licencování INTERGRAM, které prověří smlouvu s umělcem a následně udělí licenci nebo, v případě nalezení výhrad, odkáže uživatele na výrobce nahrávky

b) u zahraničních umělců je ve většině případů nutné poptat licenci u výrobce nahrávky

Před samotným užitím je třeba vždy vypořádat práva všech tří zmíněných skupin. Licence jen od INTERGRAM nebo OSA vám tedy stačit nebude.

Kde najdu informaci, kdo je výrobcem nahrávky?

Přibližně dvě třetiny celosvětového trhu ovládají tři hlavní výrobci (tzv. majors): Universal Music, Warner MusicSony Music. Významným hráčem na tuzemském trhu je pak i společnost Supraphon.

Nejjednodušší cestou, jak se dopátrat konkrétního výrobce nahrávky, je podívat se do detailů (creditů) dané písně ve službách jako Spotify, Apple Music či Youtube.

Jak najít výrobce nahrávky ve Spotify:

Jak najít výrobce nahrávky na YouTube:

Společnosti ze zmíněné „velké trojky“ výrobců ovládají řadu větších či menších labelů nebo s nimi mají distribuční smlouvy. Proto je vhodné využít např. databáze Discogs.com, kde můžete dohledat, kdo je mateřskou společností daného labelu (viz ukázka níže).

Jak najít výrobce nahrávky v databázi Discogs:

Následně můžete kontaktovat přímo mateřskou společnost, přičemž dva ze tří majors mají v Česku přímé zastoupení.

Kontakty na nejvýznamnější výrobce nahrávek:

Universal Music: informace@umusic.com

Warner Music: kontakty jsou k dispozici zde

Sony Music: Marta Karasinska, marta.karasinska@sonymusic.com (komunikace pouze v angličtině nebo polštině)

Supraphon: Tomáš Faugner, Repertoire Licensing Manager, tomas.faugner@supraphon.cz

Pokud si nejste jistí, kdo je výrobcem nahrávky, obraťte se na nás a my Vám s dohledáním pomůžeme.

Kolik za licenci zaplatím?

V případě licenční smlouvy s INTERGRAM (tj. za výkonné umělce) se sazby vždy řídí platným sazebníkem pro individuální užití, který je k dispozici zde. Sazby obvykle zohledňují rozsah užití a jeho komerční přínos (v případě sazeb stanovených jako podíl z tržeb). Není však možné v sazbách rozlišovat mezi populárními a méně známými nahrávkami, ani se jinak od sazebníku odchylovat. Výrobce nahrávek, u kterého vždy musíte poptat práva výrobce a v některých případech i práva výkonných umělců (pokud licenci nemůže udělit INTERGRAM), není vázán sazebníkem a může si sazby stanovovat individuálně na komerčním základě. Záleží tedy na individuálním jednání s daným výrobcem.

Sazebník INTERGRAM pro individuální užití obsahuje základní typy užití, se kterými se můžete setkat. Pojďme si v závěru blíže popsat tři nejčastější.

On demand streaming

Jedná se o situace, kdy je záměrem nabídnout nahrávku na internetu v režimu on demand, tj. tak, že k ní kdokoliv může přistupovat v místě a čase dle vlastní volby. Sazby jsou vteřinové a jsou stanoveny ve formě „per stream rate“, tj. odměna se hradí za vteřinu délky každého poslechu/zhlédnutí dané nahrávky. Rozlišuje se mezi sdělováním zvukového záznamu a audiovizuálního záznamu (tj. videoklipu).

Do této kategorie spadá také hudební podkres webových stránek či užití hudebních ukázek v e-shopech s hudbou. Zde je též vteřinová sazba, přičemž odměnu lze stanovit dopředu na základě kvalifikovaného odhadu počtu návštěv online platformy či webové stránky.

Kompilace

Hudební kompilace představují nově vzniklé nosiče, které zahrnují výběr nahrávek různých interpretů. Výrobci těchto nahrávek mohou poptat práva výkonných umělců u INTERGRAM. Odměna je hrazena ve formě podílu z tržeb z prodeje.

Synchronizace

Velmi častým užitím je synchronizace, tj. zařazení zvukové nahrávky do audiovizuálního díla, ať už jde o film pro kina, filmové nosiče, televizní či webovou distribuci nebo veřejné produkce (např. svatby). Patří sem pochopitelně i reklamy, avšak zde si často umělci do smluv s INTERGRAM vkládají výhradu pro užití jejich záznamů v reklamním vysílání. Je proto běžnější, že si producent reklamy vyjednává podmínky přímo s výrobcem použité nahrávky, který vyjedná odměnu i pro výkonného umělce.

V případě, že INTERGRAM je oprávněn jménem výkonného umělce licenci udělit, vypočítá se jako podíl z nákladů na výrobu audiovizuálního záznamu (u reklamy pak z hrubého mediálního rozpočtu reklamní kampaně). Vedle toho jsou stanoveny i minimální minutové sazby, které je třeba hradit i v případě, že jsou náklady na výrobu zanedbatelné.

Odlišné jsou sazby pro synchronizaci za účelem výroby a prodeje nosičů. Tam je odměna počítána jako podíl z příjmů z prodeje. Je také stanovena výjimka pro případy malého nákladu (do 30 ks nosičů). To se může týkat například záznamu profesionálních svatebních videí. Odměna je v takovém případě stanovena jednorázovou paušální částkou.

V případě synchronizace platí vždy pravidlo, že se sazby snižují přímo úměrně k podle podílu výkonných umělců zastupovaných INTERGRAM. Dále se sazba alikvotně snižuje v poměru stopáže záznamů obsahujících umělecké výkony umělců zastupovaných INTERGRAM k celkové stopáži audiovizuálního záznamu.

2021-03-25T09:02:08+02:00 19. března 2021|Štítky: , , |