INTERGRAM JEDNODUŠE: Vyplatí se mi jako výkonnému umělci smlouva s INTERGRAM?

Jak se může výkonný umělec přihlásit k INTERGRAM? Jaká jsou pozitiva smluvního vztahu? A jak se k němu dostanou odměny za užití jeho zákonem chráněného výkonu? Přinášíme první ze série textů, které osvětlují fungování kolektivního správce, který v květnu oslaví 30 let samostatné existence. Tentokrát nabízíme všechny důležité praktické rady pro výkonné umělce. 

Kdo je vlastně výkonný umělec?

Výkonným umělcem je osoba, která vytvořila umělecký výkon. Může jím být herec, dabér, zpěvák, hudebník, dirigent, sbormistr, tanečník i režisér dabingu.

K čemu umělcům slouží kolektivní správa?

Když je skladba nahrána a vydána např. na CD, může si takové CD kdokoli koupit a poslouchat jej doma (v soukromí, s rodinou). Pokud se rozhodne jej přehrávat na veřejnosti, typicky při své podnikatelské činnosti v provozovně, stává se uživatelem a musí již za takové užití zaplatit. A právě toto užití je vypořádáno přes kolektivní správu.

Schéma fungování kolektivního správce INTERGRAM

Proč bych se měl jako výkonný umělec přihlásit k INTERGRAM?

INTERGRAM byl založen mj. samotnými umělci jako nástroj pro kolektivní správu jejich práv. V praxi je nemožné, aby výkonný umělec sám hlídal všechna výše zmíněná veřejná užití (např. užití písniček v rádiích, na diskotékách nebo třeba v kavárnách, restauracích či obchodech, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí). Kdyby měl umělec sám sledovat veškeré užití a uzavírat jednotlivé individuální smlouvy s každým jednotlivým uživatelem, tj. s každou jednotlivou rozhlasovou stanicí, diskotékou, restaurací atd., zřejmě by mu na vystupování a nahrávání moc času nezbylo. Proto INTERGRAM za umělce uzavírá hromadné licenční smlouvy, vybírá pro ně odměny za užití jejich výkonů a záznamů a tyto odměny umělcům rozděluje dle transparentních a spravedlivých kritérií.

Kdo rozhoduje o výši sazeb?

Výše odměn je určena na základě sazebníků, které vypracovává INTERGRAM a schvaluje Ministerstvo kultury. To dohlíží, aby odměny nebyly nepřiměřeně vysoké a kontroluje jejich spravedlnost a nestrannost. Sazebníky jsou veřejné, aby do nich mohl nahlédnout kdokoli z řad výkonných umělců i uživatelů.

Jak se mohu přihlásit k INTERGRAM?

Vztah mezi INTERGRAM a výkonným umělcem vzniká uzavřením Smlouvy o zastupování jeho majetkových práv či na základě Přihlášky k evidenci. Takto přihlášený výkonný umělec má právo na vyúčtování odměny za užití svých zaznamenaných výkonů.

Jaký je rozdíl mezi smlouvou a Přihláškou k evidenci?

Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze v rámci zákonem uložené kolektivní správy práv. Do ní spadá například zastupování výkonného umělce v případě, že je jeho umělecký výkon zařazen do rozhlasového nebo televizního vysílání. Jedná se tedy jen o část případů veřejného užití výkonů.

Pro výkonné umělce je však výhodnější vztah smluvní, který vzniká Smlouvou o zastupování. Skrze ní je výkonný umělec zastupován pro širší okruh práv a díky tomu od INTERGRAM dostává vyšší odměny.

Není tedy pochyb o tom, že je smluvní vztah výhodnější. INTERGRAM má navíc k dispozici zkušený administrativní aparát a disponuje sítí obchodních kontaktů, které využívá pro výběr odměn určených k rozdělení mezi výkonné umělce.

Jak mohu uzavřít smlouvu s INTERGRAM?

K jejímu uzavření jsou zapotřebí dva dokumenty. Kromě Smlouvy samotné také Dispozice pro poukázání odměny od společnosti INTERGRAM.

1. Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

Smlouvu vyplňte ve dvou vyhotoveních, které zašlete na adresu INTERGRAM. Alespoň jeden z těchto dvou výtisků musí obsahovat ověřený podpis nositele práv (lze provést na kterémkoliv CzechPointu). Místo ověření

lze zaslat spolu s podepsanými smlouvami barevnou fotokopii platného průkazu totožnosti, který obsahuje podpis. Proces ověřování podpisu samozřejmě není nutný v případě, že výkonný umělec podepíše smlouvu přímo v prostorách INTERGRAM, kde bude ověřena jeho totožnost.

2Dispozice pro poukázání odměny od společnosti INTERGRAM

Slouží k podání informací ohledně bankovního spojení, adresy a daňového domicilu. Pravidla ohledně ověřeného podpisu jsou stejná, jako je tomu v případě smlouvy.

Jak probíhá vyúčtování odměn?

Vybrané odměny za veřejné užití předmětů ochrany rozděluje INTERGRAM na základě Vyúčtovacího řádu, který si schvalují sami zastupovaní umělci (společně s dalšími nositeli práv, které INTERGRAM zastupuje) na každoročním Valném shromáždění. Jeden z principů rozdělování odměn vychází z množství užitých vteřin zjištěných z playlistů, které povinně zasílají rozhlasové a televizní stanice. V tomto případě se odměny za užití rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb. Podobné playlisty máme k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí.

Tam, kde nejsou playlisty k dispozici, což bývá například u produkcí v obchodech, na diskotékách či v restauracích, se odměny rozdělují podílově podle dat z vysílání, jelikož není možné, aby každý takový provozovatel vypracovával podrobné playlisty o tom, které skladby v průběhu uplynulého období pouštěl. Pokud provozovatel pouští ve svém podniku rádio či CD, rozdělí se odměny dle rozhlasových dat. Pokud hraje v provozovně TV, použijí se data z televizního vysílání. Odměny herců je možné dále navýšit na základě výše honorářů, které obdrželi v příslušném roce za vytvoření nového výkonu v audiovizuální oblasti (filmy, seriály atp.). K uplatnění tohoto nároku je třeba vyplnit formulář Prohlášení výkonného umělce. Podrobnosti k vyplnění Prohlášení naleznete v následujících videích z produkce Artagent:

INTERGRAM rozděluje odměny na základě spravedlnosti a nestrannosti. Vyúčtovací řád je veřejný, aby do něj mohl nahlédnout kdokoli z řad výkonných umělců i uživatelů. K vyúčtování odměn dochází zpravidla jedenkrát ročně.

Jak by (ne)fungovalo licencování bez INTERGRAM

Z čeho je činnost INTERGRAM financována? Jaká část mých odměn skončí jako zisk INTERGRAMU?

Odměny, které INTERGRAM vybere, nejsou jeho ziskem, náleží všechny nositelům práv (tj. umělcům a výrobcům). Ti pak na Valném shromáždění rozhodují o vyčlenění části svých odměn na financování provozu INTERGRAM v podobě tzv. režijní srážky. Ta se aktuálně pohybuje kolem 14 %. Vedle toho INTERGRAM podporuje činnost profesních organizací a nadací, které přispívají k rozvoji příslušného sektoru (Nadace život umělce, Ceny Anděl, Thálie atp.).

Musím INTERGRAM platit za to, že mě zastupuje?

Žádný zvláštní poplatek se neplatí, podepsáním Smlouvy o zastupování můžete pouze získat.

Když nahraji písničku, jaké mám následně povinnosti vůči INTERGRAM?

Nejde o povinnost, ale doporučujeme umělcům věnovat maximální pozornost vyplnění nahrávacího protokolu. Ten vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách. Stanovují se v něm podíly jednotlivých muzikantů na nahrávce, které následně slouží k rozúčtování odměn za veřejné užití pro tyto muzikanty. Každý zúčastněný hudebník musí protokol vlastnoručně podepsat. Následně by měl výrobce doručit vyplněný protokol na INTERGRAM.

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidují výrobci u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesní rozúčtování podílu jednotlivých umělců z užité konkrétní nahrávky. Užití správně zaregistrované nahrávky je pak monitorováno na celém světě.

Když jsem podepsal smlouvu s INTERGRAM, znamená to, že nemohu neomezeně šířit vlastní nahrávku?

Smlouvou samozřejmě není dotčena možnost vlastní hudební nahrávku užít. Můžete ji klidně umístit na internetové stránky, vydat si CD s vlastními nahrávkami a podobně. Pokud navíc nechcete být pro určité oblasti (například licencování vašich písniček do reklamy) zastupován INTERGRAM, máte možnost si tyto oblasti vyhradit ve smlouvě.

2020-07-07T10:06:47+02:00 9. března 2020|Štítky: , |