Povinně zveřejňované informace 2020-10-27T15:00:14+02:00

Povinně zveřejňované informace

Podle autorského zákona je kolektivní správce povinen ve vztahu k veřejnosti zveřejňovat na svých internetových stránkách zejména:

  • Podmínky členství, resp. podmínky ukončení pověření k výkonu kolektivní správy – viz Stanovy

  • Pravidla pro určení průměrné výše srážek na úhradu nákladů na správu práv – součást Vyúčtovacího řádu

  • Pravidla pro určení výše srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné účely než na úhradu nákladů na správu práv – viz Vyúčtovací řád

  • Seznam smluv podle § 97g, které uzavřel s jinými kolektivními správci, a smluv o výkonu kolektivní správy osobou, ve které má kolektivní správce majetkovou účast nebo kterou přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti ovládá – viz níže

  • Pravidla pro použití příjmů z výkonu práv podle § 99c odst. 3 – viz. Vyúčtovací řád

  • Postupy pro řešení sporů a vyřizování stížností – viz Reklamační řád

  • Seznam osiřelých předmětů ochrany podle § 97c odst. 2 písm. b) – viz informace níže

  • Informace o pověření společného zástupce podle § 97h – viz níže

  • Seznamy nahrávek s jedním a více neurčenými nebo nenalezenými nositeli práv podle § 99c odst. 4 a 5 AZ za rok 2017 ; rok 2018 a rok 2019

Seznam smluv o pověření s jinými kolektivními správci

Dne 18.12.2017 INTERGRAM  uzavřel s OAZA Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování děl ze záznamu a jeho přenos a provozování televizního a rozhlasového vysílání děl, na základě které INTERGRAM uděluje oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním  televizního a rozhlasového vysílání podle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Dne 18.12.2017 INTERGRAM uzavřel s OOA-S Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl, na základě které INTERGRAM uděluje oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné díla autorů jejich provozováním televizního vysílání podle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Dne 20.12.2017 INTERGRAM uzavřel s OSA Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování ze záznamu a jeho přenosem a provozování  televizního a rozhlasového vysílání, na základě které OSA uděluje oprávnění k výkonu práva užít repertoár INTERGRAM provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a dále také OSA uděluje oprávnění užít repertoár zastupovaný OAZA provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a oprávnění užít repertoár zastupovaný OOA-S provozováním televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Seznam platných kolektivních smluv

•    Národní knihovna České republiky
•    Český olympijský výbor včetně přidružených sportovních svazů a asociací a České obce Sokolské
•    BPA sport marketing a.s.,
•    Autoklub České republiky
•    STES a.s. (fotbalová 1. a 2. liga)
•    Ministerstvo obrany ČR
•    Asociace uměleckých základních škol
•    Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR (DDM)
•    Diakonie Českobratrské církve evangelické
•    Asociace hotelů a restaurací České republiky z. s.

Pověření společného zástupce

Ustanovení § 97h autorského zákona umožňuje uživateli, který uzavírá smlouvy pro konkrétní způsob užití předmětů ochrany alespoň s dvěma kolektivními správci, požadovat, aby kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce. Příslušný kolektivní správci jsou povinni pověřit společného zástupce ve lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti od uživatele příslušnému kolektivnímu správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon kolektivní správy práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového provozování a práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu uživatele.

Využití prostředníka

Podle ustanovení § 101 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) při sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné smlouvy, smlouvy týkající se vzájemného pověření výkonem kolektivní správy, sazebníků nebo při řešení jakýchkoli sporů, které mohou v rámci výkonu kolektivní správy vzniknout, ať už mezi kolektivními správci a uživateli či jejich sdružením, také i mezi kolektivními správci a nositeli práv, popř. mezi kolektivními správci navzájem, je možné využít služeb prostředníka. Prostředníka je možné vybrat ze seznamu prostředníků vedeného Ministerstvem kultury.

Osiřelé předměty ochrany

INTERGRAM se při své činnosti nesetkává s problematikou osiřelých uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů. Na rozdíl od autorských děl je pravděpodobnost výskytu osiřelých uměleckých výkonů s identifikovaným umělcem – fyzickou osobou, a osiřelých zvukových záznamů či osiřelých zvukově obrazových záznamů s identifikovatelným výrobcem, minimální. Za osiřelé se považují takové umělecké výkony či zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které by byly předmětem výkonu exkluzivního majetkového práva k užití a jejichž původci nejsou určeni či nalezeni ani po provedení důsledného vyhledávání. K  důslednému vyhledávání jsou povinni uživatelé těchto předmětů ochrany. Stejně tak jsou limitované i zdroje pro jejich případné určení či nalezení.

INTERGRAM v současné době neeviduje žádný osiřelý předmět ochrany.