Povinně zveřejňované informace 2024-04-08T16:30:26+02:00

Povinně zveřejňované informace

Podle autorského zákona je kolektivní správce povinen ve vztahu k veřejnosti zveřejňovat na svých internetových stránkách zejména:

Seznam smluv o pověření s jinými kolektivními správci

Dne 18.12.2017 INTERGRAM  uzavřel s OAZA Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování děl ze záznamu a jeho přenos a provozování televizního a rozhlasového vysílání děl, na základě které INTERGRAM uděluje oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem a provozováním  televizního a rozhlasového vysílání podle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Dne 18.12.2017 INTERGRAM uzavřel s OOA-S Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl, na základě které INTERGRAM uděluje oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné díla autorů jejich provozováním televizního vysílání podle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Dne 20.12.2017 INTERGRAM uzavřel s OSA Smlouvu o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování ze záznamu a jeho přenosem a provozování  televizního a rozhlasového vysílání, na základě které OSA uděluje oprávnění k výkonu práva užít repertoár INTERGRAM provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a dále také OSA uděluje oprávnění užít repertoár zastupovaný OAZA provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a provozováním rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a oprávnění užít repertoár zastupovaný OOA-S provozováním televizního vysílání dle § 23 autorského zákona (tzv. „veřejná produkce“) a vybírá  za udělené oprávnění odměnu.

Seznam platných kolektivních smluv

 • Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • Asociace základních uměleckých škol České republiky
 • Autoklub České republiky
 • Asociace profesionálních klubů ledního hokeje
 • Český olympijský výbor
 • Ligová fotbalová asociace
 • Národní knihovna České republiky
 • Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice
 • Svaz léčebných lázní České republiky

Prostřednictvím zplnomocnění OSA

 • Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.
 • Česká komora fitness
 • Sdružení místních samospráv ČR

Seznam platných bilaterálních smluv

Pověření společného zástupce

Ustanovení § 97h autorského zákona umožňuje uživateli, který uzavírá smlouvy pro konkrétní způsob užití předmětů ochrany alespoň s dvěma kolektivními správci, požadovat, aby kolektivní správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného zástupce. Příslušný kolektivní správci jsou povinni pověřit společného zástupce ve lhůtě do 2 měsíců od doručení žádosti od uživatele příslušnému kolektivnímu správci. Tato povinnost se vztahuje na výkon kolektivní správy práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového provozování a práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu uživatele.

INTERGRAM byl pověřen coby společný zástupce kolektivním správcem OAZA a OOA-S pro účely vyjednání a uzavření Kolektivní licenční smlouvy se Svazem Léčebných lázní České republiky a s Asociací Hotelů a restaurací České republiky

Využití prostředníka

Podle ustanovení § 101 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) při sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné smlouvy, smlouvy týkající se vzájemného pověření výkonem kolektivní správy, sazebníků nebo při řešení jakýchkoli sporů, které mohou v rámci výkonu kolektivní správy vzniknout, ať už mezi kolektivními správci a uživateli či jejich sdružením, také i mezi kolektivními správci a nositeli práv, popř. mezi kolektivními správci navzájem, je možné využít služeb prostředníka. Prostředníka je možné vybrat ze seznamu prostředníků vedeného Ministerstvem kultury.

Osiřelé předměty ochrany

Osiřelými předměty ochrany se rozumí takové zvukové či zvukově obrazové záznamy, u kterých nejsou známi jejich výrobci nebo v nich účinkující výkonní umělci či jejich dědicové (dále společně označováni jako „nositelé práv“) nebo u kterých nejsou nositelé práv určeni či nalezeni ani po provedení důsledného vyhledávání dle § 27b autorského zákona.

Přesněji se jedná o takový záznam, u kterého:

 • není známa totožnost nositele práv
 • totožnost jednoho či více nositelů práv je sice známa, ale nejsou nalezeni
 • nejsou známi všichni či někteří dědicové po zemřelém nositeli práv

INTERGRAM v současné době neeviduje žádný osiřelý záznam, ke kterému bylo provedeno důsledné vyhledávání a ke kterému by tak byl oprávněn vykonávat správu majetkových práv v režimu osiřelých záznamů. Pokud máte zájem užít takový záznam, o kterém se domníváte, že je osiřelým záznamem, obraťte se na oddělení obchodu a licencování.