Jsem výrobce 2022-04-15T12:53:55+02:00

Jsem výrobce

Co INTERGRAM nabízí výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů?

Jste producentem zvukového záznamu (nahrávky) nebo zvukově obrazového záznamu (videoklipu), který byl/je/bude někdy vysílán v rozhlase, televizi anebo vysílán prostřednictvím internetu?

Z titulu nositele práv máte ve smyslu autorského zákona nárok na odměnu za užití vašich nahrávek či videoklipů.

Zajistíme správu vašich práv jak na území České republiky, tak i v zahraničí na základě mezinárodních úmluv a dvoustranných dohod uzavřených se zahraničními kolektivními správci.

 • Více než 1500 výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů se nám svěřilo do péče o správu jejich autorských práv.

 • Neváhejte tedy a zaregistrujte se u INTERGRAM. Registrace je bezplatná.

Jsem výrobce zvukových záznamů

Jsem výrobce zvukově obrazových záznamů

Výrobcem zvukových záznamů se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Smluvní vztah mezi výrobcem zvukových záznamů a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování.

Vyplňte prosím následující formulář smlouvy: Smlouva o zastupování práv výrobce zvukových záznamů

 • Smlouvu o zastupování práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba výtisky zaslat na adresu INTERGRAM:

INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

 • Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis nositele práv (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti umělce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).
 • Úředně ověřený podpis nebude vyžadován na smlouvách o zastupování, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM.
 • V případě, kdy je nositelem práv právnická osoba, je oprávněnou osobou k podepisování statutární orgán této právnické osoby, který je uveden v obchodním rejstříku dané země. Pokud je uvedeno v příslušném obchodním rejstříku, že je zapotřebí k podpisu dvou a více statutárních orgánů, musejí být všechny tyto podpisy úředně ověřeny.
Dispozice pro poukázání odměny od společnosti INTERGRAM

 • Dispozice pro poukázání odměny slouží k podání informací ohledně bankovního spojení, adresy a daňového domicilu.
 • Formulář musí obsahovat buď ověřený podpis nositele práv (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti výrobce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů podává výrobce pro potřeby uplatnění nároku na odměnu dle § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tj. právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) vybranou za předcházející rok. V čestném prohlášení se zohledňují příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky a také příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na území České republiky.

Výrobce zvukově obrazových záznamů se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Smluvní vztah mezi výrobcem zvukově obrazových záznamů a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování.

Vyplňte prosím následující formulář smlouvy: Smlouva o zastupování práv výrobce zvukově obrazových záznamů

 • Smlouvu o zastupování práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba výtisky zaslat na adresu INTERGRAM:

INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

 • Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis nositele práv (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti umělce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).
 • Úředně ověřený podpis nebude vyžadován na smlouvách o zastupování, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM.
 • V případě, kdy je nositelem práv právnická osoba, je oprávněnou osobou k podepisování statutární orgán této právnické osoby, který je uveden v obchodním rejstříku dané země. Pokud je uvedeno v příslušném obchodním rejstříku, že je zapotřebí k podpisu dvou a více statutárních orgánů, musejí být všechny tyto podpisy úředně ověřeny.
Dispozice pro poukázání odměny od společnosti INTERGRAM

 • Dispozice pro poukázání odměny slouží k podání informací ohledně bankovního spojení, adresy a daňového domicilu.
 • Formulář musí obsahovat buď ověřený podpis nositele práv (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti výrobce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).

Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů podává výrobce pro potřeby uplatnění nároku na odměny podle § 22 (přenos TV vysílání), § 23 (provozování TV vysílání) a § 25 (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za předcházející rok.  

Toto čestné prohlášení se netýká zvukově obrazového ztvárnění zvukových záznamů hudebních děl tzv. videoklipů. Výrobcům takových záznamů bývá odměna v souladu s platným Vyúčtovacím řádem INTERGRAM vypočtena podle výše identifikovatelných příjmů vybraných za užití těchto záznamů v předešlém roce.

ISRC kódy

ISRC (International Standard Recording Code) je mezinárodní systém označování hudebních nahrávek.

ISRC kód výrobce je přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. Skládá z těchto částí:

1. kód státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód státu – CZ

2. kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

3. kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky

4. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Konkrétní kód ISRC nahrávky si můžete vyhledat v databázi ISRC-INTERGRAM zde.

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který naleznete níže v této sekci.

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete přes web zastupovaných, případně jako sken e-mailem na adresu vyrobci@intergram.cz nebo poštou na adresu INTERGRAM.

Následně Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce (váš individuální prefix). Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu nahrávky a pro vyplnění nahrávacího protokolu (viz níže).

Chci přidělit ISRC

Nahrávací protokol

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidujete u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesníte rozúčtování podílů výkonných umělců z užité konkrétní nahrávky.

Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách.

V případě podrobnějších informací se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení zastupování a vyúčtování.

Jolana Krajčová
221 871 961
Michal Krejčiřík
221 871 932

Nahrávací protokol se vyplňuje pro každý záznam (píseň) zvlášť, tj. jedna nahrávka (titul) se rovná jednomu formuláři Nahrávacího protokolu. Vyplněné Nahrávací protokoly se zasílají na adresu INTERGRAM poštou spolu s podpisy všech výkonných umělců podílejících se na nahrávkách. 

Nahrávací protokol (formulář pro ohlášení skladeb)