Jsem výrobce 2024-03-18T09:33:16+02:00

Jsem výrobce

Co INTERGRAM nabízí výrobcům zvukových a zvukově obrazových záznamů?

Jste producentem zvukového záznamu (nahrávky) nebo zvukově obrazového záznamu (videoklipu), který byl/je/bude někdy vysílán v rozhlase, televizi anebo vysílán prostřednictvím internetu?

Z titulu nositele práv máte ve smyslu autorského zákona nárok na odměnu za užití vašich nahrávek či videoklipů.

Zajistíme správu vašich práv jak na území České republiky, tak i v zahraničí na základě mezinárodních úmluv a dvoustranných dohod uzavřených se zahraničními kolektivními správci.

 • Více než 1500 výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů se nám svěřilo do péče o správu jejich autorských práv.

 • Neváhejte tedy a zaregistrujte se u INTERGRAM. Registrace je bezplatná.

Jsem výrobce zvukových záznamů

Jsem výrobce zvukově obrazových záznamů

Výrobcem zvukových záznamů se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Smluvní vztah mezi výrobcem zvukových záznamů a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování.

Vyplňte prosím Smlouvu o správě práv výrobce zvukových záznamů a Specifikaci nositele práv

Doporučujeme si nejdřív pročíst tohoto průvodce: Smlouva s INTERGRAM – Co potřebujete vědět?

 • Smlouvu o správě práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba podepsané výtisky zaslat na adresu INTERGRAM: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis (u právnických osob ověřený podpis statutárního zástupce), který lze pořídit např. na CzechPointu v provozovnách České pošty. Na dokumentu „Specifikace“ pak postačuje prostý podpis.
 • Jeden námi podepsaný exemplář smlouvy následně zašleme každému klientovi zpět.
 • Alternativně lze podepsanou smlouvu doručit též do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo ji podepsat osobně v prostorách INTERGRAM.
 • Po uzavření smlouvy Vám budou zaslány přístupové údaje do klientského Portálu, pokud jste s jeho zřízením ve smlouvě vyjádřili souhlas.

Specifikace nositele práv

 • Pro ohlášení změny údajů (bankovního spojení, daňového domicilu, adresy a dalších kontaktů) slouží dokument Specifikace nositele práv.
 • Stačí vyplnit vždy jméno, příjmení a IČ/rodné číslo, a dále informace, jejichž změnu ohlašujete. Ostatní pole lze ponechat nevyplněná.
 • Vyplněný nepodepsaný formulář můžete jednoduše podat přes Portál. Případně jej zašlete  e-mailem na vyrobci@intergram.cz a my Vám jej zašleme zpět k ověřenému elektronickému podpisu přes službu DigiSign (k tomu budete potřebovat Bankovní identitu). Alternativně lze formulář zaslat elektronicky do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv), případně poštou (v případě změny bankovního spojení je vyžadován ověřený podpis – lze učinit na CzechPointu).

Čestné prohlášení výrobce zvukových záznamů podává výrobce pro potřeby uplatnění nároku na odměnu dle § 76 zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (tj. právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) vybranou za předcházející rok. V čestném prohlášení se zohledňují příjmy z fyzického prodeje nosičů a downloadingu na území České republiky a také příjmy z on demand streamingu zvukových záznamů nebo audiovizuálně užitých zvukových záznamů na území České republiky.

Výrobce zvukově obrazových záznamů se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Smluvní vztah mezi výrobcem zvukově obrazových záznamů a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování.

Vyplňte prosím Smlouvu o správě práv výrobce zvukově obrazových záznamůSpecifikaci nositele práv

Doporučujeme si nejdřív pročíst tohoto průvodce: Smlouva s INTERGRAM – Co potřebujete vědět?

 • Smlouvu o správě práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba podepsané výtisky zaslat na adresu INTERGRAM: Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis (u právnických osob ověřený podpis statutárního zástupce), který lze pořídit např. na CzechPointu v provozovnách České pošty. Na dokumentu „Specifikace“ pak postačuje prostý podpis.
 • Jeden námi podepsaný exemplář smlouvy následně zašleme každému klientovi zpět.
 • Alternativně lze podepsanou smlouvu doručit též do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv) nebo ji podepsat osobně v prostorách INTERGRAM.
 • Po uzavření smlouvy Vám budou zaslány přístupové údaje do klientského Portálu, pokud jste s jeho zřízením ve smlouvě vyjádřili souhlas.

Specifikace nositele práv

 • Pro ohlášení změny údajů (bankovního spojení, daňového domicilu, adresy a dalších kontaktů) slouží dokument Specifikace nositele práv.
 • Stačí vyplnit vždy jméno, příjmení a IČ/rodné číslo, a dále informace, jejichž změnu ohlašujete. Ostatní pole lze ponechat nevyplněná.
 • Vyplněný nepodepsaný formulář můžete jednoduše podat přes Portál. Případně jej zašlete  e-mailem na vyrobci@intergram.cz a my Vám jej zašleme zpět k ověřenému elektronickému podpisu přes službu DigiSign (k tomu budete potřebovat Bankovní identitu). Alternativně lze formulář zaslat elektronicky do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv), případně poštou (v případě změny bankovního spojení je vyžadován ověřený podpis – lze učinit na CzechPointu).

Čestné prohlášení výrobce zvukově obrazových záznamů podává výrobce pro potřeby uplatnění nároku na odměny podle § 22 (přenos TV vysílání), § 23 (provozování TV vysílání) a § 25 (právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu) zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vybranou za předcházející rok.  

Toto čestné prohlášení se netýká zvukově obrazového ztvárnění zvukových záznamů hudebních děl tzv. videoklipů. Výrobcům takových záznamů bývá odměna v souladu s platným Vyúčtovacím řádem INTERGRAM vypočtena podle výše identifikovatelných příjmů vybraných za užití těchto záznamů v předešlém roce.

Zde naleznete všeobecné Informace pro zastupované plátce DPH.

V případě, že máte zájem o službu SELFBILLING, postupujte dle pokynů popsaných v sekci Elektronická komunikace.

ISRC kódy

ISRC (International Standard Recording Code) je mezinárodní systém označování hudebních nahrávek.

ISRC kód výrobce je přidělen INTERGRAM na základě žádosti o přidělení ISRC.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy na území České republiky i v zahraničí. Skládá z těchto částí:

1. kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM, pro všechny nahrávky vyrobené v České republice začíná písmeny CZ

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

2. kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky

3. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Konkrétní kód ISRC nahrávky si můžete vyhledat v databázi ISRC-INTERGRAM zde.

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který naleznete níže v této sekci.

Vyplněný formulář zašlete přes klientský Portál, datovou schránkou, případně můžete podepsaný formulář zaslat e-mailem na adresu vyrobci@intergram.cz nebo poštou na adresu INTERGRAM.

Následně Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce (váš individuální prefix). Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu nahrávky a pro vyplnění nahrávacího protokolu (viz níže).

Chci přidělit ISRC

Nahrávací protokol

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidujete u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesníte rozúčtování podílů výkonných umělců z užité konkrétní nahrávky.

Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách.

V případě podrobnějších informací se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení zastupování a vyúčtování.

Jolana Krajčová
221 871 961
Štěpán Piller
221 871 961

Nahrávací protokol se vyplňuje pro každý záznam (píseň) zvlášť, tj. jedna nahrávka (titul) se rovná jednomu formuláři Nahrávacího protokolu. Protokol, prosím, nevyplňujte v internetovém prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge apod.), ale vždy si jej stáhněte do počítače a vyplňte jej v prohlížeči PDF (např. bezplatný Adobe Acrobat Reader).

Vyplněné Nahrávací protokoly můžete dodat do INTERGRAM následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím klientského Portálu
  • Pokud protokol vyplnil výrobce a zasílá jej přes Portál, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
  • Pokud protokol zasílá výkonný umělec, není vyžadován podpis umělce, z jehož účtu byl protokol dodán. Podpisy ostatních umělců jsou nadále vyžadovány.
 2. Datovou schránkou INTERGRAM (zwrm6gv)
  • Pokud protokol vyplnil zástupce smluvně zastupovaného výrobce a zaslal jej ze své datové schránky, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
 3. Emailem na vyrobci@intergram.cz
  • Preferujeme podání přes Portál či DS, ale akceptujeme i zaslání emailem.
  • Pokud protokol zaslal z registrovaného mailu smluvně zastupovaný výrobce, který udělil souhlas s elektronickou komunikací, akceptujeme protokol bez podpisů.
  • V ostatních případech vyžadujeme podpisy umělců.
 4. Doručení fyzicky/poštou
  • Preferujeme podání přes web výrobců či DS, ale nadále je možné i doručování poštou.
  • Pokud protokol vyplnil statutární zástupce smluvně zastupovaného výrobce, na protokolu postačuje jeho podpis. V ostatních případech jsou nadále vyžadovány podpisy všech umělců.

Nahrávací protokol (formulář pro ohlášení skladeb)