Přenos vysílání (kabel, satelit, IPTV) 2020-01-16T17:21:45+01:00

PŘENOS VYSÍLÁNÍ

(KABEL, SATELIT, IPTV)

Kdo je povinen hradit odměny pro zastupované?

Pokud provozovatel nabízí svým zákazníkům přenos televizního či rozhlasového vysílání po kabelu, přes satelit, prostřednictvím IPTV a obdobnými technologiemi, je povinen hradit nositelům práv odměnu za užití jejich výkonů a záznamů (vč. audiovizuálních záznamů) prostřednictvím kolektivního správce.

Odměnu hradí operátor kabelové či satelitní TV, IPTV apod. nejen za užití zvukových snímků vydaných k obchodním účelům, ale též za užití přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a živě vysílaných uměleckých výkonů.

  • Sazby za přenos vysílání jsou stanoveny paušální měsíční částkou za přípojku/domácnost (4,67 Kč)

  • Uživatelé kvartálně vyplňují hlášení počtu přípojek (viz formulář níže)

V ustanovení § 22 odst. 1, resp. § 78, § 82, § 86 autorského zákona se uvádí: Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) se rozumí zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla (výkonu, záznamu) rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání.

V ustanovení § 22 odst. 2, resp. § 78, § 82, § 86 autorského zákona se uvádí: Kabelovým přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) je takový přenos rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) podle odst. 1, které se uskutečňuje po kabelu nebo mikrovlnným systémem.

V souladu s ustanovením § 72 a § 76 odst. 3 autorského zákona je ten, kdo má v úmyslu výše uvedenými způsoby užít umělecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, povinen uzavřít s INTERGRAM smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení. Užití bez smlouvy je neoprávněným zásahem do práv výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům se rozumí zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem, nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován podle § 18 odst. 2 autorského zákona.

INTERGRAM uděluje souhlas a vybírá odměny v souvislosti s užitím výkonů zaznamenaných na zvukový záznam nevydaný k obchodním účelům či výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam a s užitím zvukově obrazových záznamů jejich kabelovým přenosem.

Podle ustanovení § 98c odst. 5 autorského zákona je ten, komu vznikne oprávnění k přenosu podle zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění, povinen o tom uvědomit příslušné kolektivní správce ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku takového oprávnění.

Sazebník odměn – přenos vysílání

Formulář hlášení počtu přípojek 2019

Pokud chcete uzavřít smlouvu nebo máte další dotazy k oblasti přenosu vysílání, obraťte se prosím na oddělení obchodu a licencování:

Adam Dvořák
221 871 941
Tereza Landová