Přenos vysílání (kabel, satelit, IPTV) 2024-05-14T10:12:02+02:00

PŘENOS VYSÍLÁNÍ

(KABEL, SATELIT, IPTV)

Kdo je povinen hradit odměny pro zastupované?

Pokud provozovatel nabízí svým zákazníkům přenos televizního či rozhlasového vysílání po kabelu, přes satelit, prostřednictvím IPTV a obdobnými technologiemi, je povinen hradit nositelům práv odměnu za užití jejich výkonů a záznamů (vč. audiovizuálních záznamů) prostřednictvím kolektivního správce.

Odměnu hradí operátor kabelové či satelitní TV, IPTV apod. nejen za užití zvukových snímků vydaných k obchodním účelům, ale též za užití přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a živě vysílaných uměleckých výkonů.

  • Sazby za přenos vysílání jsou stanoveny paušální měsíční částkou za přípojku/domácnost (4,67 Kč)

  • Uživatelé kvartálně vyplňují hlášení počtu přípojek (viz formulář níže)

V ustanovení § 22 odst. 1, resp. § 78, § 82, § 86 autorského zákona se uvádí: Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) se rozumí zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla (výkonu, záznamu) rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání.

V ustanovení § 22 odst. 2, resp. § 78, § 82, § 86 autorského zákona se uvádí: Kabelovým přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) je takový přenos rozhlasového nebo televizního vysílání díla (výkonu, záznamu) podle odst. 1, které se uskutečňuje po kabelu nebo mikrovlnným systémem.

V souladu s ustanovením § 72 a § 76 odst. 3 autorského zákona je ten, kdo má v úmyslu výše uvedenými způsoby užít umělecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, povinen uzavřít s INTERGRAM smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení. Užití bez smlouvy je neoprávněným zásahem do práv výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům se rozumí zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem, nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován podle § 18 odst. 2 autorského zákona.

INTERGRAM uděluje souhlas a vybírá odměny v souvislosti s užitím výkonů zaznamenaných na zvukový záznam nevydaný k obchodním účelům či výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam a s užitím zvukově obrazových záznamů jejich kabelovým přenosem.

Podle ustanovení § 98c odst. 5 autorského zákona je ten, komu vznikne oprávnění k přenosu podle zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění, povinen o tom uvědomit příslušné kolektivní správce ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku takového oprávnění.

Formulář hlášení počtu přípojek 2021

Aktuální sazebník pro oblast přenosu vysílání naleznete ZDE. Pokud chcete uzavřít smlouvu nebo máte další dotazy k oblasti přenosu vysílání, obraťte se prosím na oddělení obchodu a licencování:

221 871 941
Zuzana Výletová