Whistleblowing 2024-01-31T11:08:27+02:00

Whistleblowing

V případě, že máte informace o tom, že v INTERGRAM dochází nebo může dojít k protiprávnímu jednání, je možnost jej oznámit. Oznamují se ta jednání, která mají znaky protiprávního jednání, tj. trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo jednání, které porušuje zákon na ochranu oznamovatelů (tj. zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů), nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v určitých oblastech.

Oznamovatelům a ostatním chráněným osobám (tj. pomocníkům, podřízeným anebo blízkým osobám Oznamovatele) náleží zákonem o ochraně oznamovatelů garantovaná ochrana před odvetnými opatřeními.

Za tím účelem zřídil INTERGRAM interní oznamovací systém.

Kdo může podat oznámení?

Oznamovatelem může být zaměstnanec, brigádník, dobrovolník, praktikant, stážista nebo uchazeč o tyto pozice. Je vyloučeno přijímání oznámení od jiných osob, tj. od osob, které pro INTERGRAM nevykonávají práci v zaměstnaneckém poměru nebo obdobnou činnost jako dobrovolník, praktikant či stážista se vylučuje.

Příslušná osoba

Příslušnou osobou je Ing. Petr Kučera, tel. 221 871 930

Přijímání oznámení

Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému se podávají Příslušné osobě:

  1. telefonicky, na telefonním čísle 221 871 930 v pracovní dny v čase 9:00-17:00,
  2. prostřednictvím aplikace třetí strany: NNTB (oznámení přijímá písemně a ústně na záznamníku) na webové adrese https://www.nntb.cz/c/5af93ona a níže,
  3. osobně na schůzce sjednané bez zbytečného odkladu prostřednictvím shora uvedených kanálů, nejpozději do 14 dnů od sdělení žádosti o schůzku prostřednictvím shora uvedených kanálů.

Oznámení přijímá a zpracovává výhradně Příslušná osoba, která je nestranná, nezávislá a splňuje zákonem stanovené požadavky pro výkon této funkce.

Dále lze oznámení učinit prostřednictvím externího oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti na webu https://oznamovatel.justice.cz.

Učiněná oznámení jsou důvěrná a Příslušná osoba musí zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatelů. Z obsahu Oznámení musí být možné určit totožnost Oznamovatele (mělo by obsahovat jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště).

Náležitosti Oznámení

Totožnost Oznamovatele nebo dalších chráněných osob lze komukoli dalšímu poskytnout jen s jejich písemným souhlasem nebo pokud to vyplývá z jiných právních předpisů. Pokud jejich totožnost musí být sdělena orgánům veřejné moci, musí o tom být Oznamovatel a ostatní chráněné osoby předem informovány.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. V oznámení Oznamovatel uvede své jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím bude s Oznamovatelem Příslušná osoba komunikovat. Oznámení lze učinit anonymně a budou prošetřena, avšak nevztahují se na ně pravidla pro whistleblowing, pokud totožnost oznamovatele nevyjde najevo.

Oznámením není reklamace nositele práv k vyplaceným odměnám, obchodní taktika uživatele či skutečnost související s ochranou osobních údajů v případě, že nesměřují k oznámení trestného činu či přestupku (viz výše).

Vyřizování oznámení

Příslušná osoba posuzuje důvodnost oznámení do 30 dnů a Oznamovatele o tom písemně vyrozumí. Tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů, a to nejvýše dvakrát.

Pokud Oznámení není důvodné, důvodnost z okolností známých Příslušné osobě nevyplývá, anebo pokud se Oznámení zakládá na nepravdivých informacích, je o tom Oznamovatel bezodkladně písemně informován. Tato informace musí obsahovat poučení o možnosti využít externí oznamovací systém.

Pokud Oznámení je důvodné, navrhuje Příslušná osoba INTERGRAM preventivní či nápravné opatření. INTERGRAM je povinen toto opatření přijmout, anebo přijmout jiné vhodné opatření. O přijatém opatření INTERGRAM bezodkladně informuje Příslušnou osobu, která informuje Oznamovatele.