Vysílání (TV a rozhlas) 2024-05-14T10:04:43+02:00

VYSÍLÁNÍ

(TV A ROZHLAS)

Jak je licencována hudba ve vysílání rozhlasu a TV?

Autorský zákon stanovuje institut tzv. úplatné zákonné licence (užití, ke kterému není třeba souhlasu nositele práva, avšak právo na odměnu je zachováno). To znamená, že vysílatel (provozovatel rozhlasové či televizní stanice, internetového rádia apod.) může vysílat veškeré zvukové záznamy vydané k obchodním účelům, avšak je povinen hradit odměny nositelům práv (výkonným umělcům a výrobcům) prostřednictvím kolektivního správce. Ještě před zahájením vysílání má vysílatel povinnost uzavřít s INTERGRAM smlouvu stanovující výši odměny pro nositele práv za takové užití a způsob jejího placení.

  • regionální i celoplošná rádia (FM, AM, DAB)

  • hudební, plnoformátové i žánrové televize

  • internetová rádia

  • internetové televize

V ustanovení § 21 odst. 1, resp. § 78, § 82, § 86 autorského zákona se uvádí: Vysíláním díla (výkonu, záznamu) rozhlasem nebo televizí se rozumí zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) rozhlasem či televizí a jiné takové zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) jakýmikoli jinými prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a zvuků nebo jejich vyjádření bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí satelitu, původním vysílatelem.

V souladu s ustanovením § 72 a § 76 odst. 3 autorského zákona je ten, kdo má v úmyslu výše uvedenými způsoby užít umělecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, povinen uzavřít s INTERGRAM smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení. Užití bez smlouvy je neoprávněným zásahem do práv výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům se rozumí zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem, nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován podle § 18 odst. 2 autorského zákona.

Zuzana Výletová
221 871 941