O NÁS 2023-03-09T13:32:10+02:00

O INTERGRAM

Intergram

KDO JSME

INTERGRAM z.s. je kolektivním správcem práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. To znamená, že umělce a výrobce zastupuje a vybírá pro ně odměny za veřejné užití jejich výkonů a záznamů mj. v rozhlasovém a televizním vysílání nebo v tzv. veřejných produkcích.

 • Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě autorským zákonem stanovených podmínek Ministerstvo kultury, které je zároveň pověřeno výkonem dohledu nad činností kolektivních správců.

 • Účelem kolektivní správy práv, je podle autorského zákona kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv jejich nositelů a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.

 • INTERGRAM zabezpečuje s péčí řádného hospodáře výkon majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

 • INTERGRAM je zapsaným spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

INTERGRAM v roce 1990 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti a za účelem rozvoje a podpory interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:

 • Herecká asociace
 • Svaz autorů a interpretů
 • Umělecké sdružení ARTES
 • Unie profesionálních zpěváků ČR
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR
 • Společnost koncertních umělců
 • Sdružení výkonných umělců
 • Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu

Oprávnění INTERGRAM od Ministerstva kultury

Intergram

Pověření od ostatních kolektivních správců

Od roku 2011 je INTERGRAM pověřený kolektivním správcem OAZA – kolektivním správcem práv zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku), aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl. INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním televizního a rozhlasového vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory.

Od roku 2015 je INTERGRAM pověřený OOA-S – kolektivním správcem práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků. INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozování televizního vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory. Před datem 1.1.2015 zmíněné oprávnění a odměny pro autory zastupované OOA-S udělovala OSA.

Základní oblasti práv kolektivně spravovaných INTERGRAM

Ustanovení § 97d autorského zákona obsahuje taxativní výčet práv, která lze vykonávat pouze v zastoupení kolektivním správcem, s tím, že individuální výkon zde zákon nepřipouští. Jedná se zejména o:

 • právo na odměnu za užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a za užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (užití, ke kterému není třeba souhlasu nositele práva, avšak právo na odměnu je zachováno, jde o tzv. úplatné zákonné licence)
 • právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu. Novela autorského zákona, provedená zákonem č. 216/2006 Sb. stanovila, že typy přístrojů a nosičů, ze kterých přísluší nositelům práv odměna stanoví vyhláškou Ministerstvo kultury (stalo se tak vyhláškou č. 488/2006 Sb., která je účinná od 10. 11. 2006, ve znění vyhlášky č. 408/2008 Sb.)
 • právo na užití přenosem živě vysílaných uměleckých výkonů a uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový nebo zvukově obrazový záznam, s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl vydán k obchodním účelům a právo na užití přenosem zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných k obchodním účelům
 • právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam
 • právo na roční doplňkovou odměnu výkonného umělce dle podmínek stanovených autorským zákonem

Jedná se zejména o tzv. veřejné provozování:

 • Provozování ze záznamu a jeho přenos (odměna za udělení licence) – §§ 71 a 76, event. 80 ve spojení s § 20 AZ
 • Provozování televizního a rozhlasového vysílání (odměna za udělení licence) – §§ 71, 76 a 80 ve spojení s § 23 AZ

Tento způsob správy práv je přínosem jak pro zastupované, tak pro uživatele. Pro výrobce a umělce je tento režim výhodný v tom, že podporuje pestrost a četnost užití jejich nahrávek a výkonů. Uživatelům pak zaručuje vysokou míru komfortu a jistoty.

Na základě hromadné smlouvy získávají uživatelé oprávnění užít kompletní repertoár INTERGRAM, tj. nejen nahrávky nositelů práv, se kterými má INTERGRAM uzavřenou smlouvu, ale i všechny ostatní existující nahrávky, které jsou v ČR dostupné – pokud je nositel práv z rozsahu hromadné smlouvy nevyloučil. INTERGRAM v tomto režimu spravuje práva k tzv. veřejným produkcím. Konkrétně se jedná o tato práva: provozování uměleckého výkonu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo k provozování takového záznamu a dále provozování rozhlasového nebo televizního vysílání díla, uměleckého výkonu, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu.

Pokud jste nositelem práv a nepřejete si, aby INTERGRAM vaše nahrávky nebo výkony v daném rozsahu licencoval, můžete provést vyloučení účinků rozšířené kolektivní správy, tzv. opt-out. Za tím účelem kontaktujte Oddělení zastupování a vyúčtování.

Opakem zákonného zastoupení je dobrovolné smluvní zastoupení.

Na základě tohoto zmíněného zastoupení je INTERGRAM povinný zastupovat každého výkonného umělce či výrobce záznamu, který o to požádá. Jedná se o nepřímé zastoupení, kdy kolektivní správce nabývá sám práva a to znamená, že je oprávněný konat svým jménem na účet zastupovaných nositelů. (např. kromě výše uvedených práv je ve smlouvě navíc např. §§ 71, 76 a 80 ve spojení s § 13 rozmnožování výkonů a záznamů + rozšiřování výkonů a záznamů § 14)