Organizační struktura 2024-05-15T17:03:35+02:00

Organizační struktura

Vedení INTERGRAM

Funkce Jméno Telefon
Ředitel Ludvík Bohman 221 871 911
Manažer ekonomického a správního oddělení Kamila Horáková 221 871 922
Manažer oddělení vyúčtování a zastupování Adam Dvořák 221 871 925
Manažer oddělení obchodu a licencování Zuzana Výletová 221 871 944
Manažer IT oddělení Lubomír Janáček
Sekretariát Jana Sninčáková 221 871 911

Ředitel společnosti

Ředitel v souladu se Stanovami zejména:

 • je zodpovědný za výkon kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky

 • vytváří organizační podmínky pro zajištění výkonu kolektivní správy v souladu s rozsahem oprávnění vydaného Ministerstvem kultury České republiky

 • podepisuje veškeré písemnosti a individuální smlouvy společnosti, jejichž podepisování nepřenesl (v souladu s podpisovým řádem) na jiné pracoviště

 • sjednává a podepisuje smlouvy s uživateli a zahraniční smlouvy s partnerskými kolektivními správci

 • odpovídá za kontrolu plnění uzavřených smluv ze strany smluvních partnerů

 • přijímá investiční rozhodnutí v souladu s rozhodnutími Valného shromáždění o investiční strategii společnosti

 • jedná zejména s profesními svazy výkonných umělců, výrobci, státními orgány, uživateli a kulturními institucemi

 • předkládá Výkonné radě poznatky z jednání, včetně návrhů na opatření z nich plynoucí

 • zabezpečuje a kontroluje dodržování zásad hospodárnosti chodu společnosti

 • odpovídá za dodržování termínů předkládání účetních, statistických aj. výkazů

 • odpovídá za zabezpečení ročního rozboru činnosti společnosti, účetní uzávěrky, auditu a výsledky předkládá Kontrolní komisi

 • účastní se zasedání Valného shromáždění, Výkonné rady a Kontrolní komise

 • přijímá a propouští zaměstnance společnosti a stanoví zaměstnancům mzdy a odměny

Oddělení zastupování a vyúčtování

 • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)

 • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců

 • vede evidenci zahraničních nositelů práv

 • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování

 • vyplácí jim odměny za užití jejich zaznamenaných výkonů a snímků (výplaty jsou realizovány po provedeném vyúčtování jedenkrát ročně)

 • vydává potvrzení o výši odměn, včetně potvrzení o stržení případné srážkové daně z příjmu

 • vyúčtovává odměny od a pro zahraniční kolektivní správce v souladu s uzavřenými zahraničními smlouvami

 • přiděluje výrobcům ISRC kódy

 • vede evidenci zahraničních výkonných umělců

 • zodpovídá za řízení procesu vyúčtování v souladu s Vyúčtovacím řádem Intergram

 • spolupracuje s agenturami, které zastupují nositele práv na základě plné moci

 • zajišťuje zpracování vstupních dat pro vyúčtování

 • spolupracuje při vývoji informačního systému

 • zpracovává interní a externí reporting dat o vyúčtování

 • vytváří seznamy členů Intergram s hlasem poradním a právem hlasovacím v souladu se Stanovami Intergram

 • vytváří prezenční listiny pro Valné shromáždění Intergram

 • účastní se jednání na pracovních skupinách mezinárodních organizací kolektivních správců

 • implementuje pravidla mezinárodní organizace SCAPR a připomínkuje mezinárodní smlouvy

 • řeší stížnosti a reklamace v souladu s Reklamačním řádem Intergram

Oddělení obchodu a licencování

 • vede jednání a uzavírání smluv s uživateli mj. z řad vysílatelů (rádia, televize) a provozovatelů převzatého vysílání (kabeloví, satelitní a IPTV operátoři)

 • dohlíží nad agendou veřejných produkcí v rámci jednotného inkasního místa

 • vytváří sazebník odměn a jeho odůvodnění v souladu s AZ

 • projednává návrh sazebníku s uživatelskou obcí

 • uzavírá kolektivní smlouvy s uživateli

 • eviduje smlouvy s uživateli a kontroluje jejich dodržování

 • vymáhá uzavřené závazky plynoucí ze smluv, včetně přípravy podkladů pro externí advokátní kanceláře pro případy soudních sporů ve věci tzv. bezdůvodného obohacení

 • zajišťuje agendu licenčních smluv k individuálnímu užití uměleckých výkonů (synchronizace záznamů do filmu, užití na internetu apod.)

 • zabezpečuje spolupráci s ostatními ochrannými organizacemi

Oddělení ekonomické a správní

 • vydává a zasílá daňové doklady

 • vede veškeré účetnictví společnosti, výkazy, likvidaci faktur a zpracovává přiznání k DPH včetně zpracování celoroční účetní uzávěrky

 • připravuje podklady pro účetní a daňový audit

 • realizuje veškeré platby podle pokynů kompetentních útvarů

 • zajišťuje agendu mezd a všech úkonů s tím souvisejících

 • vede pokladnu společnosti

 • zabezpečuje styk s bankou a poštou, zodpovídá za využití příslušných certifikátů

 • provádí nákupy potřeb společnosti, zabezpečení údržby a jiných objednávek souvisejících s chodem společnosti

 • provádí vyúčtování služebních cest

 • eviduje majetek

 • zajišťuje činnost podatelny

 • zajišťuje činnost archivu

 • zabezpečuje veškerou agendu spojenou s vybíráním náhradních odměn za dovoz a výrobu nenahraných nosičů

 • zabezpečuje rozúčtování odměn vybraných za individuální užití

 • zpracovává realizované inkaso

 • zpracovává výsledky realizovaného inkasa a hospodaření a dalších požadovaných reportů

 • provádí reporting a controlling

 • sestavuje hospodářský plán a plán inkasa

 • zpracovává podklady o portfoliích u bank (kontrola, zaúčtování)

 • spravuje pronajaté prostory a provoz

Oddělení IT

 • zabezpečuje správu a provoz počítačové sítě v hardwarové oblasti a v oblasti programového vybavení

 • vede vývoj a rozvoj informačních systémů

 • zajišťuje správu a údržbu dat, vytváření jejich standardního formátu včetně jejich pravidelného zálohování na serverech

 • vytváří standardní formáty dat a jejich zpracování od rozhlasových a televizních vysílatelů jako podklad pro vyúčtování odměn nositelům práv

 • zpracovává data při mezinárodních výměnách dat (IPD, SDEG, VRDB)

 • zpracovává data od výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve formě katalogu výrobců jako podklad pro vyúčtování odměn zastupovaným

 • zajišťuje provoz a správu databází obsahující informace o zastupovaných nositelích práv, předmětech autorskoprávní ochrany a uživatelích

 • zajišťuje chod telefonní ústředny, včetně správy mobilních telefonů

 • spravuje weby společnosti

 • řídí činnost externích dodavatelů IT

Valné shromáždění

Valné shromáždění představuje nejvyšší orgán INTERGRAM a je tvořeno shromážděním všech členů INTERGRAM. Koná se nejméně jednou ročně, a to zpravidla po uzavření hospodářských výsledků za předchozí kalendářní rok a jejich ověření auditem.

Více informací viz Stanovy

Výkonná rada

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Členové Výkonné rady z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve Výkonné radě byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonných umělců a výrobců. Výkonná rada navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM, navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí, rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení Valným shromážděním. Členové zvolení do Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře.

Více informací viz Stanovy

Do VÝKONNÉ RADY společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2021 – 2023 byli 32. Valným shromážděním dne 16.6.2021 zvoleni:

ZA VÝKONNÉ UMĚLCE:
MgA. Irvin VENYŠ, PhD. za koncertní umělce – instrumentalisty z oboru tzv. vážné hudby
Richard ROKOS za profesionální pěvce z oboru tzv. vážné hudby
Jiří ŘEHÁK za hromadné zástupce členů symfonických a komorních orchestrů
Tomáš TUREK za hereckou profesi
Jakub NOVÝ za interprety populární, jazzové hudby nebo alternativních žánrů
Josef ZEMAN za tzv. kreativní profese výkonných umělců

ZA VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ:
Radek ADAMEC
Ing. Tomáš FILIP
Mgr. Vladimír KOČANDRLE
Iva MILEROVÁ
Mgr. Martin NEDVĚD
JUDr. Alan PISKAČ

Za VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ:
Pavel STRNAD

Kontrolní komise

Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově obrazových záznamů. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně. Kontrolní komise dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinností členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnutí Valného shromáždění. Na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele. Kontroluje hospodaření a dodržování Stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

Do KONTROLNÍ KOMISE společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2021 – 2023 byli 32. Valným shromážděním dne 16.6.2021 zvoleni:

Ing. Libor HOLEČEK (SUPRAPHON) – předseda Kontrolní komise

Ing. Magdalena Králová (Asociace producentů v audiovizi) – členka Kontrolní komise

Mgr. Petr NOUZOVSKÝ (Společnost koncertních umělců) – člen Kontrolní komise

Luděk NEŠLEHA (Herecká asociace) – člen Kontrolní komise