FAQ – nositelé práv 2019-05-17T14:57:19+02:00

Nejčastěji kladené dotazy

Jak se vybrané odměny vyúčtovávají? 2022-06-28T11:03:55+02:00

Vybrané inkaso je rozděleno mezi nositele práv podle pravidel Vyúčtovacího řádu, jehož podoba prochází demokratickým principem schválení hlasováním Valného shromáždění INTERGRAM, kterého se účastní zastupovaní nositelé práv.. Hlavní princip rozdělení vychází z množství užitých vteřin zjištěných z playlistů (tj. ze seznamů odehraných skladeb), které jsou rozhlasové a TV stanice povinny zasílat INTERGRAM. Odměny za toto užití se proto rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb. Playlisty má INTERGRAM k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí. Tam, kde playlisty nejsou k dispozici (např. z obchodů a restaurací, které pouštějí hudbu), se odměny rozdělují poměrně podle dat z vysílání. Vedle výše zmíněného principu obsahuje Vyúčtovací řád další měřítka pro rozdělení jako počty prodaných nosičů záznamů, výše honorářů za vytvoření výkonů a podobně. Pokud provozovatel pouští rádio či CD, rozdělí se odměny dle rozhlasových dat, pokud hraje v obchodě televize, použijí se data z TV vysílání. V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že se odměny dělí v poměru 50:50 mezi výkonné umělce a výrobce.

Co to znamená se přihlásit u INTERGRAM? 2019-05-13T09:59:04+02:00

Přihlásit se u INTERGRAM znamená uzavřít smlouvu o zastupování nebo vyplnit přihlášku k evidenci práv.

Co je to přihláška k evidenci práv? 2024-06-06T11:40:43+02:00

Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze na základě povinné kolektivní správy práv. Na základě uzavřené smlouvy o zastupování vybírá Intergram pro odměny nad rámec povinné kolektivní správy práv, zejména se jedná o odměny od zahraničních kolektivních správců a dále i o odměny za individuální užití.

Pro podrobnější informace a formulář přihlášky kontaktujte Vladimíru Fábikovou: vladimira.fabikova@intergram.cz

Vladimíra Fábiková
Proč uzavřít smlouvu o zastupování? 2020-02-07T09:39:15+02:00

Uzavřením smlouvy o zastupování výkonný umělec/výrobce oprávní INTERGRAM ke správě svých majetkových práv k užití výkonů/záznamů zaznamenaných na jakýkoli zvukový, obrazový či zvukově obrazový záznam, a to buď pro území České republiky či celosvětově v rozsahu uzavřených mezinárodních dohod.

Kolektivní správa je založena v úzkém rozsahu přímo autorským zákonem a v širším rozsahu Smlouvou o zastupování, kterou INTERGRAM uzavře s umělcem/výrobcem. Na základě přihlášky k evidenci sdělíte INTERGRAM číslo svého účtu, aby Vám mohly být vypláceny odměny v zákonném rozsahu, tj. v užším. V případě uzavřené Smlouvy o zastupování udělujete INTERGRAM mandát Vás zastupovat pro širší okruh práv a díky tomu budete dostávat i vyšší odměny. INTERGRAM má vlastní administrativní aparát a síť obchodních kontaktů, tudíž bude Vaším jménem uzavírat smlouvy v mnohem větším rozsahu, než můžete sjednat vlastními silami.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte paní Hanu Náprstkovou: hana.naprstkova@intergram.cz či Vladimíru Fábikovou: vladimira.fabikova@intergram.cz

Hana Náprstková
Vladimíra Fábiková
Jaký je rozdíl mezi zastupováním a členstvím? 2022-06-07T13:45:08+02:00

Mezi zastupováním a členstvím v INTERGRAM je rozdíl.

 

Zastupování  INTERGRAM vzniká na základě:

  1. uzavření smlouvy o zastupování vlastněných nebo vykonávaných majetkových práv výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu nebo výrobce zvukově obrazového záznamu
  2. přihlášením se k evidenci práv
  3. na základě autorského zákona

Zastupovaný nositel práv má právo na odměnu za užití svých zaznamenaných výkonů vydaných k obchodním účelům. K vyúčtování odměn dochází zpravidla jedenkrát ročně.

 

Členství v INTERGRAM do 14.6.2017 vzniklo současně se vznikem zastupování (viz výše). Od 15.6.2017 je členství definováno splněním podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM, Čl. 3 Členství, bod 7.

 

Členství je dvojího druhu: členství s hlasem poradním a členství s právem hlasovacím.

Další informace o členství a právech členů lze najít ve Stanovách INTERGRAM .

 

Členem INTERGRAM s hlasem poradním se může stát výkonný umělec, výrobce zvukových záznamů, výrobce zvukově-obrazových záznamů, který splňuje všechny následující podmínky:

  1. má uzavřenou smlouvu o zastupování
  2. daná smlouva byla uzavřena před 3 kalendářními roky
  3. podá si přihlášku ke členství
  4. vznik členství schválí Valné shromáždění.

 

Přihlášku ke členství lze stáhnout zde:

Přihláška výkonného umělce ke členství                                     Přihláška výrobce ke členství

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou na adresu INTERGRAM nebo na e-mail intergram@intergram.cz. Podpis na přihlášce nemusí být úředně ověřený. Přihlášku ke členství může za zastupovanou osobu podepsat třetí osoba, která ji zastupuje na základě plné moci či smlouvy, byla-li k tomu výslovně zmocněna

Z čeho se skládá ISRC kód nahrávky? 2023-10-30T12:31:56+02:00

Jaký je postup pro vyřizování stížností? 2019-05-06T12:04:19+02:00

Každý člen, případně zastupovaný či kolektivní správce může podat INTERGRAM písemnou stížnost, a to zejména v souvislosti s pověřením k výkonu kolektivní správy, ukončením takového pověření, ukončením smlouvy o výkonu kolektivní správy nebo s odnětím správy jen některých práv, podmínkami členství, vybíráním odměn, srážkami a rozdělováním příjmů z výkonu práv.

INTERGRAM je povinen vyřídit řádně podanou stížnost písemně (včetně elektronickými prostředky) bez zbytečného odkladu. V případě, že stížnost zamítne, musí uvést důvody, pro které stížnosti nevyhověl.

Za jaká období mohu uplatňovat nárok zpětně? 2019-05-20T13:15:32+02:00

Nároky lze uplatnit tři roky zpětně v souladu s obecně platnými předpisy o promlčecí lhůtě.

Pro konkrétní případy prosím kontaktujte referentku Sylvii Zapletalovou:

Sylvie Zapletalová
221 871 955
Jak postupovat, pokud jsem se stal dědicem po výkonném umělci? 2022-06-28T11:10:06+02:00

V případě úmrtí výkonného umělce nebo výrobce (fyzické osoby) lze jeho odměny zasílat dědicům, kteří doloží dědictví práv po zemřelém výkonném umělci příslušným rozhodnutím o vypořádání dědictví a následně uzavřou s INTERGRAM smlouvu o zastupování zděděných práv.

Smlouvu o zastupování práv dědice lze podepsat/uzavřít pouze na základě předloženého rozhodnutí o vypořádání dědictví, kde je výslovně uvedeno, kdo zdědil práva zemřelého výkonného umělce nebo výrobce. Tuto agendu má na starosti Oddělení zastupování a vyúčtování. Tématu se věnujeme také v tomto článku.

Hana Náprstková
Mohu jakožto výkonný umělec či výrobce zastupovaný INTERGRAM neomezeně šířit svou vlastní nahrávku? 2019-04-25T15:58:19+02:00

Uzavřením smlouvy s INTERGRAM o zastupování vašich majetkových práv, které INTERGRAM kolektivně spravuje, není dotčena možnost vaši hudební nahrávku užít (tj. např. umístit své nahrávky na své internetové stránky, vydat si CD s vlastními nahrávkami atd.). Jakožto nositel práv můžete poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů předmětů ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného práva, kategorie práv, druhů předmětů ochrany jste svěřil INTERGRAM. O poskytnutí takového oprávnění jste však povinen předem informovat INTERGRAM. Tímto nejsou dotčena práva povinně kolektivně spravovaná a práva spravovaná v rámci rozšířené kolektivní správy.