FAQ – nositelé práv 2019-05-17T14:57:19+02:00

Nejčastěji kladené dotazy

Jak se vybrané odměny vyúčtovávají? 2019-05-13T09:58:24+02:00

Vybrané inkaso je rozděleno mezi nositele práv podle pravidel Vyúčtovacího řádu, jehož podoba prochází demokratickým principem schválení hlasováním Valného shromáždění samotnými nositeli práv. Hlavní princip rozdělení vychází z množství užitých vteřin zjištěných z playlistů (tj. ze seznamů odehraných skladeb), které jsou rozhlasové a TV stanice (vysílatelé) povinny zasílat INTERGRAM. Odměny za toto užití se proto rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb. Playlisty má INTERGRAM k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí. Tam, kde playlisty nejsou k dispozici (např. z obchodů a restaurací, které pouštějí hudbu), se odměny rozdělují alikvotně podle dat z vysílání.  Vedle výše zmíněného principu obsahuje Vyúčtovací řád další měřítka pro rozdělení jako počty prodaných nosičů záznamů, výše honorářů za vytvoření výkonů a podobně. Pokud provozovatel pouští rádio či CD, rozdělí se odměny dle rozhlasových dat, pokud hraje v obchodě televize, použijí se data z TV vysílání. V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že se odměny dělí v poměru 50:50 mezi výkonné umělce a výrobce.

Co to znamená se přihlásit u INTERGRAM? 2019-05-13T09:59:04+02:00

Přihlásit se u INTERGRAM znamená uzavřít smlouvu o zastupování nebo vyplnit přihlášku k evidenci práv.

Co je to přihláška k evidenci práv? 2019-05-07T10:15:08+02:00

Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze na základě povinné kolektivní správy práv. Na základě uzavřené smlouvy o zastupování vybírá Intergram pro odměny nad rámec povinné kolektivní správy práv, zejména se jedná o odměny od zahraničních kolektivních správců a dále i o odměny za individuální užití.

Pro podrobnější informace a formulář přihlášky kontaktujte paní Hanu Náprstkovou: hana.naprstkova@intergram.cz či Vladimíru Fábikovou: vladimira.fabikova@intergram.cz

Hana Náprstková
Vladimíra Fábiková
Z čeho se skládá ISRC kód nahrávky? 2019-05-13T09:59:12+02:00

ISRC kód nahrávky se skládá z částí:

  1.                  kód státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód státu – CZ
  2.                  kód výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti INTERGRAM

(Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy)

  1.                  kód roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydání nahrávky
  2.                  kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

 

Jaký je postup pro vyřizování stížností? 2019-05-06T12:04:19+02:00

Každý člen, případně zastupovaný či kolektivní správce může podat INTERGRAM písemnou stížnost, a to zejména v souvislosti s pověřením k výkonu kolektivní správy, ukončením takového pověření, ukončením smlouvy o výkonu kolektivní správy nebo s odnětím správy jen některých práv, podmínkami členství, vybíráním odměn, srážkami a rozdělováním příjmů z výkonu práv.

INTERGRAM je povinen vyřídit řádně podanou stížnost písemně (včetně elektronickými prostředky) bez zbytečného odkladu. V případě, že stížnost zamítne, musí uvést důvody, pro které stížnosti nevyhověl.

Za jaká období mohu uplatňovat nárok zpětně? 2019-05-20T13:15:32+02:00

Nároky lze uplatnit tři roky zpětně v souladu s obecně platnými předpisy o promlčecí lhůtě.

Pro konkrétní případy prosím kontaktujte referentku Sylvii Zapletalovou:

Sylvie Zapletalová
221 871 955
Jak postupovat, pokud jsem se stal dědicem po výkonném umělci? 2019-04-25T15:56:15+02:00

V případě úmrtí výkonného umělce lze jeho odměny zasílat dědicům, kteří doloží dědictví práv po zemřelém výkonném umělci příslušným rozhodnutím o vypořádání dědictví a kteří podepíšou přihlášku k evidenci jejich zděděných práv nebo uzavřou s INTERGRAM smlouvu o zastupování zděděných práv.

Přihlášku k evidenci zděděných práv nebo smlouvu o zastupování práv dědice výkonného umělce lze podepsat/uzavřít pouze na základě předloženého rozhodnutí o vypořádání dědictví, kde je uvedeno, kdo zdědil práva zemřelého výkonného umělce. Tuto agendu má na starosti oddělení zastupování a vyúčtování.

Hana Náprstková
Mohu jakožto výkonný umělec či výrobce zastupovaný INTERGRAM neomezeně šířit svou vlastní nahrávku? 2019-04-25T15:58:19+02:00

Uzavřením smlouvy s INTERGRAM o zastupování vašich majetkových práv, které INTERGRAM kolektivně spravuje, není dotčena možnost vaši hudební nahrávku užít (tj. např. umístit své nahrávky na své internetové stránky, vydat si CD s vlastními nahrávkami atd.). Jakožto nositel práv můžete poskytovat oprávnění k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů předmětů ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného práva, kategorie práv, druhů předmětů ochrany jste svěřil INTERGRAM. O poskytnutí takového oprávnění jste však povinen předem informovat INTERGRAM. Tímto nejsou dotčena práva povinně kolektivně spravovaná a práva spravovaná v rámci rozšířené kolektivní správy.