Výběr odměn 2019-05-10T13:20:27+02:00

Výběr odměn od uživatelů

Je zřejmé, že každá podnikající osoba uskutečňuje svou činnost především za účelem dosažení obchodního prospěchu. Pokud tedy tato fyzická osoba – podnikatel či právnická osoba při provozování své činnosti užívá nahrávky, videoklipy atd. v prostorách přístupných veřejnosti, je nutné, aby uzavřela smlouvu s INTERGRAM (jedná se o tzv. veřejnou produkci).

Uživatelem nahrávek, videoklipů a dalších předmětů chráněných autorským právem (tj. výkony výkonných umělců a zvukové či zvukově obrazové záznamy výrobců) jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti zpřístupňují nahrávky, videoklipy atd. veřejnosti, tj. např. provozovatel restaurace, pořadatel hudební produkce, který pouští rádio či televizi v prostorech přístupných veřejnosti.

Jde o užití nad rámec užití pro osobní potřebu, pro kterou platí výjimka podle autorského zákona. O tzv. veřejnou produkci se např. nejedná za podmínek, že dochází k užití nahrávek a dalších předmětů chráněných autorským právem v soukromých prostorách vašeho obydlí bez úmyslu je zpřístupňovat osobám z veřejnosti za úplatu nebo dosažení obchodního prospěchu a veřejnost nemá přístup do těchto soukromých prostor.

Podle ustanovení § 71 odst. 1 a 2 písm. g) a § 76 odst. 1 a 2 písm. e), resp. i § 80 odst. 1 a 2 písm. e) autorského zákona nelze bez předchozího uděleného oprávnění výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti a za udělení oprávnění k výkonu práva užít umělecké výkony a záznamy se uživatel zavazuje uhradit výkonným umělcům a výrobcům v souladu s platným zněním zákona odměnu.

 

Kdy potřebuje uživatel zvukových či zvukově obrazových záznamů souhlas k jejich užití?

Vždy, pokud nejde o užití pro osobní potřebu či případy výjimek uvedené v § 30 až 39 autorského zákona.

Tento souhlas musí mít každý uživatel, především pak uživatel – pořadatel tzv. veřejné produkce, zejména:

  • při pořádání diskoték nebo jiných tanečních či hudebních formách zábavy, na nichž je užívána hudba

  • při pouštění hudby, videoklipů, filmů veřejnosti prostřednictvím magnetofonu, CD přehrávače, videa, DVD přehrávače, multimediálního PC, rozhlasového nebo televizního přijímače, hudební skříně (jukeboxu) apod. v prostorách přístupných veřejnosti, např. v restauracích, v hotelích a ostatních ubytovacích zařízeních, v obchodech, na sportovních stadionech, na plovárnách, v tělocvičnách apod.

INTERGRAM vybírá odměny především:

  • za užití zvukových záznamů vydaných k obchodním účelům jejich televizním a rozhlasovým vysíláním

  • za užití výkonů a záznamů přenosem vysílání

  • za užití výkonů a záznamů prostřednictvím rádia či televize, přehrávače atd.

  • za rozmnožování pro osobní potřebu (od výrobců, dovozců a příjemců zařízení sloužících k pořizování rozmnoženin a nosičů takových rozmnoženin výkonů a záznamů)