Náhradní odměny 2022-06-15T12:05:46+02:00

Náhradní odměny

(VÝROBA, DOVOZ ČI PŘÍJEM NOSIČŮ A PŘÍSTROJŮ URČENÝCH K ZHOTOVOVOVÁNÍ ROZMNOŽENIN ZÁZNAMŮ)

Co jsou náhradní odměny a kdo je povinen je hradit?

Jedná se o zákonem danou povinnost nahlásit výrobu, dovoz nebo příjem nosičů a přístrojů umožňujících pořízení rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových záznamů (dále jen ‘nosiče a přístroje‘) a uhradit příslušnou odměnu.

Správné označení dle autorského zákona je „Odměna v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu“, ovšem v oblasti autorských práv se tento druh odměn někdy označuje jako tzv. „náhradní odměny“.

 • Povinnost se týká každé právnické i fyzické osoby, která vyrobí, doveze ze třetí země či přijme ze země EU/EHS výše zmíněné nosiče nebo přístroje.

 • U nosičů se jedná se zejména o:

  • paměťové karty
  • pevné disky – magnetické (HDD) i polovodičové (SSD), externí i interní
  • USB flash disky
  • prázdné optické disky (CD, DVD, BD)
 • U přístrojů se jedná se zejména o:

  • tablety
  • smartphony
  • notebooky
  • sestavené PC
  • PC zapisovačky, externí i interní
  • přístroje s rádiem schopné záznamu
  • TV s možností záznamu

Sazby a dělení nosičů a přístrojů

Sazby jsou dány vyhláškou Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 408/2008 Sb. a přílohou č.1 k zákonu č.121/2000 Sb., kde jsou uvedeny tyto sazby pro všechny kolektivní správce dohromady.

Přehled sazeb čistě pro INTERGRAM je uveden v dokumentu Sazby pro INTERGRAM níže, stejně jako stručný komentář ke způsobu výpočtu odměn pro pevné disky a paměťové karty.

Náhradní odměny – sazby INTERGRAM

Náhradní odměny – pokyny pro dovozce, příjemce a výrobce

Stručný postup pro úspěšné splnění zákonné povinnosti

Pokud se tak dosud nestalo, uzavřete s námi Smlouvu.

V průběhu července a ledna vyplníte formulář Přehled o výrobě, dovozech a přijetí, kde uvedete, jaké nosiče a/nebo přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů jste za uplynulé kalendářní pololetí vyrobili, dovezli nebo přijali.

Vyplněný formulář následně vytisknete, podepíšete, naskenujete a ve formátu PDF nebo JPG jej zašlete mailem na INTERGRAM. Zaslání je možné i v papírové formě na naši fyzickou adresu. Obratem vám bude zaslána faktura, na základě které uhradíte tzv. náhradní odměnu a splníte si vaši zákonnou povinnost.

Petr Adam

Náhradní odměny – smlouva

Formulář – Přehled o výrobě, dovozech a přijetí

Povinnost hradit při výrobě, dovozu či příjmu nosičů a přístrojů tzv. náhradní odměnu vyplývá z § 25, ve spojení s §§ 74, 78 a 82 autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V příloze související s rozmnožováním pro osobní potřebu k autorskému zákonu je uvedené pravidlo, které určuje, zda má daný subjekt povinnost vůči tuzemskému kolektivnímu správci či nikoliv. Jedná se o podmínku sídla nebo trvalého pobytu nebo pobytu alespoň 183 dnů.

Rozhodujícím kritériem podle ustanovení § 25 autorského zákona je možnost vytvoření rozmnoženiny záznamů pro osobní potřebu a není podstatné, zda tak osoby skutečně učiní či nikoliv. Stejně tak nemá na povinnost hradit náhradní odměnu vliv okolnost, zda jsou nosiče a přístroje v okamžik vzniku povinnosti k úhradě prázdné nebo zcela či částečně zaplněné. Důležitá je vždy možnost na ně rozmnoženiny nahrát.

Informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, zejména o druhu a počtu prodaných, dovezených nebo přijatých nosičů a přístrojů dle §25 odst. 6 autorského zákona nahlašují výrobci, dovozci či příjemci těchto nosičů a přístrojů vždy za kalendářní pololetí, a to v měsíci následujícím po uplynulém pololetí (červenec, leden).

V oblasti tzv. náhradních odměn nedošlo k vytvoření jednotného inkasního místa a je proto nutné zasílat hlášení kolektivnímu správci INTERGRAM i OSA. Pro ulehčení vyplňování mají formuláře obou kolektivních správců sjednocenou strukturu.