Informace pro uživatele 2019-05-15T17:14:34+02:00

Informace pro uživatele

Kdo je povinen hradit odměny pro zastupované

Podle autorského zákona nelze bez předchozího uděleného oprávnění autorů, výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich díla, umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti.

Uživatelem děl, výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti zpřístupňují díla, výkony a záznamy veřejnosti, tj. např. pořadatel diskotéky, majitel restaurace, který má v provozovně rádio či televizi apod.

  • Uzavřením hromadné licenční smlouvy s kolektivním správcem INTERGRAM je uživatelům poskytováno oprávnění  k užití všech předmětů ochrany, jejichž nositele práv INTERGRAM zastupuje, a s odkazem na níže popsaný tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i k užití předmětů ochrany, jejichž nositele práv smluvně nezastupuje.

  • Ve smlouvě se uživatel zavazuje uhradit odměnu nositelům práv (prostřednictvím kolektivního správce práv) za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany.

  • Výše samotné odměny je pak vypočítána na základě sazebníku INTERGRAM, který navrhuje Výkonná rada (tu tvoří sami nositelé práv, resp. jimi volení zástupci).

  • Případné zvýšení odměn musí být kolektivním správcem řádně odůvodněno a podléhá souhlasu dohledového orgánem, kterým je Ministerstvo kultury ČR. Sami uživatelé, resp. jejich sdružení mají dle autorského zákona možnost se k návrhu sazebníku vyjádřit a svými námitkami ovlivnit jeho finální podobu.

  • Kolektivní správa práv je založena na zásadě rovnosti a přiměřenosti ve vztahu k uživatelům.

Podle ustanovení § 97e odst. 1 autorského zákona (tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i na smluvně nezastupované nositele práv) platí, že poskytne-li kolektivní správce hromadnou smlouvou licenci k užití předmětů ochrany, tak, tak poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkon, záznamy a díla nejen za zastupované nositele práv, ale i za všechny ostatní nositele práv, kteří se tak považují za zastupované ze zákona. Autorský zákon tedy obsahuje zákonnou domněnku zastupování veškerých nositelů práv. To neplatí pouze pro případ smluvně nezastupovaného nositele práva, který vůči uživateli a příslušnému kolektivnímu správci  účinky hromadné smlouvy pro konkrétní případ či pro všechny případy vyloučí. Nemůže je však vyloučit v případě užití prostřednictvím provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Autorský zákon poskytuje kolektivní správě možnost uplatnit vůči uživatelům opatření k vynucení dodržování jejich zákonných povinností.

Uživatel, který s kolektivním správcem uzavřel licenční smlouvu, ale je vůči němu v prodlení se zaplacením odměny a odměnu nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní lhůtě poskytnuté kolektivním správcem, není dle § 98b autorského zákona oprávněn k užití předmětů ochrany podle této smlouvy až do doby, kdy bude dlužná odměna zaplacena nebo závazek jinak zanikne.

V případě neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva má INTERGRAM právo domáhat se vlastním jménem na účet nositelů práv nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva (jeho výše činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem – viz § 40, odst. 4, autorského zákona) a nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva.

Uživatelé předmětů ochrany jsou v souladu s § 98c autorského zákona zejména povinni umožnit INTERGRAM řádný výkon kolektivní správy a poskytovat mu informace o užití jeho repertoáru nezbytné k výkonu kolektivní správy, zejména k výběru příjmů z výkonu práv a k jejich rozdělení a vyplacení příslušným nositelům práv. Uživatelé nesmí bez vážných důvodů poskytnutí těchto informací odmítnout.


Uživatel se přihlašuje o udělení licence například následujícími způsoby:

  • zasláním vyplněných formulářů podepsaných oprávněnou osobou (formuláře lze získat na internetových stránkách INTERGRAM)
  • telefonicky (po telefonické dohodě zašlou pracovníci INTERGRAM příslušné formuláře)
  • pro veřejné produkce spadající pod jednotné inkasní místo lze licenci zakoupit v e-shopu OSA

Po obdržení potvrzené smlouvy z naší strany je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen uhradit námi zaslaný daňový doklad, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě. V případě změny rozsahu veřejné produkce nebo v případě změny kontaktních údajů je provozovatel nebo pořadatel veřejné produkce povinen písemně ohlásit tyto změny.

Uživatel, který bez oprávnění k výkonu práva užít výkony umělců a záznamy výrobců užívá jejich výkony a záznamy sdělováním veřejnosti, neoprávněně zasahuje do práv těchto subjektů a jeho jednání může být kvalifikováno:

  • jako přestupek ve smyslu ustanovení §105a či § 105b autorského zákona,
  • či v závislosti na stupni nebezpečnosti činu pro společnost jako trestný čin podle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Ustanovení § 40 odst. 4, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona dále upravuje výši bezdůvodného obohacení, které vzniká na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s předmětem ochrany, aniž by k tomuto nakládání získal potřebnou licenci, jako dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s předmětem ochrany.

Další informace, které je kolektivní správce dle autorského zákona povinen zveřejňovat, naleznete v sekci Povinně zveřejňované informace.