Slovník pojmů 2019-04-30T11:42:37+02:00

Slovník

AUTORSKÝ ZÁKON

Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který byl přijat Parlamentem České republiky 7. dubna 2000 a nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000. Od té doby byl několikrát novelizován. Zákon upravuje autorskoprávní otázky včetně oblasti výkonu kolektivní správy autorských a souvisejících práv.

BEZÚPLATNÉ ZÁKONNÉ LICENCE

Výjimky, na základě kterých lze za podmínek stanovených autorským zákonem užít předměty ochrany (dílo, umělecký výkon či záznam) bez souhlasu nositelů práv (autora, výkonného umělce nebo výrobce) a bez placení odměny.

DOHLEDOVÝ ORGÁN NAD ČINNOSTÍ INTERGRAM

Dohled nad řádným výkonem kolektivní správy INTERGRAM ze strany státu vykonává Ministerstvo kultury České republiky.

HROMADNÁ SMLOUVA S INTERGRAM

Smlouva, prostřednictvím které uživatel získá oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy jejich provozováním ze záznamu a jeho přenosem, provozováním televizního a rozhlasového vysílání a zaplatí za udělení oprávnění odměnu. Hromadnou smlouvu je zapotřebí uzavřít ještě před samotným zpřístupňováním výkonu a záznamů veřejnosti. Touto smlouvou uděluje INTERGRAM hromadný souhlas k užití všech výkonů a záznamů nejen za smluvně zastupované nositele práv, ale i za všechny ostatní, kteří se považují za zastupované ze zákona. Uživatel tedy nemusí vyhledávat tisíce českých i zahraničních umělců, aby od každého z nich získal souhlas k užití každého jejich výkonu nebo záznamu a s každým zvlášť sjednával za toto užití odměny. Od 1. 1. 2018 bylo všemi kolektivními správci na území ČR zřízeno jednotné inkasní místo pro oblast veřejných produkcí, díky čemuž stačí nově uzavřít jedinou smlouvu s OSA (Ochranný svaz autorský), kterou budou vypořádána práva všech nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců).

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA S INTERGRAM

Smlouva uzavřena mezi INTERGRAM a právnickou osobou sdružující uživatele nebo s osobou zastupující uživatele podle knihovního zákona. Z kolektivní smlouvy vznikají jednotlivým uživatelům práva a povinnosti přímo vůči INTERGRAM; tím není dotčeno, že INTERGRAM jedná na účet nositelů práv.

KOLEKTIVNÍ SPRÁVCE

Právnická osoba tvořená nositeli práv, která získala příslušné oprávnění od Ministerstva kultury k výkonu kolektivní správy. Každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.

„KONCESIONÁŘSKÝ“ POPLATEK

Tyto poplatky představují jeden ze zdrojů financování veřejnoprávního Českého rozhlasu a České televize podle zákona č. 348/2005 Sb. v platném znění, koncesionářské poplatky se platí za užití přístroje, povinnost uhradit odměny za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany (děl, výkonů a záznamů) jejich sdělováním veřejnosti vzniká uživateli na základě autorského zákona (zákon č. 121/2000Sb. v platném znění).

KONTROLNÍ KOMISE INTERGRAM

Orgán kontroly v oblasti hospodaření a dodržování stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, povinností členů Výkonné rady a Ředitele atd. Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. K detailní úpravě pravidel týkajících se pravomocí Kontrolní komise a požadavků na členy tohoto orgánu viz. Stanovy INTERGRAM.

LICENČNÍ SMLOUVA

Autor, výkonný umělec a výrobce poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo, výkon a záznam užít k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi, výkonnému umělci a výrobci odměnu, pokud není sjednáno jinak.

MAJETKOVÁ PRÁVA VÝKONNÉHO UMĚLCE

Výkonný umělec má právo svůj umělecký výkon užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může umělecký výkon užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem umělecký výkon užít je jeho právo na vysílání výkonu a jiné sdělování živého výkonu veřejnosti, právo na záznam živého výkonu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájem, půjčování a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti. Výkonný umělec má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho zaznamenaného výkonu pro osobní potřebu. Výkonný umělec, jenž poskytl výrobci zvukového záznamu smlouvou výhradní a neomezenou licenci k užití svého zaznamenaného výkonu za jednorázovou odměnu, má právo na roční doplňkovou odměnu. Tato odměna mu přísluší za každý celý rok počínaje kalendářním rokem bezprostředně následujícím po roce, ve kterém uplynulo 50 let ode dne, kdy byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo, nedošlo-li k takovému vydání, oprávněně sdělen veřejnosti. Majetková práva výkonného umělce trvají 50 let od vytvoření výkonu. Pokud však v průběhu této doby byl oprávněně vydán nebo sdělen veřejnosti jiný než zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 50 let ode dne, kdy došlo k prvnímu vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu; u zvukového záznamu výkonu zanikají práva výkonného umělce za 70 let ode dne, kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti takového záznamu, a to podle toho, která z uvedených událostí nastane dříve. Majetková práva výkonného umělce jsou způsobilá být předmětem dědictví.

PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU

Výrobce zvukově obrazového záznamu má pouze majetková práva, výrobci zvukově obrazového záznamu patří právo svůj zvukově obrazový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukově obrazový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukově obrazový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukově obrazového záznamu. Výrobce zvukově obrazového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu.  Majetková práva výrobce trvají 50 let od pořízení zvukově obrazového záznamu. Je-li však v této době zvukově obrazový záznam zveřejněn, zaniká právo výrobce až za 50 let od takového zveřejnění. Právo výrobce zvukově obrazového záznamu je převoditelné.

PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Výrobce zvukového záznamu má pouze majetková práva, výrobci patří právo svůj zvukový záznam užít a udělit jinému smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, jiný může zvukový záznam užít bez udělení takového oprávnění pouze v případech stanovených autorským zákonem. Právem zvukový záznam užít je právo na rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, právo na vysílání a jiné sdělování zvukového záznamu. Výrobce zvukového záznamu má právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu.  Majetková práva výrobce trvají 50 let od pořízení zvukového záznamu. Pokud je však zvukový záznam v průběhu této doby oprávněné vydán, zaniká právo výrobce až za 70 let od takového vydání. Nedojde-li během doby 50 let k oprávněnému vydání a byl-li během této doby zvukový záznam oprávněně sdělen veřejnosti, zaniká uvedené právo uplynutím 70 let ode dne tohoto sdělení. Právo výrobce zvukového záznamu je převoditelné.

PŘENOS PROVOZOVÁNÍ DÍLA, VÝKONU ČI ZÁZNAMU

Současné zpřístupňování díla, výkonu či záznamu pomocí reproduktoru, obrazovky nebo podobného přístroje umístěného mimo prostor provozování ze záznamu.

PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Zpřístupňování díla (výkonu či záznamu) vysílaného rozhlasem a televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

PROVOZOVÁNÍ ZE ZÁZNAMU

Zpřístupňování díla, výkonu či záznamu ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje (např. počítač, CD přehrávač atd.).

PROVOZOVNA

Prostor volně přístupný zákazníkům (a zaměstnancům), např. obchod, restaurace, hotel, diskotéka, kadeřnictví, fitness centrum apod.

SAZEBNÍK INTERGRAM

Dokument stanovující výše odměn za užití výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců dle autorského zákona.

SDĚLOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Zpřístupňování díla, výkonu a záznamu v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování předmětů ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů) veřejnosti může směřovat vůči individuálně neurčeným osobám nebo i osobám individuálně určeným a každé užití nad rámec užití pro osobní potřebu lze považovat za užití dle autorského zákona, pokud naň nespadá zvláštní výjimka.

SMLOUVA O ZASTUPOVÁNÍ PRÁV VÝKONNÉHO UMĚLCE, PŘÍP. VÝROBCE

INTERGRAM zastupuje umělce či výrobce v rozsahu určeném smlouvou, především uděluje oprávnění k užití výkonů či záznamů a/nebo svým jménem požaduje, určuje, sjednává, inkasuje, vymáhá odměnu za užití výkonů či záznamů.

STANOVY INTERGRAM

Základní norma, která upravuje zejména pravidla a požadavky na členství nositelů práv, na osoby v řídicích orgánech a jejich pravomoci.

UMĚLECKÝ VÝKON

Představuje výkon herce, režiséra, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury. Uměleckým výkonem je též výkon artisty.

ÚPLATNÁ ZÁKONNÁ LICENCE

Autorský zákon nevyžaduje svolení výkonného umělce k užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaného k obchodním účelům a k užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, (patří sem i vysílaní prostřednictvím internetu) neboť již plyne ze zákona, avšak výkonnému umělci ze zákona přísluší právo na odměnu. Stanovení o úplatné zákonné licenci platí obdobně pro výrobce zvukového záznamu.

UŽITÍ „ON DEMAND“

Je jeden ze způsobů sdělování díla veřejnosti, které je definováno jako zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, uživatel, který zpřístupňuje předměty ochrany prostřednictvím internetu, je povinný získat oprávnění jednak ke sdělování veřejnosti dle ustanovení § 18 odst. 2 a jednak k rozmnožování dle ustanovení § 13 autorského zákona.

UŽIVATEL

Je fyzická či právnická osoba, která při provozování své činnosti zpřístupňuje díla, výkony či záznamy veřejnosti, např. pořadatel produkce.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Je nejvyšším orgánem INTERGRAM, které se koná nejméně jednou ročně. Valné shromáždění zejména volí a odvolává členy Výkonné rady a Kontrolní komise, sleduje plnění jejich povinností při výkonu funkce, rozhoduje o pravidlech rozdělení příjmů pro zastupované a členy, schvaluje Vyúčtovací řád a jeho změny, Jednací a volební řád Valného shromáždění, rozhoduje o přijetí a změně Stanov atd. K detailní úpravě pravomocí tohoto orgánu viz Stanovy.

VEŘEJNÁ PRODUKCE

Pod pojem „veřejná produkce“ lze zařadit mnoho způsobů užití předmětů ochrany a každé užití, které překračuje rámec užití pro osobní potřebu (úzký okruh osob blízkých uživateli) je užitím podle autorského zákona, pokud naň nespadá žádná výjimka.

VEŘEJNOST

Definice pojmu veřejnosti není v autorském zákoně uvedená, pouze pojem užití pro osobní potřebu v ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona. Dle odborného stanoviska vypracovaného Ústavem autorského práva, práv  průmyslových a práva soutěžního PFUK ze dne 27. 3. 2003, je pojem veřejnosti vymezený takto: „Pojem veřejnosti je potřebné vykládat podle konkrétního způsobu užití – tradičně ve smyslu individuálně neurčeného okruhu osob, ale i osob individuálně určených. Rozlišuje se mezi užitím předmětů ochrany pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec osobního soukromí fyzické osoby“.

VOLNÁ UŽITÍ

Za užití výkonu a záznamu podle autorského zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, pokud nestanoví autorský zákon jinak. Užitím pro osobní potřebu uživatele je míněno soukromí fyzické osoby (úzký okruh osob blízkých uživateli) a k účelům, které nejsou ať již přímo či nepřímo komerční. Pro osobní potřebu je pak dovoleno zhotovení záznamu, rozmnoženiny nebo napodobeniny (výkonu, záznamu). Do práva autorského (a tedy podobně i do práva výkonného umělce a práva výrobce) nezasahuje ten, kdo užije dílo, výkon, záznam v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi v rozsahu tomu nezbytném.

VYÚČTOVACÍ ŘÁD INTERGRAM

Norma definující principy rozdělování odměn za užití výkonů výkonných umělců a záznamů výrobců.

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Výkonná rada zejména navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí atd. K detailní úpravě pravomocí tohoto orgánu a požadavky na její členy viz Stanovy.

VÝKONNÝ UMĚLEC

Fyzická osoba, která umělecký výkon vytvořila.

VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU

Fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba.

VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost poprvé zaznamená zvuky výkonu výkonného umělce či jiné zvuky, nebo jejich vyjádření, nebo pro kterou tak z jejího podnětu činí jiná osoba.

ZVUKOVĚ OBRAZOVÝ ZÁZNAM

Je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM

Je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření.