Jsem člen hudebního souboru 2019-05-20T10:30:08+02:00

Jsem člen hudebního souboru

Co je to hudební soubor a za jakých podmínek INTERGRAM vyplácí členům souborů odměny?

Soubor je umělecké těleso, ve kterém více výkonných umělců společně provádí totéž umělecké dílo.

Odměny vybrané INTERGRAM pro soubory mohou být jejich členům vypláceny pouze na základě uzavřené Smlouvy o zastupování práv výkonných umělců – souborů, skupin. Tuto smlouvu uzavírá společný zástupce souboru.

Společným zástupcem obvykle bývá umělecký vedoucí tělesa, neurčí-li většina členů uměleckého tělesa jako společného zástupce jinou osobu.

Dokumenty požadované k uzavření Smlouvy o zastupování práv souborů:

1. Smlouva o zastupování práv výkonných umělců

Smlouvu o zastupování vyplní společný zástupce dvakrát, podepíše ji a oba dva výtisky zašle zpět poštou na adresu INTERGRAM. Na jednom ze dvou formulářů smlouvy o zastupování musí být podpis společného zástupce buď úředně ověřen nebo společný zástupce smlouvu vlastnoručně podepíše a současně zašle dobře čitelnou fotokopii platného průkazu totožnosti v barevném rozlišení, který obsahuje jeho podpis.

Jeden námi podepsaný výtisk smlouvy bude společnému zástupci vrácen do evidence.

Přílohy Smlouvy o zastupování práv souborů:

1. Plné moci jednotlivých členů souboru pro společného zástupce

Plnou moc pro společného zástupce vyplňuje a podepisuje každý člen souboru osobně. Podpis člena souboru na plné moci je vyžadován úředně ověřený.

2. Seznam členů s nárokem na výplatu odměn, vybraných pro soubor

Seznam členů souboru s nárokem na výplatu odměn za užití snímků souboru podepisuje společný zástupce souboru.

Po provedeném ročním vyúčtování odměn oznamuje INTERGRAM společnému zástupci celkovou výši vybraných odměn pro soubor. Společný zástupce předá INTERGRAM písemné a vlastnoručně podepsané rozdělení těchto odměn mezi jednotlivé členy. Poté je ze strany INTERGRAM realizována výplata odměn členům, a to buď přímo na jejich bankovní účty či adresy, nebo jsou podíly jednotlivých členů zasílány hromadně společnému zástupci. V takovém případě pak společný zástupce zašle INTERGRAM kopie dokladů o vyplacení odměny každého člena.