Jsem člen hudebního souboru 2024-02-12T15:28:25+02:00

Jsem člen hudebního souboru

Co je to hudební soubor a za jakých podmínek INTERGRAM vyplácí členům souborů odměny?

Soubor je umělecké těleso, ve kterém více výkonných umělců společně provádí totéž umělecké dílo.

Odměny vybrané INTERGRAM pro soubory mohou být jejich členům vypláceny pouze na základě uzavřené Smlouvy o zastupování práv výkonných umělců – souborů, skupin. Tuto smlouvu uzavírá společný zástupce souboru.

Společným zástupcem obvykle bývá umělecký vedoucí tělesa, neurčí-li většina členů uměleckého tělesa jako společného zástupce jinou osobu.

Vyplňte prosím následující formulář smlouvy: Smlouva o zastupování práv souborů

Doporučujeme si nejdřív pročíst tohoto průvodce: Smlouva s INTERGRAM – Co potřebujete vědět?

  • Smlouvu o zastupování vyplní společný zástupce dvakrát, podepíše ji a oba dva výtisky zašle zpět poštou na adresu INTERGRAM:

INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

  • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis společného zástupce (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti umělce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).
  • Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.
  • Úředně ověřený podpis nebude vyžadován na smlouvách o zastupování, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM

Přílohy Smlouvy o zastupování práv souborů:

1. Plné moci jednotlivých členů souboru pro společného zástupce

  • Plnou moc pro společného zástupce vyplňuje a podepisuje každý člen souboru osobně. Podpis člena souboru na plné moci je vyžadován úředně ověřený.

2. Seznam členů s nárokem na výplatu odměn, vybraných pro soubor

  • Seznam členů souboru s nárokem na výplatu odměn za užití snímků souboru podepisuje společný zástupce souboru.

Po provedeném ročním vyúčtování odměn oznamuje INTERGRAM společnému zástupci celkovou výši vybraných odměn pro soubor. Společný zástupce předá INTERGRAM písemné a vlastnoručně podepsané rozdělení těchto odměn mezi jednotlivé členy. Poté je ze strany INTERGRAM realizována výplata odměn členům, a to buď přímo na jejich bankovní účty či adresy, nebo jsou podíly jednotlivých členů zasílány hromadně společnému zástupci. V takovém případě pak společný zástupce zašle INTERGRAM kopie dokladů o vyplacení odměny každého člena.