Jsem umělec 2023-02-19T09:39:25+02:00

Jsem umělec

Kdo je považován za výkonného umělce?

Výkonným umělcem se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon. Výkonným umělcem je zejména herec, dabér, zpěvák, hudebník, dirigent, sbormistr, tanečník či režisér dabingu.

Smluvní vztah mezi výkonným umělcem a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování jeho majetkových práv.

 • Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze v rozsahu zákonného minima kolektivní správy práv.

 • Na základě uzavřené Smlouvy o zastupování vybírá INTERGRAM  pro výkonné umělce odměny nad rámec povinné kolektivní správy práv, zejména se jedná o odměny od zahraničních kolektivních správců nebo o odměny za tzv.  individuální užití.

Vyplňte prosím následující formulář smlouvy: Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

 • Smlouvu o zastupování práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba výtisky zaslat na adresu INTERGRAM:

INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

 • Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.
 • Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis výkonného umělce (lze učinit na CzechPointu) nebo vlastnoruční podpis spolu s doručením barevné fotokopie platného průkazu totožnosti obsahující podpis (po ověření totožnosti umělce bude fotokopie předloženého dokladu skartována).
 • Úředně ověřený podpis nebude vyžadován na smlouvách o zastupování, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM.
 • Pokud máte zájem po podpisu smlouvy komunikovat s INTERGRAM výhradně elektronickými prostředky, postupujte dle pokynů popsaných v sekci Elektronická komunikace.

Dispozice pro poukázání odměny od INTERGRAM

 • Dispozice pro poukázání odměny slouží k podání informací ohledně změny bankovního spojení, adresy a daňového domicilu.
 • Vyplněný nepodepsaný formulář nám můžete zaslat e-mailem na adresu umelci@intergram.cz. My Vám jej zašleme zpět k ověřenému elektronickému podpisu přes službu DigiSign (k tomu budete potřebovat Bankovní identitu). Alternativně nám formulář zaslat elektronicky do datové schránky INTERGRAM (zwrm6gv), případně poštou s Vaším ověřeným podpisem (lze učinit na CzechPointu).
Zde naleznete všeobecné Informace pro zastupované plátce DPH.
V případě, že máte zájem o službu SELFBILLING, postupujte dle pokynů popsaných v sekci Elektronická komunikace.

Odměny umělce od INTERGRAM mohou být navýšeny podle výše příjmů, které výkonný umělec obdržel v příslušném roce za vytvoření nového výkonu v audiovizuální oblasti, a které uplatnil v souladu s Vyúčtovacím řádem prostřednictvím Prohlášení výkonného umělce.

K uplatnění tohoto nároku je třeba vyplnit formulář Prohlášení umělce (viz níže – formuláře za jednotlivé roky), vlastnoručně jej podepsat a včetně všech požadovaných příloh jej doručit na INTERGRAM  (osobně, poštou, nebo prostřednictvím webu zastupovaných).

Nahrávací protokol

Podáním nahrávacího protokolu (formuláře na ohlášku skladeb) zaevidujete u INTERGRAM i v zahraničí své nahrávky a zpřesníte rozúčtování podílů výkonných umělců z užité konkrétní nahrávky.

Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety podílejícími se na nahrávkách.

V případě podrobnějších informací se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení zastupování a vyúčtování.

Jolana Krajčová
221 871 961
Michal Krejčiřík
221 871 932

Nahrávací protokol se vyplňuje pro každý záznam (píseň) zvlášť, tj. jedna nahrávka (titul) se rovná jednomu formuláři Nahrávacího protokolu. Protokol, prosím, nevyplňujte v internetovém prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge apod.), ale vždy si jej stáhněte do počítače a vyplňte jej v prohlížeči PDF (např. bezplatný Adobe Acrobat Reader).

Vyplněné Nahrávací protokoly můžete dodat do INTERGRAM následujícími způsoby:

 1. Prostřednictvím klientského Portálu
  • Pokud protokol vyplnil výrobce a zasílá jej přes Portál, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
  • Pokud protokol zasílá výkonný umělec, není vyžadován podpis umělce, z jehož účtu byl protokol dodán. Podpisy ostatních umělců jsou nadále vyžadovány.
 2. Datovou schránkou INTERGRAM (zwrm6gv)
  • Pokud protokol vyplnil zástupce smluvně zastupovaného výrobce a zaslal jej ze své datové schránky, nejsou vyžadovány podpisy jednotlivých umělců ani výrobce.
 3. Emailem na evidence@intergram.cz
  • Preferujeme podání přes Portál či DS, ale akceptujeme i zaslání emailem.
  • Pokud protokol zaslal z registrovaného mailu smluvně zastupovaný výrobce, který udělil souhlas s elektronickou komunikací, akceptujeme protokol bez podpisů.
  • V ostatních případech vyžadujeme podpisy umělců.
 4. Doručení fyzicky/poštou
  • Preferujeme podání přes web výrobců či DS, ale nadále je možné i doručování poštou.
  • Pokud protokol vyplnil statutární zástupce smluvně zastupovaného výrobce, na protokolu postačuje jeho podpis. V ostatních případech jsou nadále vyžadovány podpisy všech umělců.

Nahrávací protokol (formulář pro ohlášení skladeb)