Jsem umělec 2021-09-16T11:29:31+02:00

Jsem umělec

Kdo je považován za výkonného umělce?

Výkonným umělcem se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon. Výkonným umělcem je zejména herec, dabér, zpěvák, hudebník, dirigent, sbormistr, tanečník či režisér dabingu.

Smluvní vztah mezi výkonným umělcem a INTERGRAM vzniká uzavřením smlouvy o zastupování jeho majetkových práv.

  • Na základě Přihlášky k evidenci vybírá INTERGRAM odměny pouze na základě zákonem uložené kolektivní správy práv.

  • Na základě uzavřené Smlouvy o zastupování vybírá INTERGRAM  pro výkonné umělce odměny nad rámec povinné kolektivní správy práv, zejména se jedná o odměny od zahraničních kolektivních správců a dále i o odměny za individuální užití.

Dokumenty požadované k uzavření smlouvy o zastupování práv výkonného umělce:

1. Smlouva o zastupování práv výkonného umělce

Smlouvu o zastupování práv je třeba vyplnit ve dvou vyhotoveních a oba výtisky zaslat na adresu INTERGRAM. Jeden námi podepsaný exemplář zasíláme každému zpět do evidence.

Na jednom z těchto dvou výtisků je vyžadován ověřený podpis nositele práv nebo vlastnoruční podpis nositele práv + doručení dobře čitelné fotokopie platného průkazu totožnosti v barevném rozlišení, která obsahuje jeho podpis. Úředně ověřený podpis nebude vyžadován na smlouvách o zastupování, které budou podepsány v prostorách INTERGRAM. V tomto případě podepíše dokumenty nositel práv na místě a jeho totožnost bude ověřena příslušným pracovníkem INTERGRAM na základě předloženého dokladu.


2. Dispozice pro poukázání odměny od  společnosti INTERGRAM

Dispozice pro poukázání odměny slouží k podání informací ohledně bankovního spojení, adresy a daňového domicilu.

V případě změny jména či bankovního spojení musí být na formuláři Dispozic podpis umělce buď úředně ověřen nebo umělec formulář osobně podepíše a současně zašle dobře čitelnou fotokopii platného průkazu totožnosti v barevném rozlišení, která obsahuje jeho podpis. Po ověření totožnosti umělce bude fotokopie předloženého dokladu skartována.

Odměny umělce od INTERGRAM mohou být navýšeny podle výše příjmů, které výkonný umělec obdržel v příslušném roce za vytvoření nového výkonu v audiovizuální oblasti, a které uplatnil v souladu s Vyúčtovacím řádem prostřednictvím Prohlášení výkonného umělce.

K uplatnění tohoto nároku je třeba vyplnit formulář Prohlášení umělce (viz níže – formuláře za jednotlivé roky), vlastnoručně jej podepsat a včetně všech požadovaných příloh jej doručit na INTERGRAM  (osobně, poštou, nebo prostřednictvím webu zastupovaných).