Veřejné produkce (restaurace, obchody, diskotéky apod.) 2023-06-28T09:45:53+02:00

Veřejné produkce

(RESTAURACE, OBCHODY, DISKOTÉKY APOD.)

Co jsou veřejné produkce a kdo je povinen hradit odměnu?

Veřejnými produkcemi je myšleno jakékoli zpřístupňování hudby, videoklipů či jiných zvukově obrazových záznamů (tj. děl, výkonů a záznamů) ve veřejném prostoru, tj. vyjma užití pro soukromé účely (např. v úzkém rodinném kruhu). Spadá sem jak užití hudby či videoklipů ze záznamu (např. z CD či DVD přehrávače), tak zpřístupňování televizního a rozhlasového vysílání prostřednictvím technického přístroje (např. TV, rádio, počítač).

Odměnu je povinen hradit každý, kdo zpřístupňuje výše uvedené předměty autorskoprávní ochrany ve své provozovně či mimo ni, pokud je umožněn přístup veřejnosti.

 • Restaurace, fast food, bary, herny

 • Obchody, provozovny služeb

 • Hotely a hotelové pokoje, lázně

 • Diskotéky, tančírny, hudební kluby, karaoke

 • Fitness centra, posilovny, bazény

 • Dopravní prostředky (vlaky, autobusy, letadla), vozy taxislužby

 • Cirkusy, festivaly

 • Tržiště, poutě, slavnosti, výstavy, veletrhy

 • Reklamní akce, konference, školení a další eventy

 • Obecní rozhlas

 • Divadla, kina

 • Obřady

 • Sportovní utkání, lyžařské vleky

 • Jukeboxy

Pod pojem „veřejná produkce“ lze zařadit mnoho způsobů užití předmětů ochrany a každé užití, které překračuje rámec užití pro osobní potřebu (úzký okruh osob blízkých uživateli) je užitím podle autorského zákona, pokud naň nespadá žádná výjimka.

Autorský zákon upravuje v ustanovení § 18, ve spojení s ustanovení §§ 74, 78 a 82 autorského zákona, sdělování díla, výkonu a záznamu veřejnosti, čímž rozumí zpřístupňování díla (výkonu, záznamu) v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování veřejnosti jako jeden ze způsobů užití díla (ustanovení § 12, odst. 4, písm. f) autorského zákona) je pak v následujících ustanoveních (§ 19 – 23 autorského zákona) vymezeno prostřednictvím demonstrativního výčtu.

Jedním ze způsobů sdělování veřejnosti je provozování ze záznamu a jeho přenos (ustanovení § 20, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona). Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů jejich provozováním a jeho přenosem (tzv. přímá veřejná produkce) je takové užití, při němž jsou výkony a záznamy zpřístupňovány prostřednictvím technických zařízení v prostorách přístupných veřejnosti.

Dalším způsobem sdělování veřejnosti je provozování rozhlasového a televizního vysílání (ustanovení § 23 autorského zákona). Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů jejich provozováním rozhlasového a televizního vysílání (tzv. nepřímá veřejná produkce) je takové užití, při němž jsou výkony a záznamy vysílané rozhlasem či televizí zpřístupňovány prostřednictvím přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání prostorách přístupných veřejnosti.

Podle § 71 odst. 1 a 2 písm. g), § 76 odst. 1 a 2 písm. e) a § 80 odst. 1 a 2 písm. e) autorského zákona nelze bez předchozího uděleného oprávnění výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich umělecké výkony a záznamy sdělováním veřejnosti (povinností uživatele zaznamenaných uměleckých výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů k veřejnému provozování je vyžádat si předchozí oprávnění výkonných umělců a výrobců zvukových či zvukově obrazových záznamů k užití jejich výkonů a záznamů k veřejnému provozování a zaplatit jim odměnu za udělení oprávnění k tomuto způsobu užití podle ustanovení § 2358 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (pro určení výše odměn za udělení oprávnění k užití je určující typ veřejné produkce, výše samotné odměny je pak vypočítána na základě sazebníku INTERGRAM).


Jednotné inkasní místo pro veřejné produkce

Kolektivní správci OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA se rozhodli vyjít vstříc požadavkům veřejnosti z řad uživatelů provozujících zejména restaurace, bary, provozovny obchodu a služeb nebo ubytovací zařízení. Jedná se o způsob uzavírání licenčních smluv, na základě kterých uživatel získá oprávnění užít hudbu či videoklipy provozováním ze záznamu a jeho přenosem a hudbu, videoklipy a jiné zvukově obrazové záznamy provozováním rozhlasového a televizního vysílání v důsledku umístění funkčních rozhlasových či televizních přístrojů a jiných zvukových či zvukově obrazových zařízení (např. reproduktorů) v těchto veřejných prostorech (více §20 a §23 autorského zákona) a za udělení oprávnění uživatel uhradí odměnu pro nositele práv (tj. autory, výkonné umělce a výrobce).

S účinností od 1. 1. 2018 bylo vytvořeno jedno kontaktní místo, kterým je na základě pověření INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA jediný kolektivní správce, a to OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Nyní proto stačí uzavřít pouze jednu licenční smlouvu, a to prostřednictvím OSA za všechny výše uvedené kolektivní správce.


E-shop OSA pro veřejné produkce

Licence pro většinu kategorií veřejných produkcí lze nově za všechny kolektivní správce zakoupit online v e-shopu OSA. Jedná se o tyto typy provozoven:

 • Restaurace, bary kavárny apod.

 • Obchody, provozovny služeb

 • Hotely, penziony, ubytování

 • Sport, cvičení

 • Firmy a pracovní prostory

 • Obce, sociální a vzdělávací zařízení

 • Diskotéky, koncerty

E-SHOP
Nákup licence pro veřejné produkce


Kontakty – jednotné inkasní místo (OSA)

Zákaznické centrum – Havlíčkův Brod
Nádražní 397, Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod

Zákaznické centrum OSA
220 315 000


Kontakty – INTERGRAM – žádosti o licenci pro kina a divadla

Agenda licencování užití výkonů a záznamů při divadelních a tanečních představení a v kinech/divadlech před a po představení je nadále spravována přímo INTERGRAM a není zahrnuta pod jednotné inkasní místo (OSA). Pro žádosti o licence se proto obracejte na oddělení obchodu a licencování:

Divadla – Petr Adam
Kina – Josef Kubový
221 971 944