FAQ – veřejnost 2019-05-17T14:56:31+02:00

Nejčastěji kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi INTERGRAM a OSA? 2019-05-13T09:34:13+02:00

OSA vykonává kolektivní správu při výkonu autorských práv (konkrétně práv autorů hudby, autorů textu a hudební nakladatele). INTERGRAM zajišťuje kolektivní správu práv souvisejících s právem autorským (tj. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů). Rozdíl mezi těmito kolektivními správci je tedy v okruhu těch, které zastupují. Pro užití hudby je třeba získat souhlas (licenci) od všech skupin nositelů práv zastoupených OSA a INTERGRAM. Pro oblast veřejných produkcí zřídili kolektivní správci za tímto účelem jednotné inkasní místo (tím je od 1. 1. 2018 OSA), aby se uživatelům zjednodušil proces získání licence k užití předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů, záznamů)

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Je INTERGRAM státní institucí nebo podnikatelským subjektem? 2019-05-13T09:56:08+02:00

Jde o často uváděný omyl, ale neplatí ani jedna z těchto variant. INTERGRAM je nezávislou a nevýdělečnou společností, která není založena za účelem podnikání. INTERGRAM je zapsaným spolkem, který zřídili sami nositelé práv (umělci, výrobci) s cílem, aby INTERGRAM kolektivně spravoval jejich práva a vybíral odměny za užití jejich předmětů autorskoprávní ochrany (tj. zaznamenaných výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů). Z vybraných odměn nositelé práv financují činnost INTERGRAM prostřednictvím režijní srážky. INTERGRAM negeneruje žádný zisk a veškeré odměny po započtení režijní srážky posílá nositelům práv.

Jaký je rozdíl mezi INTERGRAM a dalšími kolektivními správci? 2019-06-12T14:33:56+02:00

INTERGRAM spravuje veškerá práva související s právem autorským, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově-obrazových záznamů. Pokud jde o práva autorů, ta spravuje několik kolektivních správců pro jednotlivé druhy autorských děl:

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – autoři hudby a textu, hudební nakladatelé

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. – autoři děl slovesných včetně jejich překladů, děl audiovizuálních a děl hudebně dramatických, nakladatelé

OAZA, Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s. – autoři – mistři zvuku

OOA-S, Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. – autoři děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

GESTOR – ochranný svaz autorský z.s. – autoři děl výtvarných (GESTOR spravuje pouze právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého)

Další informace o autorském právu a kolektivní správě naleznete na webu Ministerstva kultury ČR.

Ministerstvo kultury ČR
Došlo ke spojení INTERGRAM a OSA? 2019-06-12T15:03:17+02:00

Nikoli. INTERGRAM a OSA zůstávají i nadále samostatnými subjekty, které zastupují odlišné skupiny nositelů práv (na jedné straně umělce a výrobce a na druhé straně autory). Protože ale uživatel potřebuje k licenci od všech skupin nositelů práv, dohodli se všichni kolektivní správci na zřízení jednotného inkasního místa pro oblast tzv. veřejných produkcí. Provozovateli diskotéky, restaurace, baru obchodu apod. tak nyní stačí uzavřít jedinou smlouvu (prostřednictvím OSA) a získá tím licenci za všechny kolektivní správce. Jde o krok, jehož cílem je usnadnit administrativu na straně uživatelů i kolektivních správců. Licenci lze navíc zakoupit online v e-shopu OSA.

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Jaké mám povinnosti vůči INTERGRAM, pokud mám v provozovně rádio, TV či jiný přístroj k produkci hudby? 2019-05-13T09:38:26+02:00

Jako provozovateli vám vyplývá povinnost hradit odměnu za zpřístupňování děl, uměleckých výkonů a záznamů dle § 20 či § 23 autorského zákona, které se týkají provozování ze záznamu a jeho přenosu či provozování rozhlasového a televizního vysílání. Při umístění technického zařízení (TV, rádio, CD přehrávač apod.) do provozovny je proto třeba získat licenci k užití chráněných výkonů a záznamů prostřednictvím uzavření hromadné smlouvy s kolektivním správcem, a to ještě před samotným zpřístupňováním veřejnosti. Od 1. 1. 2018 bylo všemi kolektivními správci na území ČR zřízeno jednotné inkasní místo pro oblast veřejných produkcí, díky čemuž stačí nově uzavřít jedinou smlouvu s OSA (Ochranný svaz autorský), kterou budou vypořádána práva všech nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců). Licenci získáte v e-shopu OSA. Pro další informace prosím kontaktujte Zákaznické centrum OSA.

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Mohu ve své provozovně pouštět hudbu ze Spotify či obdobných streamingových služeb (Apple Music, Google Play Music, Deezer, Youtube apod.)? 2019-05-13T09:39:54+02:00

Licenční podmínky těchto služeb povolují výhradně užití pro osobní potřebu a výslovně zakazují jejich užití pro komerční účely. Pouštění hudby z těchto zdrojů v provozovnách (obchodech, restauracích, diskotékách apod.) tedy není legální, a to ani po zakoupení licence INTERGRAM pro veřejné provozování. Totéž platí pro download služby typu iTunes a pochopitelně též pro nelegálně stažené písničky z internetových uložišť či torrentových služeb.

Hudbu lze pouštět z legálně zakoupených CD nosičů, z rádia či televize. Dále existuje na českém trhu řada B2B poskytovatelů tzv. instore hudby pro veřejné provozování, kteří nabízí domácí i světový repertoár, ke kterému mají řádně vypořádanou licenci pro komerční účely. Jedná se o tyto poskytovatele:

GAIA Group: http://www.gaiagroup.cz/

Instant Media: http://www.instantmedia.cz/

Mood Media: https://www.moodmedia.cz/

Soundflower: http://www.soundflower.cz/

STORE MEDIA: https://www.storemedia.cz/

Studio Fontána: http://www.studiofontana.com/

Potřebuji licenci INTERGRAM, pokud hraji hudbu živě? 2019-05-13T09:40:22+02:00

Nikoli. V případě hraní živé hudby je třeba získat licenci jen od autorů k užití jejich hudebních děl prostřednictvím OSA (Ochranný svaz autorů). Uživatel je povinen oznámit OSA program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 15 dnů před konáním produkce.

Proč mám platit za pouštění rádia či TV v provozovně, když už jednou za totéž zaplatil vysílatel? 2019-05-13T09:40:51+02:00

Nejedná se o stejný způsob užití předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů). Jde o druhotné užití rozhlasového a televizního vysílání v prostorách přístupných veřejnosti. Uživatelem děl, výkonů a záznamů podle autorského zákona je provozovatel příslušného zařízení, který do něj umístí funkční technické zařízení. Vysílatel hradí odměnu za užití předmětů autorskoprávní ochrany (tj. dílo, výkon, záznam) jejich vysíláním a provozovatel tzv. veřejné produkce hradí odměnu za získání licence k tzv. veřejnému provozování. Je třeba si uvědomit, že autor, umělec ani výrobce není vyplácen při vytvoření nahrávky. Základním principem je, že se odměna hradí až při užití této nahrávky a je tudíž přímo úměrná její úspěšnosti. Je zcela proti smyslu autorského zákona přenášet odpovědnost za hrazení odměny z jednoho uživatele na druhého (v tomto případě z provozovatele veřejné produkce na vysílatele). Je to stejně absurdní, jako kdyby cena licence za veřejnou produkci byla součástí ceny CD (což by zdražilo cenu CD pro všechny uživatele bez ohledu, zda jej užívají jen k soukromým účelům). Hradit odměnu má ten, kdo reálně užívá předměty autorskoprávní ochrany. Vysílatel hradí odměnu jen za vysílání, provozovatel veřejné produkce platí za licenci k veřejnému provozování.

Kde skončí vybrané odměny? 2019-05-13T10:03:00+02:00

Odměny, které INTERGRAM od uživatelů vybere, jsou určeny pro nositele práv (výkonné umělce a výrobce), jejichž výkony a záznamy se zpřístupňují ve veřejném prostoru, tj. hrají se v rádiích a televizích, pouštějí se na diskotékách, v obchodech a restauracích apod. Princip rozdělování odměn je výhradně soukromou věcí nositelů práv, jehož podoba prochází demokratickým principem schválení hlasováním Valného shromáždění, tedy de facto „akcionářů“ INTERGRAM, jejichž podíl ve společnosti je definován prostým počtem jednotlivých druhů práv spravovaných kolektivním správcem, bez ohledu na to, jak velký finanční objem příslušný druh práva, které každý „akcionář“ vlastní, generuje. INTERGRAM je ve své podstatě vykonavatelem těchto práv. Jeho chod je financován na základě procentní sazby (režijní srážky) z vybraných odměn stanovené Valným shromážděním a ukotvené ve Vyúčtovacím řádu, tedy z peněz zastupovaných nositelů práv, nikoli financován z veřejných rozpočtů, jak je často mylně tradováno.

Jak se vybrané odměny vyúčtovávají? 2019-05-13T09:58:24+02:00

Vybrané inkaso je rozděleno mezi nositele práv podle pravidel Vyúčtovacího řádu, jehož podoba prochází demokratickým principem schválení hlasováním Valného shromáždění samotnými nositeli práv. Hlavní princip rozdělení vychází z množství užitých vteřin zjištěných z playlistů (tj. ze seznamů odehraných skladeb), které jsou rozhlasové a TV stanice (vysílatelé) povinny zasílat INTERGRAM. Odměny za toto užití se proto rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb. Playlisty má INTERGRAM k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí. Tam, kde playlisty nejsou k dispozici (např. z obchodů a restaurací, které pouštějí hudbu), se odměny rozdělují alikvotně podle dat z vysílání.  Vedle výše zmíněného principu obsahuje Vyúčtovací řád další měřítka pro rozdělení jako počty prodaných nosičů záznamů, výše honorářů za vytvoření výkonů a podobně. Pokud provozovatel pouští rádio či CD, rozdělí se odměny dle rozhlasových dat, pokud hraje v obchodě televize, použijí se data z TV vysílání. V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že se odměny dělí v poměru 50:50 mezi výkonné umělce a výrobce.

Proč se hradí odměna INTERGRAM v souvislosti s rozmnožováním záznamu pro osobní potřebu (tzv. náhradní odměny)? 2019-05-13T10:02:16+02:00

Rozhodujícím kritériem podle autorského zákona je zde možnost vytvoření rozmnoženiny výkonů a záznamů pro osobní potřebu a není podstatné, zda tak osoby skutečně učiní či nikoliv.

Osobou povinnou platit odměnu INTERGRAM v souvislosti s rozmnožováním výkonů a záznamů pro osobní potřebu je výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů nebo výrobce, dovozce či příjemce nenahraných nosičů záznamů.

V příloze související s rozmnožováním pro osobní potřebu k autorskému zákonu je uvedené pravidlo, které určuje, zda má daný subjekt povinnost vůči tuzemskému kolektivnímu správci či nikoliv. Jedná se o podmínku sídla nebo trvalého pobytu nebo pobytu alespoň 183 dnů.

Odměna, kterou jsou povinny platit výše uvedené osoby v souvislosti s rozmnožováním záznamů pro osobní potřebu, přísluší umělci a výrobci při dovozu, přijetí nebo při prvním prodeji přístroje k zhotovování rozmnoženin záznamů či nenahraných nosičů záznamů.

Jak postupovat při prodeji hudby přes internet? 2021-09-16T13:40:43+02:00

K prodeji hudebních nahrávek přes internet je nutné prostřednictvím licenční smlouvy získat souhlasy k rozmnožování a rozšiřování předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů) od všech dotčených nositelů práv (tj. od autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů). Ohledně souhlasu autorů se obraťte na OSA (Ochranný svaz autorský). Souhlas výrobce zvukového záznamu lze získat přímo od něj. V tomto směru ho INTERGRAM nezastupuje. Souhlas výkonných umělců poskytne INTERGRAM pouze za ty umělce, se kterými má uzavřenou smlouvu o zastupování jejich práv pro tento způsob užití jejich výkonů, jinak je potřeba obrátit se přímo na ně (často také lze tento souhlas získat prostřednictvím výrobce předmětné zvukové nahrávky). Pro další informace včetně prověření zastupování konkrétních výkonných umělců kontaktujte prosím Oddělení obchodu a licencování.

Tereza Landová
Jak postupovat při užití hudební nahrávky v reklamním spotu? 2021-09-16T13:39:53+02:00

Při výrobě reklamního spotu je třeba zajistit a vypořádat práva všech nositelů práv (autorů, umělců i výrobců), stejně jako pro vysílání či jiné sdělování spotu veřejnosti. Ohledně výkonných umělců je INTERGRAM oprávněn udělit souhlas pouze za ty, se kterými má uzavřenou individuální smlouvu o zastupování, v níž nesdělili výhradu k licencování reklamních spotů. Práva autorů nahrávky je nutno vypořádat prostřednictvím OSA, práva výrobců zvukového záznamu si v těchto případech tzv. individuálního užití vypořádají sami výrobci. INTERGRAM může pomoci s dohledáním konkrétních výrobců a zprostředkováním kontaktu. Pro další informace včetně prověření zastupování konkrétních výkonných umělců kontaktujte prosím Oddělení obchodu a licencování.

Tereza Landová
Jak postupovat, pokud chci podbarvit videozáznam hudební nahrávkou? 2021-09-16T13:41:45+02:00

K užití hudební nahrávky vámi zamýšleným způsobem je potřebné získat oprávnění od nositelů všech práv vážících se k dané nahrávce a zaplatit za udělení oprávnění odměnu. Ohledně výkonných umělců je INTERGRAM oprávněn udělit souhlas pouze za ty, se kterými má uzavřenou individuální smlouvu o zastupování. Práva autorů nahrávky je nutno vypořádat prostřednictvím OSA, práva výrobců zvukového záznamu si v těchto případech tzv. individuálního užití vypořádají sami výrobci. INTERGRAM může pomoci s dohledáním konkrétních výrobců a zprostředkováním kontaktu. Pro další informace včetně prověření zastupování konkrétních výkonných umělců kontaktujte prosím Oddělení obchodu a licencování.

Tereza Landová
Chci provozovat internetové rádio. Jak mám postupovat? 2021-09-16T13:48:42+02:00

Před spuštěním internetového vysílání je třeba uzavřít smlouvu s INTERGRAM (a obdobně s OSA), v níž bude stanovena odměna umělcům a výrobcům, jejichž výkony a záznamy ve vysílání užijete. Výše odměn je daná platným Sazebníkem INTERGRAM. Pokud máte zájem smlouvu uzavřít, kontaktujte prosím Oddělení obchodu a zastupování.

Tereza Landová
Jak postupovat, pokud jsem se stal dědicem po výkonném umělci? 2019-04-25T15:56:15+02:00

V případě úmrtí výkonného umělce lze jeho odměny zasílat dědicům, kteří doloží dědictví práv po zemřelém výkonném umělci příslušným rozhodnutím o vypořádání dědictví a kteří podepíšou přihlášku k evidenci jejich zděděných práv nebo uzavřou s INTERGRAM smlouvu o zastupování zděděných práv.

Přihlášku k evidenci zděděných práv nebo smlouvu o zastupování práv dědice výkonného umělce lze podepsat/uzavřít pouze na základě předloženého rozhodnutí o vypořádání dědictví, kde je uvedeno, kdo zdědil práva zemřelého výkonného umělce. Tuto agendu má na starosti oddělení zastupování a vyúčtování.

Hana Náprstková