FAQ – veřejnost 2019-05-17T14:56:31+02:00

Nejčastěji kladené dotazy

Jaký je rozdíl mezi INTERGRAM a OSA? 2022-06-28T10:45:56+02:00

OSA vykonává kolektivní správu práv k hudebním autorským dílům (konkrétně práv autorů hudby, autorů textu a hudebních nakladatelů). INTERGRAM zajišťuje kolektivní správu práv souvisejících s právem autorským (tj. práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů). Rozdíl mezi těmito kolektivními správci je tedy v okruhu těch, které zastupují. Pro užití hudby je třeba získat souhlas (licenci) od všech skupin nositelů práv zastoupených OSA a INTERGRAM. 

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Je INTERGRAM státní institucí nebo podnikatelským subjektem? 2022-06-28T10:46:41+02:00

Jde o často uváděný omyl, ale neplatí ani jedna z těchto variant. INTERGRAM je nezávislou a nevýdělečnou organizací, která není založena za účelem podnikání. INTERGRAM je zapsaným spolkem, který zřídili sami nositelé práv (umělci, výrobci) za účelem kolektivní správy jejich práv a výběru odměny za užití jejich předmětů ochrany (tj. zaznamenaných výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů). Z vybraných odměn nositelé práv financují činnost INTERGRAM prostřednictvím režijní srážky. INTERGRAM negeneruje žádný zisk a veškeré odměny po provedení režijní srážky posílá nositelům práv.

Jaký je rozdíl mezi INTERGRAM a dalšími kolektivními správci? 2022-06-28T10:48:31+02:00

INTERGRAM spravuje veškerá práva související s právem autorským, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a výrobců zvukově obrazových záznamů. Pokud jde o práva autorů, ta spravuje několik kolektivních správců pro jednotlivé druhy autorských děl:

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – autoři hudby a textu, hudební nakladatelé

DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. – autoři děl slovesných včetně jejich překladů, děl audiovizuálních a děl hudebně dramatických, nakladatelé

OAZA – Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s. – autoři – mistři zvuku

OOA-S – Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. – autoři děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

GESTOR – ochranný svaz autorský z.s. – autoři děl výtvarných (GESTOR spravuje pouze právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého)

Další informace o autorském právu a kolektivní správě naleznete na webu Ministerstva kultury ČR.

Ministerstvo kultury ČR
Došlo ke spojení INTERGRAM a OSA? 2022-06-28T10:50:16+02:00

Nikoli. INTERGRAM a OSA zůstávají i nadále samostatnými subjekty, které zastupují odlišné skupiny nositelů práv (na jedné straně umělce a výrobce a na druhé straně autory). Protože ale uživatel potřebuje licenci od všech skupin nositelů práv, dohodli se všichni kolektivní správci na zřízení jednotného inkasního místa pro oblast tzv. veřejných produkcí. Provozovateli diskotéky, restaurace, baru, obchodu apod. tak nyní stačí uzavřít jedinou smlouvu (prostřednictvím OSA) a získá tím licenci od všech kolektivních správců. Jde o krok, jehož cílem je především usnadnit administrativu na straně uživatelů. Licenci lze navíc zakoupit online v e-shopu OSA.

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Jaké mám povinnosti vůči INTERGRAM a jiným kolektivním správcům, pokud mám v provozovně rádio, TV či jiný přístroj k produkci hudby? 2022-06-28T10:52:38+02:00

Jako provozovateli vám vyplývá povinnost hradit odměnu za zpřístupňování děl, uměleckých výkonů a záznamů dle § 20 či § 23 autorského zákona, které se týkají provozování ze záznamu či provozování rozhlasového a televizního vysílání. Při umístění technického zařízení (TV, rádio, CD přehrávač apod.) do provozovny je proto třeba získat licenci k užití chráněných výkonů a záznamů prostřednictvím uzavření hromadné smlouvy s kolektivním správcem, a to ještě před samotným zpřístupňováním veřejnosti. Od 1. 1. 2018 bylo všemi kolektivními správci na území ČR zřízeno jednotné inkasní místo pro oblast veřejných produkcí, díky čemuž stačíu zavřít jedinou smlouvu s OSA (Ochranný svaz autorský), kterou budou vypořádána práva všech nositelů práv (tj. autorů, výkonných umělců a výrobců) se všemi kolektivními správci. Licenci získáte v e-shopu OSA. Pro další informace prosím kontaktujte Zákaznické centrum OSA.

E-shop pro nákup licence k veřejným produkcím
Mohu ve své provozovně pouštět hudbu ze Spotify či obdobných streamingových služeb (Apple Music, Google Play Music, Deezer, Youtube apod.)? 2022-06-28T10:59:15+02:00

Licenční podmínky těchto služeb povolují výhradně užití pro osobní potřebu a výslovně zakazují jejich užití pro komerční účely. Hudbu lze pouštět pouze z legálně zakoupených CD nosičů, z rádia či televize. Dále existuje na českém trhu řada B2B poskytovatelů tzv. in-store hudby pro veřejné provozování, kteří nabízí domácí i světový repertoár, ke kterému mají řádně vypořádanou licenci pro komerční účely. Jedná se o tyto poskytovatele:

GAIA Group: http://www.gaiagroup.cz/

Instant Media: http://www.instantmedia.cz/

Mood Media: https://www.moodmedia.cz/

Soundflower: http://www.soundflower.cz/

STORE MEDIA: https://www.storemedia.cz/

Studio Fontána: http://www.studiofontana.com/

Potřebuji licenci INTERGRAM, pokud hraji hudbu živě? 2019-05-13T09:40:22+02:00

Nikoli. V případě hraní živé hudby je třeba získat licenci jen od autorů k užití jejich hudebních děl prostřednictvím OSA (Ochranný svaz autorů). Uživatel je povinen oznámit OSA program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 15 dnů před konáním produkce.

Proč mám platit za pouštění rádia či TV v provozovně, když už jednou za totéž zaplatil vysílatel? 2022-06-28T11:02:10+02:00

Nejedná se o stejný způsob užití předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů). Vysílatel sám má s kolektivním správcem vypořádanou licenci pouze k vysílání do domácností, tedy pro osobní potřebu. V případě veřejných produkcí tak jde o druhotné užití rozhlasového a televizního vysílání v prostorách přístupných nové veřejnosti. Uživatelem děl, výkonů a záznamů podle autorského zákona je provozovatel příslušné provozovny, který do do ní umístí funkční technické zařízení. Vysílatel hradí odměnu za užití předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů, záznamů) jejich vysíláním a provozovatel tzv. veřejné produkce hradí odměnu za získání licence k tzv. veřejnému provozování.

Je třeba si uvědomit, že autor, umělec ani výrobce není vyplácen při vytvoření nahrávky. Základním principem je, že se odměna hradí až při užití této nahrávky a je tudíž přímo úměrná její úspěšnosti. Je zcela proti smyslu autorského zákona přenášet odpovědnost za hrazení odměny z jednoho uživatele na druhého (v tomto případě z provozovatele veřejné produkce na vysílatele). Je to stejně absurdní, jako kdyby cena licence za veřejnou produkci byla součástí ceny CD (což by zdražilo cenu CD pro všechny,  bez ohledu na to, že drtivá většina nosičů bude přehrávána výlučně v soukromí). Hradit odměnu má ten, kdo předměty autorskoprávní ochrany reálně užívá. 

Kde skončí vybrané odměny? 2022-06-28T11:02:37+02:00

Odměny, které INTERGRAM od uživatelů vybere, náleží ze 100 % nositelům práv (výkonným umělcům a výrobcům), jejichž výkony a záznamy jsou ve veřejném prostoru  zpřístupňovány, tj. hrají se v rádiích a televizích, pouštějí se na diskotékách, v obchodech a restauracích apod. Princip rozdělování odměn je zakotven ve veřejně přístupném Vyúčtovacím řádu

Chod INTERGRAM je financován na základě procentní sazby (režijní srážky) z vybraných odměn stanovené ve Vyúčtovacím řádu, tedy z peněz zastupovaných nositelů práv, nikoli z veřejných rozpočtů, jak je často mylně tradováno.

Jak se vybrané odměny vyúčtovávají? 2022-06-28T11:03:55+02:00

Vybrané inkaso je rozděleno mezi nositele práv podle pravidel Vyúčtovacího řádu, jehož podoba prochází demokratickým principem schválení hlasováním Valného shromáždění INTERGRAM, kterého se účastní zastupovaní nositelé práv.. Hlavní princip rozdělení vychází z množství užitých vteřin zjištěných z playlistů (tj. ze seznamů odehraných skladeb), které jsou rozhlasové a TV stanice povinny zasílat INTERGRAM. Odměny za toto užití se proto rozdělují adresně dle hranosti jednotlivých skladeb. Playlisty má INTERGRAM k dispozici i od některých provozovatelů veřejných produkcí. Tam, kde playlisty nejsou k dispozici (např. z obchodů a restaurací, které pouštějí hudbu), se odměny rozdělují poměrně podle dat z vysílání. Vedle výše zmíněného principu obsahuje Vyúčtovací řád další měřítka pro rozdělení jako počty prodaných nosičů záznamů, výše honorářů za vytvoření výkonů a podobně. Pokud provozovatel pouští rádio či CD, rozdělí se odměny dle rozhlasových dat, pokud hraje v obchodě televize, použijí se data z TV vysílání. V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že se odměny dělí v poměru 50:50 mezi výkonné umělce a výrobce.

Proč se hradí odměna INTERGRAM v souvislosti s rozmnožováním záznamu pro osobní potřebu (tzv. náhradní odměny)? 2022-06-28T11:05:15+02:00

Zákonodárci v Česku i v EU rozhodli o udělení výjimky z nutnosti získat licenci od nositelů práv v případě rozmnožování výkonů a záznamů pro osobní potřebu. Za toto omezení jejich práv stanovili kompenzaci v podobě tzv. náhradních odměn. 

Osobou povinnou platit odměnu INTERGRAM v souvislosti s rozmnožováním výkonů a záznamů pro osobní potřebu je výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů nebo výrobce, dovozce či příjemce nenahraných nosičů záznamů.

Jak postupovat při prodeji hudby přes internet? 2022-06-28T11:06:01+02:00

K prodeji hudebních nahrávek přes internet je nutné prostřednictvím licenční smlouvy získat souhlas k rozmnožování a rozšiřování předmětů autorskoprávní ochrany (tj. děl, výkonů a záznamů) od všech dotčených nositelů práv (tj. od autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů). Ohledně souhlasu autorů se obraťte na OSA (Ochranný svaz autorský). Souhlas výrobce zvukového záznamu lze získat přímo od něj. V tomto směru ho INTERGRAM nezastupuje. Souhlas výkonných umělců poskytne INTERGRAM pouze za ty umělce, se kterými má uzavřenou smlouvu o zastupování jejich práv pro tento způsob užití jejich výkonů, jinak je potřeba obrátit se přímo na ně (často také lze tento souhlas získat prostřednictvím výrobce předmětné zvukové nahrávky). Pro další informace včetně prověření zastupování konkrétních výkonných umělců kontaktujte Oddělení obchodu a licencování.

Tereza Landová
Jak postupovat, pokud chci užít nahrávku do videozáznamu, např. do reklamního spotu? 2022-06-28T11:08:26+02:00

Pro zařazení nahrávky do videa (vč. reklamního spotu) je třeba zajistit a vypořádat práva všech nositelů práv (autorů, umělců i výrobců), stejně jako pro vysílání či jiné sdělování spotu veřejnosti. Ohledně výkonných umělců je INTERGRAM oprávněn udělit souhlas pouze za ty, se kterými má uzavřenou individuální smlouvu o zastupování. Práva autorů nahrávky je nutno vypořádat prostřednictvím OSA, práva výrobců zvukového záznamu si v těchto případech tzv. individuálního užití vypořádají sami výrobci. INTERGRAM může pomoci s dohledáním konkrétních výrobců a zprostředkováním kontaktu. Pro další informace včetně prověření zastupování konkrétních výkonných umělců kontaktujte Oddělení obchodu a licencování.

Tereza Landová
Chci provozovat internetové rádio. Jak mám postupovat? 2022-06-28T11:09:26+02:00

Před spuštěním internetového vysílání je třeba uzavřít smlouvu s INTERGRAM (a obdobně s OSA), v níž bude stanovena odměna umělcům a výrobcům, jejichž výkony a záznamy ve vysílání užijete. Výše odměn je daná platným Sazebníkem INTERGRAM. Pokud máte zájem smlouvu uzavřít, kontaktujte Oddělení obchodu a zastupování.

Tereza Landová
Jak postupovat, pokud jsem se stal dědicem po výkonném umělci? 2022-06-28T11:10:06+02:00

V případě úmrtí výkonného umělce nebo výrobce (fyzické osoby) lze jeho odměny zasílat dědicům, kteří doloží dědictví práv po zemřelém výkonném umělci příslušným rozhodnutím o vypořádání dědictví a následně uzavřou s INTERGRAM smlouvu o zastupování zděděných práv.

Smlouvu o zastupování práv dědice lze podepsat/uzavřít pouze na základě předloženého rozhodnutí o vypořádání dědictví, kde je výslovně uvedeno, kdo zdědil práva zemřelého výkonného umělce nebo výrobce. Tuto agendu má na starosti Oddělení zastupování a vyúčtování. Tématu se věnujeme také v tomto článku.

Hana Náprstková