Prohlášení výkonného umělce za rok 2021 – pokyny a formuláře

Vážení zastupovaní,

zde naleznete veškeré informace k podání Prohlášení výkonného umělce za rok 2021. To mohou vyplnit výkonní umělci (zejména herci, dabéři, hudebníci, zpěváci, režiséři dabingu), kteří v roce 2021 obdrželi příjem za vytvoření výkonu v audiovizuální oblasti. Takto doložené příjmy budou sloužit k navýšení podílu z neidentifikovatelných příjmů, které INTERGRAM vybral za užití audiovizuálních výkonů.

Podrobnosti k vyplňování Prohlášení naleznete v dokumentu Informace a vysvětlivky.

Vedeni snahou o úsporu prostředků na rozesílání papírových formulářů jsme se pro letošní rok rozhodli, po konzultaci s Hereckou asociací a dalšími profesními organizacemi, distribuovat formuláře Prohlášení primárně elektronicky (emailem, resp. tímto zveřejnění na webu). Výjimku jsme učinili u těch výkonných umělců, kteří Prohlášení podávali v uplynulých třech letech. Těm letos ještě bude Prohlášení zasláno poštou. Od příštího roku pak plánujeme hromadné rozesílání poštou dále omezit.

Způsob doručování zpět na INTERGRAM v letošním roce prozatím – s ohledem na nutnost zachovat stávající pravidla pro věrohodné podávání dokumentů – zůstává beze změny (tedy poštou, osobně či online přes ověřený přístup na webu zastupovaných).

 Termín pro doručení Prohlášení a průkazných dokladů je stanoven na 31. 3. 2022.

Přiložené formuláře Prohlášení lze vyplnit elektronicky, ale následně je třeba je vytisknout, vlastnoručně podepsat a s příslušnými doklady (kompletními kopiemi smluv a dalšími doklady) doručit do INTERGRAM. Podpis výkonného umělce na Prohlášení není vyžadován úředně ověřený.

S případnými dotazy k Prohlášení se, prosím, obracejte na paní Hanu Náprstkovou (tel.:  221 871 924) nebo Vladimíru Fábikovou (tel. 221 817 946).

Formulář A (k dispozici v excelovém formátu a v PDF) vyplňují výkonní umělci – herci, dabéři, hudebníci, zpěváci a/nebo režiséři dabingu, popřípadě režiséři divadelní hry, kteří mají s výrobcem audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu na vytvoření výkonu, popřípadě na poskytnutí licence k tomuto výkonu.

Formulář B (k dispozici v excelovém formátu a v PDF) je určen pouze pro výkonné umělce – režiséry dabingu, kteří současně mají s výrobcem audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu i na vytvoření díla (překlad, úprava dialogů apod.) a nemohou průkazným způsobem doložit odměnu zvlášť za vytvoření výkonu výkonného umělce (režiséra) a zvlášť za vytvoření díla autora.

Pokud prohlášení vyplňujete elektronicky a máte více záznamů, než je přednastavený počet řádků, můžete si excelový formulář rozšířit přidáním dalších řádků před pole se součtem. Po vyplnění formulář vytiskněte a podepište jen na posledním listu.

Pouze v případě, že odevzdáváte více samostatných formulářů A či B, vyplňte i dokument Přehled vyplněných formulářů Prohlášení.

V souladu s rozhodnutím Kontrolní komise INTERGRAM Vás žádáme, abyste spolu s kopií smlouvy na vytvoření výkonu přiložili i doklady o příjmu z této smlouvy (např. výpisy z účtu) v případech, kdy se ve smlouvě uvedená výše odměny neshoduje s částkou přijatou právě v roce 2021 a uvedenou v Prohlášení (např. z uvedené odměny byla v roce 2021 přijata jen část, nebo je ve smlouvě uvedena odměna pouze za jeden natáčecí den či díl seriálu). Plátce DPH žádáme, aby současně s dokladem o příjmu předložili příslušné faktury.

V letošním roce s ohledem na epidemiologickou situaci, prosím, preferujte zasílání Prohlášení poštou. V neodkladných případech Vám budeme k dispozici osobně v prostorách INTERGRAM na adrese INTERGRAM, z.s., Klimentská 10, Praha 1, 5. patro, ve dnech:

  • 14. až 18. 3. 2022 v době 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
  • 21. až 25. 3. 2022 v době 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
  • 28. až 31. 3. 2022 v době 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.

Pokud nedojde ke zlepšení epidemiologické situace, nebude ani v letošním roce možné poskytovat při osobním předání dokumentů poradenskou činnost, provádět kontrolu úplnosti Vašich Prohlášení ani je na místě vyplňovat. Prohlášení od Vás převezmeme a potvrdíme jeho převzetí.

Naši zaměstnanci budou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky. Prosíme i Vás o dodržování všech protiepidemických opatření. V celé budově platí povinnost nosit ochrannou roušku nebo respirátor. 

V případě dalších dotazů nás můžete kontaktovat emailem na adrese intergram@intergram.cz či na telefonu 221 871 970.

 Děkujeme za spolupráci.

2022-01-24T12:31:59+02:00 21. ledna 2022|