Prohlášení výkonného umělce za rok 2022

Vážení výkonní umělci,

pokud jste za rok 2022 obdrželi příjem za vytvoření výkonu v audiovizuální oblasti, můžete vyplnit Prohlášení výkonného umělce. Takto doložené příjmy budou sloužit k navýšení podílu z neidentifikovatelných příjmů.

Podrobnosti k vyplňování Prohlášení naleznete v tomto dokumentu.

Termín pro doručení Prohlášení a průkazných dokladů (zejm. kompletních kopií smluv) je s ohledem na snahu o urychlení vyúčtování stanoven na 15. 3. 2022. Doručení je možné těmito způsoby:

  • elektronicky přes nový Portál (funkcionalita Podání dokumentů bude přístupná v druhé polovině ledna)
  • poštou na adresu INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1
  • osobně v pracovních dnech mezi 23. 2. 2023 a 15. 3. 2023 v době od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod.

Při podání přes Portál není na formuláři vyžadován podpis. V ostatních případech je třeba formulář vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit do INTERGRAM, přičemž podpis výkonného umělce na Prohlášení není vyžadován úředně ověřený.

Formulář A (k dispozici v excelovém formátu a v editovatelném PDF) vyplňují výkonní umělci – herci, dabéři, hudebníci, zpěváci a/nebo režiséři dabingu, popřípadě režiséři divadelní hry, kteří mají s výrobcem audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu na vytvoření výkonu, popřípadě na poskytnutí licence k tomuto výkonu.

Formulář B (k dispozici v excelovém formátu a v editovatelném PDF) je určen pouze pro výkonné umělce – režiséry dabingu, kteří současně mají s výrobcem audiovizuálního záznamu uzavřenou smlouvu i na vytvoření díla (překlad, úprava dialogů apod.) a nemohou průkazným způsobem doložit odměnu zvlášť za vytvoření výkonu výkonného umělce (režiséra) a zvlášť za vytvoření díla autora.

Pokud prohlášení vyplňujete elektronicky a máte více záznamů, než je přednastavený počet řádků, můžete si excelový formulář rozšířit přidáním dalších řádků před pole se součtem. Po vyplnění formulář vytiskněte a podepište jen na posledním listu.

Pouze v případě, že odevzdáváte více samostatných formulářů A či B, vyplňte i dokument Přehled vyplněných formulářů Prohlášení.

V souladu s rozhodnutím Kontrolní komise INTERGRAM Vás žádáme, abyste spolu s kopií smlouvy na vytvoření výkonu přiložili i doklady o příjmu z této smlouvy (např. výpisy z účtu) v případech, kdy se ve smlouvě uvedená výše odměny neshoduje s částkou přijatou právě v roce 2022 a uvedenou v Prohlášení (např. z uvedené odměny byla v roce 2022 přijata jen část, nebo je ve smlouvě uvedena odměna pouze za jeden natáčecí den či díl seriálu). Plátce DPH žádáme, aby současně s dokladem o příjmu předložili příslušné faktury.

Pokud jste v roce 2022 žádné příjmy za vytvoření výkonu v audiovizuální oblasti neobdrželi, prohlášení výkonného umělce, prosím, nepodávejte.

S případnými dotazy se, prosím, obracejte na Hanu Náprstkovou (tel.:  221 871 924) a Vladimíru Fábikovou (tel. 221 817 946), případně nás můžete kontaktovat emailem na adrese umelci@intergram.cz.

Děkujeme za spolupráci.

2023-01-11T22:24:39+02:00 10. ledna 2023|