Program COVID-Kultura II: podávání žádostí ukončeno (aktualizováno 7. 1. 2021)

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem kultury vyhlásilo ve čtvrtek 15. října druhou výzvu programu COVID – Kultura. Rozdělit by měla 750 milionů korun. O dotaci mohli žádat také výkonní umělci, pro které je připraven jednorázový příspěvek 60 tisíc korun. Firmám by měl program pomoci hradit náklady až do výše 10 milionů korun. V současné době dochází k vyhodnocování žádostí. 

Žádosti bylo možné zasílat do 22. 12. 2020. V současné době startuje příprava 3. výzvy programu COVID – Kultura, která přerozdělí jednu miliardu korun. Vyhlášena by měla být ještě během ledna a pomoci má rovněž audiovizuálnímu průmyslu. 

Druhé pokračování programu COVID – Kultura se vedle individuálních výkonných umělců týkalo subjektů, jako jsou divadla, hudební kluby, umělecká tělesa (vč. orchestrů). Kompenzovat bude výdaje za přesunuté či zrušené kulturní akce a za kontinuální činnost v kultuře, která byla kvůli mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem od jara výrazně limitována a dosud je jednou z nejvíce zasažených oblastí.

O dotace z 2. výzvy v programu COVID – Kultura bylo možné žádat pouze elektronicky prostřednictvím  systému dostupného přes webovou adresu kultura.mpo.cz. Systém žadatele podáním potřebných dokumentů včetně příloh provede, důležité je mimo jiné zřízení e-identity. Podrobnosti k výzvě spolu s manuálem pro uživatele je možné najít na uvedené adrese www.mpo.cz/kultura.

Cílem Výzvy je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným technickým profesím a dále podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a vyvíjenou kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády limitovány, přesunuty nebo zrušeny

Audiovizuální průmysl bude řešit speciální výzva Ministerstva kultury. Pro audiovizuální průmysl bude vyčleněno téměř 100 milionů korun a tyto finance bude rozdělovat Státní fond kinematografie.

Videonávod pro založení účtu na portálu e-identita.cz:

.

Vláda 17. prosince navýšila finanční prostředky na program COVID – Kultura. Půjde na něj, s ohledem na aktuální situaci s koronavirem, který nyní omezuje podnikání v oblasti celé kultury, další 1 miliarda korun. Celkem i s dřívějšími penězi pomoc subjektům podnikajícím v kultuře a OSVČ v kultuře tak dosáhne 1,9 miliardy korun. Třetí výzvu plánují resorty zveřejnit v lednu příštího roku, žádosti se budou přijímat alespoň 30 dnů. „Nově také bude možné podpořit mimo jiné i subjekty v oblasti filmu a audiovize, potřebnou úpravu jsme připravili ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Státním fondem kinematografie,“ uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

FAQs MK ČR

Komu je jednorázová podpora 60 000 Kč určena?

Je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění v oblasti performing arts, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. Podmínkou je, aby žadatel měl IČO nebo DIČ.

Od kdy lze žádat o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese?

Od pátku 23. 10. od 9.00 hod. do 24. 11. 2020 do 18.00 hod. je spuštěn příjem žádostí o jednorázovou podporu.

Jak lze o jednorázovou podporu pro umělecké a odborné umělecko-technické profese požádat?

Pouze elektronicky – prostřednictvím infomačního systému dostupného přes webovou adresu https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/KulturaIIOsvc. Na stránce jsou videa s návody.

  1. KROK – ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA
  2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ
  3.  KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI

(! Jedním z prvních kroků je třeba si zřídit tzv. e-identitu. Následně po přihlášení do systému Vás systém provede podáním žádosti včetně příloh.)

Kdy žadatel obdrží peníze?

V tuto chvíli je vyhodnoceno více jak 2000 žádostí z celkově podaných 3500 žádostí. (Několik stovek jich je rozpracovaných a např. čekají na doplnění od žadatele. Velmi často kvůli nedostatkům v dokladech dokládajících činnost žadatelů – např. nedodaným fakturám či smlouvě bez data a podpisu ve wordu.) MK čelí dotazům lidí, kteří podali žádosti již na začátku a ptají se, kdy peníze dostanou na účet. Ačkoliv má hodnotitelský tým MK žádosti zpracovány a jsou postoupeny MPO k vydání rozhodnutí ministra, k proplacení dojde až po završení procesu. Aktualizace k 25. 11.: Program COVID-Kultura získal notifikaci Evropské komise nutnou pro jeho spuštění. MPO tak u schválených žádostí může začít s vyplácením podpor.

 Za jakých podmínek mohou o jednorázovou podporu v programu COVID-Kultura 2 žádat občané EU?

O jednorázovou podporu v programu COVID-Kultura 2 mohou požádat osoby samostatně výdělečně činné s trvalým pobytem v EU, kteří dlouhodobě pobývají na území ČR, jsou daňovými rezidenty v ČR a platí zde povinné odvody. (Jsou bráni stejně jako občané ČR, pokud splňují všechny náležitosti výzvy.)

Pokud má žadatel komplikace se získáním eidentity, musí se obrátit na: https://www.eidentita.cz/Home

Co má žadatel udělat, když mu byla žádost vrácena k doplnění a nejde mu dle pokynů doplnit, či si neví rady?

Pokud je to technického rázu, žadatel má k disposici technickou podporu: Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (pracovní dny 8:30–16:30 h): telefon: 841 135 135, e-mail:  hotline-aismpokultura@asd-software.cz, která jim pomůže.

Pokud se jedná o obsahovou část, musí se doptat přes tzv. nástěnku či napsat na mail: osvc@mkcr.cz. Tyto dotazy se snažíme odpovídat v řádu dnů.

Není možné návodně žadatele instruovat, jak má doložit svou uměleckou činnost či jak má vyplnit jednotlivá políčka. Instrukce jsou dostatečné. Pokud je žadatel vyzván k doplnění IČO či DIČ, znamená to, že to v žádosti chybí nebo doložil faktury, které jsou na IČO, ačkoliv žadatel uvedl, že pracuje na DIČ. Není tedy zřejmé, jak podniká.

Je sedm dní na reakci žadatele po vyzvání hodnotitelem (vždy přijde notifikace na uvedený mail žadatele). Žadatel by měl do té doby zareagovat a odepsat v nástěnce a následně upravit žádost, pokud je k tomu přímo vyzván. Následně je třeba žádost znovu poslat.

Je možný souběh s programem Ošetřovné pro OSVČ?

V rámci prodloužení výzvy bude žadatelům umožněna kombinace programu COVID-Kultura s programem Ošetřovné pro OSVČ. Jedná se o plošnou kombinaci podpory v obou programech. OSVČ podnikající v kultuře si tedy mohou zažádat jak v programu COVID-Kultura, tak v Ošetřovné pro OSVČ.

Může žádat s.r.o.?

Žadatel musí být fyzická osoba, jednotlivec. Charakterem se jedná o tvůrčí stipendium pro konkrétní osoby. Dotyčný musí být osoba samostatně výdělečně činná na hlavní samostatně výdělečnou činnost dle zákona o důchodovém pojištění. (Z této činnosti platí odvody.) Hlavní činnost v oboru hudba, divadlo, tanec je posuzována dle minulého roku. S.r.o může žádat v části A – kompenzace marně vynaložených výdajů a provozní náklady v rámci kontinuální činnosti v kultuře.

Kde je možné si vyhledat konkrétní žádost a informace zda již byla vyhodnocena a určena k podpoře?

Tabulku s přehledem schválených žádostí naleznete zde. Tabulka obsahuje průběžně doplňované kladně vyřízené žádosti o příspěvek pro OSVČ, které Ministerstvo kultury doporučilo k administrativnímu schválení Ministerstvu průmyslu a obchodu. Finanční příspěvek ve výši 60 000 korun vám tak přijde z Ministerstva průmyslu a obchodu. Pokud v tabulce svoji žádost nenaleznete, byla Vám buď vrácena k doplnění, je v procesu hodnocení nebo byla nedoporučena k proplacení. K doplnění žádosti budete vyzváni emailem.

Další otázky a odpovědi k programu COVID – Kultura – 2. výzva naleznete na webu MK ČR a ve videu níže:

.

Otázky od zastupovaných umělců směřované na INTERGRAM:

Mám nárok na příspěvek z program COVID – Kultura, i když nemám identifikační číslo (IČ, dříve IČO)?

Pro svobodná povolání (herci, zpěváci apod.) není nutné mít živnostenský list, tedy ani přidělené IČ. Proto pro podání žádosti není IČ podmínkou, postačí daňové identifikační číslo (DIČ).

Mohu zažádat o příspěvek v případě, kdy vykonávám profesi, která má nárok na příspěvek, jen na vedlejší pracovní poměr?

Žádat mohou ti, kteří jsou OSVČ a nejsou v hlavním zaměstnaneckém poměru. Program se vztahuje na OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo na OSVČ v souběhu s vedlejším zaměstnaneckým poměrem (tím je částečný úvazek, DPČ nebo DPP).

Jsem člen více hudebních těles. Mohu požádat o příspěvek za každé hudební těleso zvlášť?

Jedná se o jednorázový příspěvek, jehož výše je daná bez ohledu na počet hudebních těles nebo zrušených projektů. Jeden žadatel žádá o jeden příspěvek v hodnotě 60 tisíc korun. O příspěvek mohou ale samozřejmě žádat všichni členové daného souboru.

Mám v ČR přechodný pobyt, ale daně tady platím. Mohu si o příspěvek přesto zažádat?

O příspěvek mohou žádat pouze ti, kteří mají v České republice trvalý pobyt. Bohužel nestačí daňový domicil, tedy to, že platíte v České republice daně.

Mohou o podporu žádat i OSVČ, které měly na jaře pozastavenou živnost?

Jestliže si žadatel živnost přerušil během roku 2020, avšak do 14. října (včetně) si živnost obnovil, může o příspěvek žádat. Pokud došlo k obnovení nebo založení živnosti až po tomto datu, není možné žádat o podporu z tohoto programu.

Mám nárok v případě, že byla zrušena má divadelní představení?

Podpora je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění v oblasti hudby, divadla, tance. Příspěvek je určen na tvůrčí a kreativní činnost, jejímž výsledkem je vytvoření uměleckého díla. Zahrnuje i kontinuální uměleckou činnost či přípravnou fázi projektu.

Pokud si zažádám o příspěvek z program COVID – Kultura, mám nárok i na ošetřovné?

Ošetřovné ani kompenzační bonus nelze s programem COVID – Kultura kombinovat. Platí, že nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, COVID – Kultura, COVID – Sport či COVID – Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory. Jsou nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Potřebuji k žádosti nějaký doklad od INTERGRAM?

K žádosti fyzických osob o jednorázovou podporu pro OSVČ v kultuře je třeba doložit dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů anebo o potvrzení o platbě autorské odměny či tantiémy od kolektivního správce jako doklad o umělecké / tvůrčí činnosti. V případě, že zvolíte druhou zmíněnou variantu, tj. potvrzení o platbě tantiém od kolektivního správce INTERGRAM, můžete použít daňový doklad, který Vám byl zaslán poštou současně s vyplacenými odměnami. Dle informace od ministerstva kultury by měl být dostačujícím dokladem i ústřižek složenky od INTERGRAM. V této záležitosti se lze rovněž obrátit mailem na naše pracovníky na adresách hana.naprstkova@intergram.cz, vladimira.fabikova@intergram.cz, popř. na tel. čísla 221 871 924 či 221 871 970.

2021-11-30T15:58:03+02:00 17. prosince 2020|