Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro plátce   ›  Collective Intelligence, a.s. smluvní partner Intergram

Collective Intelligence, a.s. smluvní partner Intergram

Informace o rozsahu a charakteru služeb poskytovaných společností Collective intelligence, a.s. pro společnost INTERGRAM za účelem zefektivnění výkonu kolektivní správy práv v oblasti veřejných produkcí INTERGRAMem.

Společnost INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 27, IČ: 00537772 (dále jen „INTERGRAM“) vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR pod č.j. 3209 / 2001, které nabylo právní moci dne 23.3.2001, kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - v platném znění ("autorský zákon"), před účinností zákona č. 121/2000 Sb. vykonávala společnost INTERGRAM hromadnou správu práv umělců a výrobců na základě rozhodnutí MK ČR pod č.j. 3512/96 podle zákona č. 237/1995 Sb.; následně v souladu s ustanovením § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb. se oprávnění k výkonu hromadné správy udělená podle předchozích právních předpisů považovala za oprávnění ke kolektivní správě práv podle zákona č. 121/2000 Sb. Intergram zastupuje výkonné umělce a výrobce ve výkonu jejich majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona, a to především tím, že za výkonné umělce a výrobce záznamů uděluje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za udělení oprávnění k užití odměny.

Za účelem vyšší efektivnosti a účelnosti výkonu kolektivní správy práv INTERGRAMem, rozhodl výbor společnosti INTERGRAM o zabezpečení některých služeb pro oblast veřejných produkcí třetí osobou. Pro tyto služby byla vybrána společnost Collective Intelligence a.s., se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, IČO: 639 99 561 (dále jen „CI“). CI poskytuje INTERGRAMu na základě mandátní smlouvy uzavřené dne 3. 1. 2011 na území České republiky služby v tomto rozsahu:

a)      zajišťování seznamu zatím neregistrovaných a dosud nezkontaktovaných osob uvedených v ustanovení § 25 odst. 2 písm. a), c) a d) autorského zákona;

b)      zpracování přehledů o dovozech nebo výrobě přístrojů a nenahraných nosičů dle ustanovení § 25 odst. 3 písm. a) a c) autorského zákona;

c)       zjišťování nedivadelních veřejných produkcí uskutečňovaných v České republice a míst, kde je uskutečňován pronájem rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam;

d)      kontrole průběhu produkcí dle písm. c) tohoto odstavce, a to v souladu s autorským zákonem a pokyny;

e)      přípravě smluv, které pořadatelé veřejných produkcí nebo pronajímatelé rozmnoženin výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam uzavírají s INTERGRAMem dle ust. § 100 odst. 1, písm. h) autorského zákona včetně vyplňování přílohových listů a záznamů o kontrole, a to výhradně za použití formulářů za tím účelem předaných  CI  INTERGRAMem;

f)       sběru dat o pořadatelích veřejných produkcí nebo pronajímatelích rozmnoženin výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam;

g)      zajišťování přebírání veškeré dokumentace od pořadatelů veřejných produkcí nebo pronajímatelů rozmnoženin výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam;

Společnost CI je oprávněna pouze k zabezpečení výše uvedených služeb pro společnost INTERGRAM, v žádném případě tedy nevykonává kolektivní správu práv umělců a výrobců, neuděluje uživatelům oprávnění k výkonu práva užít výkony výkonných umělců a záznamy výrobců, tj. neuzavírá s uživateli smlouvu o užití výkonů umělců a záznamů jejich sdělováním veřejnosti, ani nevybírá odměnu za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů.

Smlouvy, na jejichž základě je udíleno oprávnění výkonných umělců a výrobců k výkonu práva užít jejich výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti, uzavírá s uživateli výhradně společnost INTERGRAM. Odměny, které uživatelé hradí za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti, jsou poukazovány na účet společnosti INTERGRAM, která také odměny přijaté od uživatelů za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů rozděluje umělcům a výrobcům podle autorského zákona a Vyúčtovacího řádu.

Činnost pro společnost INTERGRAM na základě výše uvedené mandátní smlouvy vykonává společnost CI prostřednictvím externích pracovníků, jejichž nábor zajišťuje. Tito externí pracovníci se při kontaktu s uživateli za účelem vykonávání činností pro společnost INTERGRAM prokazují oprávněním – průkazkou opatřenou podpisem ředitele společnosti INTERGRAM a razítkem INTERGRAM.

V Praze dne 3. 1. 2011

Ing. Martin Mařan

ředitel INTERGRAM