Nacházíte se:   Intergram   ›  Pro uživatele   ›  Kdo je uživatel

Kdo je uživatel

Kdo je povinnen hradit odměny pro zastupované

 

Podle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 písm. f), § 71 odst. 1 a 2 písm. g) a § 76 odst. 1 a 2 písm. e), resp. i § 80 odst. 1 a 2 písm. e) zákona  č. 121/2000 Sb. v platném znění (dále jen „autorský zákon“) nelze bez předchozího uděleného oprávnění autorů, výkonných umělců a výrobců záznamů užít jejich díla, umělecké výkony a záznamy jejich sdělováním veřejnosti.

Uživatelem děl, výkonů a záznamů jejich sdělováním veřejnosti jsou ty právnické nebo fyzické osoby, které při provozování své činnosti zpřístupňují díla, výkony a záznamy veřejnosti, tj. např. pořadatel produkce, při níž k zpřístupňování děl, výkonů a záznamů dochází.

 

Od roku 2011 je INTERGRAM pověřený společností OAZA - kolektivním správcem práv zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku), aby ji zastupoval v souladu s ustanovením § 97 odst. 5 písm. b)  autorského zákona a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl, to znamená, že INTERGRAM je oprávněný udělit oprávnění k výkonu práva užít zveřejněná díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním televizního a rozhlasového vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory.

Od 1.1.2015 je INTERGRAM pověřený společností OOA-S – kolektivním správcem práv autorů, aby ji zastupoval v souladu s ustanovením § 95 odst. 5 písm. b) autorského zákona a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků, to znamená, že INTERGRAM je oprávněný udělit oprávnění k výkonu práva užít zveřejněná díla výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozování televizního vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory.  Před datem 1.1.2015 zmíněné oprávnění a odměny pro autory zastupované OOA-S udělovala OSA.

Společnost INTERGRAM uzavírá s uživateli v návaznosti na výše uvedenou povinnosti uživatelů v oblasti veřejných produkcí smlouvy, kterými uživatelům poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkony, záznamy, díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) a výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen „předměty ochrany“) se stanovením podmínek, za nichž lze uvedené předměty ochrany práv podle autorského zákona užívat a které upravují výši odměny náležící umělcům, výrobcům, zvukařům – autorům (tzv. mistrům zvuku) a výtvarným autorům obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen společně „nositelé práv“). Skutečnost, že předmětné hromadné smlouvy, na jejichž základě je uživatelům poskytováno oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, uzavírá s uživateli kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – tj. v tomto případě společnost INTERGRAM, vyplývá z ustanovení § 100 odst. 1 písm. h) a § 101 odst. 1 autorského zákona. Uživatelům je tak usnadněn přístup k získání oprávnění k užití ohledně všech předmětů ochrany, jejichž nositele práv zastupuje a s odkazem na níže popsaný tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i k užití předmětů ochrany, jejichž nositele práv smluvně nezastupuje. Ve smlouvě se uživatel zavazuje uhradit nositelům práv za udělení oprávnění k užití předmětů ochrany odměnu (ustanovení § 46 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), resp. v tomto případě kolektivnímu správci jejich práv. Hromadnou smlouvu společnost INTERGRAM vypracovává na základě uživateli vyplněného přílohového listu o základních údajích o užití předmětů ochrany. Pro určení výše odměn za udělení oprávnění k užití je určující typ veřejné produkce a počet užití. Výše samotné odměny je pak vypočítána na základě sazebníku společnosti INTERGRAM, který stanoví a schvaluje Výbor (tento tvoří sami nositelé práv, resp. jejich jimi volení zástupci).

Podle ustanovení § 101 odst. 9 písm. a) a d) autorského zákona (tzv. institut automatických účinků hromadné smlouvy i na smluvně nezastupované nositele práv) platí, že poskytne-li INTERGRAM hromadnou smlouvou licenci k provozováním uměleckých výkonů ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo k provozování takových zvukových záznamů (ustanovení § 101 odst. 9 písm. a) autorského zákona) a k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckých výkonů, zvukových, zvukově obrazových záznamů, děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) a děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla (dále jen „díla“) (ustanovení § 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona) poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkon, záznamy a díla nejen za zastupované nositelé práv, ale i za všechny ostatní nositele práv, kteří se tak považují za zastupované ze zákona. Autorský zákon tedy obsahuje v případě předmětného užití předmětů ochrany zákonnou domněnku zastupování veškerých nositelů práv. To v oblasti podle ustanovení § 101 odst. 9 písm. a) autorského zákona neplatí pouze pro případ smluvně nezastupovaného výkonného umělce a výrobce nositele práva, který vůči uživateli a příslušnému kolektivnímu správci (tj. v tomto případě společnosti INTERGRAM) účinky hromadné smlouvy pro konkrétní případ či pro všechny případy vyloučí. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne žádný nositel práva účinky smlouvy na svou osobu vůči společnosti INTERGRAM nevyloučil, společnost INTERGRAM v oblasti užití uměleckých výkonů jejich provozováním ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo k provozování takových zvukových záznamů či k provozování rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckých výkonů a zvukových záznamů podle § 101 odst. 9 písm. a) autorského zákona poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy za všechny výkonné umělce a výrobce spadající pod režim autorského zákona (§ 107) a podle § 101 odst. 9 písm. d) autorského zákona poskytuje oprávnění k výkonu práv užít výkony, záznamy a díla za všechny umělce, výrobce, zvukaře – autory (tzv. mistry zvuku) a výtvarné autory obrazové složky audiovizuálního díla, spadající pod režim autorského zákona (§ 107).

 

Vybrané odměny pro výkonné umělce a výrobce náležejí nejen těm, které kolektivní správce zastupuje na základě smlouvy, ale též nezastupovaným výkonným umělcům a výrobcům, kteří se u něj přihlásili k evidenci. Novelou č. 216/2006 Sb. bylo příslušné ustanovení § 101 odst. 10 autorského zákona doplněno o povinnost kolektivního správce vyzvat k evidenci ty, pro které odměny vybral a kteří jsou mu známi. Vybrané odměny pro zvukaře – autory (tzv. mistry zvuku) a výtvarné autory obrazové složky audiovizuálního díla vyplácí INTERGRAM společnosti OAZA v souladu se smlouvou o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního a rozhlasového vysílání děl uzavřenou mezi INTERGRAM a OAZA a společnosti OOA-S v souladu se smlouvou o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl uzavřenou mezi INTERGRAM a OOA-S.

Činnost společnosti INTERGRAM související s výkonem výše popsaných práv výše uvedených nositelů práv zahrnuje především uzavírání smluv s uživateli předmětů ochrany, kterými poskytuje oprávnění k užití předmětů ochrany a/nebo stanovuje výši a způsob placení odměn podle příslušných ustanovení autorského zákona. Kolektivní správa práv je založena na zásadě rovnosti a přiměřenosti ve vztahu k uživatelům.

Autorský zákon poskytuje kolektivní správě možnost uplatnit vůči uživatelům opatření k vynucení dodržování jejich zákonných povinností. Z ustanovení § 100 odst. 3 autorského zákona vyplývá povinnost uživatelů předmětů ochrany umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací (např. údajů potřebných k uzavření příslušných smluv), dále je kolektivní správce oprávněn kontrolovat řádné a včasné plnění smluv a uživatelé jsou povinni kolektivnímu správci tuto činnost umožnit. Dále dle ustanovení § 101 odst. 6 autorského zákona je kolektivní správce oprávněn uživateli, který je vůči němu v prodlení se zaplacením odměny a tuto odměnu nezaplatí ani v poskytnuté dodatečné třicetidenní lhůtě, dočasně, na dobu prodlení s platbou, udělit zákaz užití předmětů ochrany na území České republiky, ke kterému by byl uživatel jinak ze smlouvy uzavřené s INTERGRAM oprávněn. Po dobu trvání zákazu se na uživatele hledí, jako by mu oprávnění k užití nebylo uděleno. V případě neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva má společnost INTERGRAM v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 písm. i) autorského zákona právo domáhat se vlastním jménem na účet zastupovaných nositelů práv nároku na náhradu škody, nároku na vydání bezdůvodného obohacení či nároku na zdržení se neoprávněného výkonu kolektivně spravovaného práva.