Nacházíte se:   Intergram   ›  O nás   ›  

Organizační struktura

Organizační struktura

Ekonomický útvar

  • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)
  • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
  • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců
  • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování
  • vyplácí jim odměny za užití jejich zaznamenaných výkonů a snímků (výplaty jsou realizovány po provedeném vyúčtování jedenkrát ročně).
  • vydává potvrzení o výši odměn
  • přiděluje výrobcům ISRC kódy
  • vede evidenci zahraničních výkonných umělců

Zobrazit více

Divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití

V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že podíl výkonných umělců činí 50 % a podíl výrobců rovněž 50% vybraných odměn.

Zobrazit více

VÝKONNÁ RADA

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Členové Výkonné rady z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve Výkonné radě byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonnných umělců a výrobců. Výkonná rada navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM, navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí, rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení Valným shromážděním. Členové zvolení do Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře. Více info viz Stanovy

Zobrazit více

KONTROLNÍ KOMISE

Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově obrazových záznamů. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně. Kontrolní komise dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinností členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnutí Valného shromáždění. Na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele. Kontroluje hospodaření a dodržování Stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

Zobrazit více